အစီအစဥ္ :


Apartments for Rent in Sanchaung

တိုက္ခနး္ ငွားရန္ရွိပါသည္ ရွင္ေစာပုဘုရားလမး္

တိုက္ခနး္ ငွားရန္ရွိပါသည္ ရွင္ေစာပုဘုရားလမး္

စမ္းေခ်ာင္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

Apartment

 • 1
 • 2

4 Lakh (Kyats)

တိုက္ခနး္ ငွားရန္ရွိပါသည္ မငး္လမ္း

တိုက္ခနး္ ငွားရန္ရွိပါသည္ မငး္လမ္း

စမ္းေခ်ာင္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

Apartment

 • 1
 • 1

3 Lakh (Kyats)

တုိက္ခနး္ ငွားရန္ရွိပါသည္ မႀကီးႀကီးလမ္း

တုိက္ခနး္ ငွားရန္ရွိပါသည္ မႀကီးႀကီးလမ္း

စမ္းေခ်ာင္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

Apartment

 • 1
 • 2

4 Lakh (Kyats)

(14×50)ေျမညီ

(14×50)ေျမညီ

စမ္းေခ်ာင္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

Apartment

 • 1
 • 0

3.50 Lakh (Kyats)

စမ္းေခ်ာင္း၊ တုိက္ခန္းအငွား

စမ္းေခ်ာင္း၊ တုိက္ခန္းအငွား

စမ္းေခ်ာင္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

Apartment

 • 1
 • 0

3.50 Lakh (Kyats)

စမ္းေခ်ာင္း၊ တိုက္ခန္းအငွား

စမ္းေခ်ာင္း၊ တိုက္ခန္းအငွား

စမ္းေခ်ာင္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

Apartment

 • 1
 • 2

2.50 Lakh (Kyats)

ေပအက်ယ္(12.5×50)

ေပအက်ယ္(12.5×50)

စမ္းေခ်ာင္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

Apartment

 • 1
 • 1

4 Lakh (Kyats)

ေပအက်ယ္(15×60)GF

ေပအက်ယ္(15×60)GF

စမ္းေခ်ာင္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

Apartment

 • 1
 • 0

3.50 Lakh (Kyats)

တိုက္ခန္း အျမန္ငွားရန္ရွိိပါသည္ မႀကီးႀကီးလမ္း

တိုက္ခန္း အျမန္ငွားရန္ရွိိပါသည္ မႀကီးႀကီးလမ္း

စမ္းေခ်ာင္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

Apartment

 • 1
 • 2

4 Lakh (Kyats)

5လႊာ၊ ၁၂ခြဲ ၅၀​ေပ၊ ျပင္​ဆင္​ထား

5လႊာ၊ ၁၂ခြဲ ၅၀​ေပ၊ ျပင္​ဆင္​ထား

စမ္းေခ်ာင္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

Apartment

 • 1
 • 1

2.50 Lakh (Kyats)

Apartment for Rent in Sanchaung

Sanchaung Township is recognized as one of the most crowded and active townships in all around Yangon. Surrounded by Kamaryut, Kyeemyindaing and Ahlone townships, this township offers a very much pleasant neighbourhood together with a lively environment. Mostly blocks are filled with apartments but there are also several houses in Sanchaung and condos in Sanchaung for rent. Nightlife in Sanchaung is also fun as the township is filled with lots of shopping centres, restaurants, shops and also a 3D cinema in the Dagon Center. The apartment buildings in the township are almost identical to each other in exterior design but each one has its own unique floor layout. As the township is a good place to move in terms of safety and transportation convenience, not just locals but also expats are interested in apartments for rent in Sanchaung.