အိမ္ရာဝယ္ယူရန္ ျပည္႕မွီေသာ ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ရွိ စုေဆာင္းေငြစာရင္းမ်ား

         
BRANCH NAME GENDER NRC NO. FATHER'S NAME
BTT THIN THIN SWE Daw 12/BAHANA(N)091001 U KYAW ZAN
BTT THIN THIN KHET U 10/THAPHAYA(N)058879 U SOE NYUNT
BTT THIN THIN HTAY Daw 14/LAPATA(N)160175 U NAY LINN
BTT THEIN LWIN U 12/PABATA(N)007102 U KHIN MG KYI
BTT THIDAR SHWE Daw 13/TAKANA(N)000730 U TIN SHWE
BTT THIDAR LWIN Daw 12/OUKATA(N)023494 U AYE
BTT THIDAR HTAY Daw 12/OUKAMA(N)191791 U KHIN AUNG
BTT THI THI ZAR Daw 12/THALANA(N)105453 U SOE WIN NAING
BTT THI THI WIN Daw 12/KAKHAKA(N)002427 U KYAW MYINT
BTT DAW THI THI MAR Daw 12/THAKATA(N)141547 U KYAW HTAY
BTT THET PHYO AUNG U 7/DAOUNA(N)131406 U MYA AUNG
BTT THET NAING LYNN U 12/BAHANA(N)086055 U ZAW TUN LINN
BTT THET MON AUNG Daw 7/NYALAPA(N)028093 U MYA THEIN
BTT THET MAR LWIN Daw 12/YAKANA(N)057153 U NYUNT LWIN
BTT THEINT THEINT Daw 12/TAMANA(N)103107 DAW KHIN SAN YE
BTT THEINGI WIN Daw 12/THAGAKA(N)090697 U KYI WIN
BTT THEIN ZAN U 12/LAKANA(N)024871 U SAN KHANT
BTT THEIN TUN AUNG U 12/AUKATA(N)042760 U YAY WA TA
BTT THEIN NAING U 12/PAZATA(N)009152 U PE AUNG
BTT THEIN MG U 10/MALAMA(N)020337 U CHIT PHOO
 

အိမ္ၿခံေျမ သတင္းမ်ားကို Email ျဖင့္ ဖတ္ရန္