စိမ္းလန္းေျမ အိမ္ ျခံ ေျမ အက ်ိဳးေဆာင္ကုမၸဏီ

စိမ္းလန္းေျမ အိမ္ ျခံ ေျမ အက ်ိဴးေဆာင္ကုမၸဏီ
လူႀကီးမင္းတို႔၏လုပ္ငန္းမ ်ားအဆင္ေျပေခ ်ာေမြ႕ေစရန္ ေအာက္ပါလုပ္ငန္းမ ်ားကို ေစတနာေမတၱာျဖင့္ အခ ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ ၀န္ေဆာင္မႈေပးလ ်က္ရွိပါသည္။
# ေစ်းသက္သာျပီးအရည္အေသြးေကာင္းေသာ construction လုပ္ငန္း
# စက္ရံု၊ ဂိုေဒါင္၊ အိမ္ ျခံ ေျမ ေရာင္း၀ယ္ငွားရမ္းျခင္းလုပ္ငန္း
# Company တည္ေထာင္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အႀကံေပး၀န္ေဆာင္မႈႏွင့္ အေထြေထြ၀န္ေဆာင္မႈ မ ်ားေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း
# ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈအတြက္ MIC ေလၽွ်ာက္ေပးျခင္းလုပ္ငန္း
# အေတြ႔အႀကံဳရွိ အၿငိမ္းစားေရွ႕ေန အရာရွိႀကီးမ ်ားျဖင့္ ဥပေဒအႀကံေပး လုပ္ငန္းမ ်ား ေဆြးေႏြးေပးျခင္း English - ျမန္မာ စာခ ်ဳပ္မ ်ားအား ဥပေဒႏွင့္အညီခ ်ဳပ္ဆိုေပးျခင္း
# ဌာနဆိုင္ရာႏွင့္ ပတ္သက္ေသာလုပ္ငန္းမ ်ားႏွင့္ အေထြေထြ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ ်ားကို လူႀကီးမင္းတို႔ စိတ္ေက ်နပ္မႈရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပး အေၾကာင္းၾကား အပ္ပါသည္။

ဤကုမၸဏီ၏ Link => www.imyanmarhouse.com/slmrealestate

တင္ထားၿပီးေသာ အေရာင္းေၾကာ္ျငာ အေရအတြက္

26

တင္ထားၿပီးေသာ အငွါးေၾကာ္ျငာ အေရအတြက္

208

တင္ထားၿပီးေသာ စုစုေပါင္းေၾကာ္ျငာ အေရအတြက္

234