ဤပြဲစဥ္အတြက္ အေသးစိတ္ အစီအစဥ္ကို မၾကာခင္ ေႀကာ္ျငာေပးသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။