အစီအစဥ္ :


ဇမၼူသီရိျမိဳ႕နယ္ရိွေရာင္းရန္ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္မ်ား