အစီအစဥ္ :


ေက်ာက္တန္းျမိဳ႕နယ္ရိွငွါးရန္အိမ္ၿခံေျမမ်ား

(2248.84)sqft က်ယ္ေသာ ဆိုင္ခန္း

(2248.84)sqft က်ယ္ေသာ ဆိုင္ခန္း

ေက်ာက္တန္း | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ဆိုင္ခန္း ၊ ႐ံုးခန္း

 • 0
 • 0

10.40 သိန္း (က်ပ္)

(2248.84)sqft က်ယ္ေသာ ဆိုင္ခန္း

(2248.84)sqft က်ယ္ေသာ ဆိုင္ခန္း

ေက်ာက္တန္း | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ဆိုင္ခန္း ၊ ႐ံုးခန္း

 • 0
 • 0

10.40 သိန္း (က်ပ္)

(၂၂၄၈.၈၄)စတုရန္းေပက်ယ္ေသာ ဆိုင္ခန္း

(၂၂၄၈.၈၄)စတုရန္းေပက်ယ္ေသာ ဆိုင္ခန္း

ေက်ာက္တန္း | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ဆိုင္ခန္း ၊ ႐ံုးခန္း

 • 0
 • 0

11.70 သိန္း (က်ပ္)

(4282.82)sqft က်ယ္ေသာ တိုက္ခန္း

(4282.82)sqft က်ယ္ေသာ တိုက္ခန္း

ေက်ာက္တန္း | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 1
 • 1

18.60 သိန္း (က်ပ္)

(၄၂၈၂.၈၂)စတုရန္းေပက်ယ္ေသာ တိုက္ခန္း

(၄၂၈၂.၈၂)စတုရန္းေပက်ယ္ေသာ တိုက္ခန္း

ေက်ာက္တန္း | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 1
 • 1

20.10 သိန္း (က်ပ္)

(6509.80)sqft က်ယ္ေသာ စက္မႈဇုန္

(6509.80)sqft က်ယ္ေသာ စက္မႈဇုန္

ေက်ာက္တန္း | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

စက္မႈဇုန္

 • 0
 • 0

25.30 သိန္း (က်ပ္)

(6509.80)sqft က်ယ္ေသာ စက္မႈဇုန္

(6509.80)sqft က်ယ္ေသာ စက္မႈဇုန္

ေက်ာက္တန္း | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

စက္မႈဇုန္

 • 0
 • 0

25.30 သိန္း (က်ပ္)

(၆၅၀၉.၈၀)ေပက်ယ္ေသာ စက္မႈဇုန္

(၆၅၀၉.၈၀)ေပက်ယ္ေသာ စက္မႈဇုန္

ေက်ာက္တန္း | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

စက္မႈဇုန္

 • 0
 • 0

28 သိန္း (က်ပ္)

(2248.84)sqft က်ယ္ေသာ ဆိုင္ခန္း

(2248.84)sqft က်ယ္ေသာ ဆိုင္ခန္း

ေက်ာက္တန္း | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ဆိုင္ခန္း ၊ ႐ံုးခန္း

 • 0
 • 0

9.60 သိန္း (က်ပ္)

(၂၂၄၈.၈၄)စတုရန္းေပက်ယ္ေသာ ဆိုင္ခန္း

(၂၂၄၈.၈၄)စတုရန္းေပက်ယ္ေသာ ဆိုင္ခန္း

ေက်ာက္တန္း | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ဆိုင္ခန္း ၊ ႐ံုးခန္း

 • 0
 • 0

10.90 သိန္း (က်ပ္)

ေက်ာက္တန္းၿမဳိ႕နယ္

ေက်ာက္တန္းၿမဳိ႕နယ္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံေအာက္ပုိင္း ၊ ရန္ကုန္တုိင္းေသႀကီးေတာင္ပုိင္ခရိုင္တြင္တည္ရွိေသာ ၿမဳိ႕နယ္ျဖစ္သည္ ။ ေမွာ္ဝန္းျမစ္ထဲတြင္ တန္း၍ေနေသာေက်ာက္တန္းႀကီးကုိအစြဲျပဳၿပီးေက်ာက္တန္းဟုေခၚတြင္ ေစျခင္းျဖစ္သည္ ။ ေက်ာက္တန္းၿမဳိ႕နယ္သည္ ေတာင္ႏွင့္ေျမာက္ မုိင္ ၂၀ ၊ အေရွ႕ႏွင့္အေနာက္ ၃၇ မုိင္က်ယ္ဝန္းၿပီး ေက်းရြာေပါင္း ၆၄ ရြာျဖင့္ဖြဲ႔စည္းထားသည္ ။ ေက်ာက္တန္းၿမဳိ႕ေပၚတြင္ ၿမဳိ႕ပုိင္ရုံး ၊ တရားသူႀကီးရုံး ၊ ရဲဌာန ၊ စာပုိ႔တုိက္ ၊ ေဆးရုံႏွင့္ေစ်းမ်ား ၊ မူလတန္းေက်ာင္း ၃ ေက်ာင္း ၊ အထက္တန္းေက်ာင္း ၁ ေက်ာင္း ၊ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း ၂၁ ေက်ာင္းတည္ရွိသည္ ။ ေက်ာက္တန္းၿမဳိ႕နယ္တြင္ ေနထုိင္ေသာလူအမ်ားစုသည္ စုိက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္လယ္ယာလုပ္ငန္းမ်ားကုိလုပ္ကုိင္ၾကသည္ ။ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕တြင္းႏွင့္ယွဥ္လ်င္ ေလေကာင္းေလသန္႔မ်ားရႏုိင္ၿပီးက်ယ္ဝန္းေသာလယ္ေျမ ၊ ေျမကြက္ အမ်ားအျပားက်န္ရွိေနေသးေသာ ၿမဳိ႕နယ္တစ္ခုျဖစ္သည္ ။