အစီအစဥ္ :


ေက်ာက္တန္းျမိဳ႕နယ္ရိွငွါးရန္အိမ္ၿခံေျမမ်ား

RIZ18-002209, For Rent, သီလ၀ါဇုန္(ျပည္တြင္းဇုန္) ေက်ာက္တန္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေျမကြက္ငွားရန္ရွိပါသည္။

ေက်ာက္တန္း | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္

 • 0
 • 0

$ 45,000 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)

RIZ18-002209, For Rent, သီလ၀ါဇုန္(ျပည္တြင္းဇုန္) ေက်ာက္တန္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေျမကြက္ငွားရန္ရွိပါသည္။

ေက်ာက္တန္း | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္

 • 0
 • 0

$ 45,000 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)

ေျမအက်ယ္(2ဧက)သီလ၀ါဇုန္

ေက်ာက္တန္း | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

စက္မႈဇုန္

 • 0
 • 0

90 သိန္း (က်ပ္)

ေျမအက်ယ္(2ဧက)သီလ၀ါဇုန္

ေက်ာက္တန္း | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

စက္မႈဇုန္

 • 0
 • 0

120 သိန္း (က်ပ္)

သီလ၀ါဆိပ္ကမ္းရှိ ေျမကြက္ ဌားမည္။

ေက်ာက္တန္း | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

စက္မႈဇုန္

 • 0
 • 0

420 သိန္း (က်ပ္)

ေျမအက်ယ္(2ဧက) သီလ၀ါစက္မွု့ဇုန္

ေက်ာက္တန္း | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

စက္မႈဇုန္

 • 0
 • 0

90 သိန္း (က်ပ္)

ေျမအက်ယ္(2ဧက) သီလ၀ါစက္မွု့ဇုန္

ေက်ာက္တန္း | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

စက္မႈဇုန္

 • 0
 • 0

120 သိန္း (က်ပ္)

ဂိုေဒါင္ (50x300) ၊ (315 KVA)၊ သီလဝါစက္မႈဇုန္

ေက်ာက္တန္း | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

စက္မႈဇုန္

 • 0
 • 0

450 သိန္း (က်ပ္) (တစ္စတုရန္းေပ ေစ်းႏႈန္း)

ေျမအက်ယ္(1.8ဧက) ေက်ာ္(၂)ကြက္ သီလ၀ါစက္မွု့ဇုန္

ေက်ာက္တန္း | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

စက္မႈဇုန္

 • 0
 • 0

313 သိန္း (က်ပ္)

ေက်ာက္တန္းၿမဳိ႕နယ္

ေက်ာက္တန္းၿမဳိ႕နယ္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံေအာက္ပုိင္း ၊ ရန္ကုန္တုိင္းေသႀကီးေတာင္ပုိင္ခရိုင္တြင္တည္ရွိေသာ ၿမဳိ႕နယ္ျဖစ္သည္ ။ ေမွာ္ဝန္းျမစ္ထဲတြင္ တန္း၍ေနေသာေက်ာက္တန္းႀကီးကုိအစြဲျပဳၿပီးေက်ာက္တန္းဟုေခၚတြင္ ေစျခင္းျဖစ္သည္ ။ ေက်ာက္တန္းၿမဳိ႕နယ္သည္ ေတာင္ႏွင့္ေျမာက္ မုိင္ ၂၀ ၊ အေရွ႕ႏွင့္အေနာက္ ၃၇ မုိင္က်ယ္ဝန္းၿပီး ေက်းရြာေပါင္း ၆၄ ရြာျဖင့္ဖြဲ႔စည္းထားသည္ ။ ေက်ာက္တန္းၿမဳိ႕ေပၚတြင္ ၿမဳိ႕ပုိင္ရုံး ၊ တရားသူႀကီးရုံး ၊ ရဲဌာန ၊ စာပုိ႔တုိက္ ၊ ေဆးရုံႏွင့္ေစ်းမ်ား ၊ မူလတန္းေက်ာင္း ၃ ေက်ာင္း ၊ အထက္တန္းေက်ာင္း ၁ ေက်ာင္း ၊ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း ၂၁ ေက်ာင္းတည္ရွိသည္ ။ ေက်ာက္တန္းၿမဳိ႕နယ္တြင္ ေနထုိင္ေသာလူအမ်ားစုသည္ စုိက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္လယ္ယာလုပ္ငန္းမ်ားကုိလုပ္ကုိင္ၾကသည္ ။ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕တြင္းႏွင့္ယွဥ္လ်င္ ေလေကာင္းေလသန္႔မ်ားရႏုိင္ၿပီးက်ယ္ဝန္းေသာလယ္ေျမ ၊ ေျမကြက္ အမ်ားအျပားက်န္ရွိေနေသးေသာ ၿမဳိ႕နယ္တစ္ခုျဖစ္သည္ ။