စြမ္း

အိမ္ျခံေျမေရာင္း/ဝယ္ အေထြေထြအက်ိုးေဆာင္ (since 2014)"မိမိတို႔ အက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္း စတင္လုပ္စကပင္ ယေန႔အထိ မေျပာင္းလဲးေသာ ဦးတည္ခ်က္မွာ တိုက္ခန္း(သို)ေျမ တို႔၏ ေစ်းႏႈန္းမ်ားမွာ ကာလတစ္ခုတည္းေပၚတြင္ ေပါက္ေစ်း(တန္ဖိုး)မွာ ပုံမွန္တည္ၿငိမ္မေနပါ ေျပာင္းလဲးေနပါသည္၊ထို႔အတူ ၿမိဳ႕နယ္/လမ္း အလိုက္ တန္ဖိုးမွာလည္းမတူပါ/ထို႔ေၾကာင့္ဝယ္ယူသူတို႔ အတြက္ ေစ်းႏွုန္းမွား၍မ်ားသြားႏိုင္ပါ၍ မိမိတို႔ အေရာင္းတင္ေသာ ေၾကာ္ျငာတိုင္းအား အရႈပ္အရွင္းႏွင့္လက္ရွိကာလေပါက္ေစ်းထက္ သက္သာ၍ အလြန္ေစ်းတန္ေသာ အခန္း/ေျမ/လံုးခ်င္းတို႔ကိုသာ ေရြး၍တင္ေပးပါသည္။

ဤကုမၸဏီ၏ Link => s://www.imyanmarhouse.com/real-estate/swan

စြမ္း
Address
အမွတ္(၁၄)ေညာင္တုန္းလမ္း၊စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳနယ္၊ရန္ကုန္။