အစီအစဥ္ :

ႏြားထိုးႀကီးျမိဳ႕နယ္ရိွေရာင္းရန္ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္မ်ား