ျပည္ေရႊ၀ါအိမ္ျခံေျမအက်ိဳးေဆာင္
(Pyi Shwe War)

၀ယ္လိုသူ၊ ေရာင္းလိုသူမ ်ားအတြက္ ေစ ်းႏႈန္းသင့္ေတာ္ေသာ၊ အိမ္
ျခံ၊ေျမ မ ်ားကို မွန္ကန္စြာ ၀န္ေဆာင္မႈေပးေနပါျပီ။

Number of sale ads you already posted

238

Number of rent ads you already posted

123

Number of listings you already posted

361
ျပည္ေရႊ၀ါအိမ္ျခံေျမအက်ိဳးေဆာင္
Address
25၊ ေျမညီထပ္၊ ေက ်ာက္ကုန္းလမ္း၊ရန္ကင္းျမိဳ႕နယ္။