အိမ္ၿခံေျမ ငွါးရန္ ကြမ္းၿခံကုန္းၿမိဳ႕နယ္

TO RENT A BIG FARM LAND 141 ARCS

 ကြမ္းၿခံကုန္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 $ 5,000 (အေမရိကန္ေဒၚလာ) (တစ္လ) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
a big farm land to rent ,about 141 arcs
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္