အစီအစဥ္ :


လွည္းကူးျမိဳ႕နယ္ရိွငွါးရန္အိမ္ၿခံေျမမ်ား

YGN 132 လွည္းကူးၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဂိုေဒါင္ပါ ေျမကြက္ငွားရန္၇ွိပါသည္။

YGN 132 လွည္းကူးၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဂိုေဒါင္ပါ ေျမကြက္ငွားရန္၇ွိပါသည္။

လွည္းကူး | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္

 • 0
 • 0

151.20 သိန္း (က်ပ္)

ေျမကြက္က်ယ္ (၁၀) ဧက ၊ အေဆာက္အဦးအသင့္ပါ

ေျမကြက္က်ယ္ (၁၀) ဧက ၊ အေဆာက္အဦးအသင့္ပါ

လွည္းကူး | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္

 • 0
 • 0

10 သိန္း (က်ပ္)

ေျမငွါးရန္႐ွိသည္

ေျမငွါးရန္႐ွိသည္

လွည္းကူး | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္

 • 0
 • 0

10 သိန္း (က်ပ္)

ေပ ၂၈၀ x ေပ ၈၀၀၊ ဆုိင္ခန္း/တည္းခုိခန္း

လွည္းကူး | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ဆိုင္ခန္း ၊ ႐ံုးခန္း

 • 0
 • 0

30 သိန္း (က်ပ္)

လွည္းကူးျမို႕နယ္တြင္ ေျမကြက္ငွါးရန္ရွိသည္။

လွည္းကူး | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္

 • 0
 • 0

150 သိန္း (က်ပ္)

လွည္းကူးစက္္္မႈဇုန္တြင္ ငွါးရန္ရွိသည္။

လွည္းကူး | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

စက္မႈဇုန္

 • 0
 • 0

151 သိန္း (က်ပ္)

လွည္းကူးစက္မႈဇုန္တြင္ေျမကြက္ငွါးရန္ရွိသည္။

လွည္းကူး | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

စက္မႈဇုန္

 • 0
 • 0

150 သိန္း (က်ပ္)

ေပ ၂၈၀ x ေပ ၈၀၀၊ ဆုိင္ခန္း/တည္းခုိခန္း

လွည္းကူး | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ဆိုင္ခန္း ၊ ႐ံုးခန္း

 • 0
 • 0

30 သိန္း (က်ပ္)

လွည္းကူးျမို႕နယ္တြင္တည္ရွိပါသည္။

လွည္းကူး | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

စက္မႈဇုန္

 • 0
 • 0

151 သိန္း (က်ပ္)

လွည္းကူးစက္မႈဇုန္တြင္ ဂိုေဒါင္ငွါးရန္ရွိသည္။

လွည္းကူး | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

စက္မႈဇုန္

 • 0
 • 0

151 သိန္း (က်ပ္)

လွည္းကူးၿမဳိ႕နယ္

လွည္းကူးၿမဳိ႕နယ္သည္ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕၏ အေရွ႕ေျမာက္ဘက္ပုိင္းတြင္တည္ရွိေသာၿမဳိ႕နယ္ျဖစ္ျဖစ္သည္ ။ ၿမဳိ႕နယ္၏ အေနာက္ဘက္တြင္ တုိက္ႀကီးၿမဳိ႕နယ္ ၊ ေမွာ္ဘီၿမဳိ႕နယ္ ၊ ေျမာက္ဘက္ႏွင့္အေရွ႕ဘက္တုိ႔တြင္ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး(ပဲခူးၿမဳိ႕နယ္) ၊ ေတာင္ဘက္ပုိင္းတြင္ အေရွ႕ဒဂုံ ၊ ေျမာက္ဒဂုံ ႏွင့္ ေျမာက္ဥကၠလာပတုိ႔ျဖင့္ ဝန္းရံတည္ရွိေသာၿမဳိ႕နယ္ျဖစ္သည္ ။ လွည္းကူးၿမဳိ႕နယ္တြင္ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕အတြင္းေနထုိင္သူေရလုံေလာက္စြာအသုံးျပဳႏုိင္ရန္အတြက္ ဧက ၇၀၀၀၀ က်ယ္ဝန္းေသာေရဂါလန္ေပါင္း ၉၀ မီလီယံသုိေလွာင္ႏုိင္သည့္ ငမုိးရိပ္ေရသုိေလွာင္ကန္တည္ရွိေသာၿမဳိ႕နယ္လည္းျဖစ္သည္ ။ ရန္ကုန္-ေနျပည္ေတာ္ အျမန္လမ္းမႀကီး ျဖတ္သန္းသြားသည့္ ၿမဳိ႕နယ္လည္းျဖစ္သည္ ။ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕၏ ၿမဳိ႕ဝင္ဝဟဆုိႏုိင္သလုိအေရးပါေသာ ၿမဳိ႕နယ္ တစ္ခုျဖစ္သည္ ။ အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆုိေသာ္လွည္းကူးၿမဳိ႕နယ္သည္ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕၏ အေရးပါေသာၿမဳိ႕ဝင္ဝတစ္ခု ျဖစ္သလုိလုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္ရန္အတြက္ လုံေလာက္ေသာေျမကြက္က်ယ္ႀကီးမ်ားရွိသည့္ ၿမဳိ႕နယ္တစ္ခု ျဖစ္ေပသည္ ။