ေရာင္ျခည္လင္း
(Yaung Chi Lin Real Estate)

Featured Agency
အိမ္ျခံေျမအက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္း
အိမ္ျခံေျမႏွင့္စက္မွဳဇုန္ဂိုေဒါင္
ေျမကြက္မ်ားေရာင္းဝယ္ငွါးရမ္း
လိုပါကဆက္သြယ္ေမးျမန္း
အပ္ႏွံႏိုင္ပါသည္။

ဤကုမၸဏီ၏ Link => www.imyanmarhouse.com/yaung-chi-lin

တင္ထားၿပီးေသာ အေရာင္းေၾကာ္ျငာ အေရအတြက္

239

တင္ထားၿပီးေသာ အငွါးေၾကာ္ျငာ အေရအတြက္

21

တင္ထားၿပီးေသာ စုစုေပါင္းေၾကာ္ျငာ အေရအတြက္

260