အစီအစဥ္ :


ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးရိွငွါးရန္အိမ္ၿခံေျမမ်ား

ေရႊႏွင္းဆီလမ္းသြယ္ (2400)Sqft, 2½RC ရွိ လံုးခ်င္း အျမန္ငွားမည္။

ေရႊႏွင္းဆီလမ္းသြယ္ (2400)Sqft, 2½RC ရွိ လံုးခ်င္း အျမန္ငွားမည္။

မရမ္းကုန္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 5
 • 5

$ 15 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)

ေဗာဓိရိပ္သာလမ္း (4500)Sqft, 3RC လံုးခ်င္း အျမန္ငွားမည္။

ေဗာဓိရိပ္သာလမ္း (4500)Sqft, 3RC လံုးခ်င္း အျမန္ငွားမည္။

ဗဟန္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 6
 • 6

$ 3,500 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)

ဘုရားလမ္း (1500)Sqft, 2RC လံုးခ်င္း အျမန္ငွားမည္။

ဘုရားလမ္း (1500)Sqft, 2RC လံုးခ်င္း အျမန္ငွားမည္။

ကမာရြတ္|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 1
 • 1

12 သိန္း (က်ပ္)

သာယာဝတီလမ္းတြင္ (5000)Sqft ရွိ 2RC လံုးခ်င္း အျမန္ငွားမည္။

သာယာဝတီလမ္းတြင္ (5000)Sqft ရွိ 2RC လံုးခ်င္း အျမန္ငွားမည္။

ဗဟန္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 3
 • 7

$ 3,500 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)

သုဝဏၰ VIP တြင္ (4800) Sqft ရွိေစ်းသင့္ 2RCလံုးခ်င္း အျမန္ငွားမည္။

သုဝဏၰ VIP တြင္ (4800) Sqft ရွိေစ်းသင့္ 2RCလံုးခ်င္း အျမန္ငွားမည္။

သဃၤန္းကၽြန္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 7
 • 9

$ 6,000 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)

ေရႊေတာင္ကုန္းတြင္ (9600)Sqft ရွိ 2RC လံုးခ်င္း အျမန္ငွားမည္။

ေရႊေတာင္ကုန္းတြင္ (9600)Sqft ရွိ 2RC လံုးခ်င္း အျမန္ငွားမည္။

ဗဟန္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 4
 • 4

40 သိန္း (က်ပ္)

3 Bed Rooms Luxury Condo Room To Rent

3 Bed Rooms Luxury Condo Room To Rent

ကမာရြတ္|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 2
 • 3

$ 1,200 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)

ေရႊေတာင္ကုန္းရိပ္သာလမ္းတြင္ (5600)Sqft ရွိ 2RC လံုးခ်င္း အျမန္ငွားမည္။

ေရႊေတာင္ကုန္းရိပ္သာလမ္းတြင္ (5600)Sqft ရွိ 2RC လံုးခ်င္း အျမန္ငွားမည္။

ဗဟန္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 3
 • 5

$ 3,000 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)

ဦးလြန္းေမာင္လမ္းတြင္ (55x105)Sqft ရွိ 2RC လံုးခ်င္း အျမန္ငွားမည္။

ဦးလြန္းေမာင္လမ္းတြင္ (55x105)Sqft ရွိ 2RC လံုးခ်င္း အျမန္ငွားမည္။

မရမ္းကုန္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 2
 • 5

21 သိန္း (က်ပ္)

စမ္းေရတြင္းလမ္း (16000)Sqft ရွိေစ်းႏႈန္းသင့္ေတာ္သည့္ 2RC လံုးခ်င္း အျမန္ငွားမည္။

စမ္းေရတြင္းလမ္း (16000)Sqft ရွိေစ်းႏႈန္းသင့္ေတာ္သည့္ 2RC လံုးခ်င္း အျမန္ငွားမည္။

ဗဟန္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 5
 • 5

$ 3,000 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)