အစီအစဥ္ :


ျမန္မာျပည္ရိွငွါးရန္စက္မႈဇုန္မ်ား

ဒဂံုဆိတ္ကမ္းစက္မႈ့ဇုန္တြင္ ဂိုေဒါင္ငွားရန္ရွိသည္။

ဒဂံုဆိတ္ကမ္းစက္မႈ့ဇုန္တြင္ ဂိုေဒါင္ငွားရန္ရွိသည္။

ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ အေရွ ႔ပိုင္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

စက္မႈဇုန္

 • 0
 • 0

40 သိန္း (က်ပ္)

အေရွ့ဒဂံုစက္မႈ့ဇုန္တြင္ ဂိုေဒါင္ငွားရန္ရွိသည္

အေရွ့ဒဂံုစက္မႈ့ဇုန္တြင္ ဂိုေဒါင္ငွားရန္ရွိသည္

ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ အေရွ ႔ပိုင္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

စက္မႈဇုန္

 • 0
 • 0

70 သိန္း (က်ပ္)

အေရွ့ဒဂံုစက္မႈ့ဇုန္တြင္ ဂိုေဒါင္ငွားရန္ရွိသည္

အေရွ့ဒဂံုစက္မႈ့ဇုန္တြင္ ဂိုေဒါင္ငွားရန္ရွိသည္

ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ အေရွ ႔ပိုင္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

စက္မႈဇုန္

 • 0
 • 0

106 သိန္း (က်ပ္)

အေရွ႕ဒဂံုစက္မႈ႕ဇုန္တြင္ ဂိုေဒါင္ငွားရန္ရိွသည္

အေရွ႕ဒဂံုစက္မႈ႕ဇုန္တြင္ ဂိုေဒါင္ငွားရန္ရိွသည္

ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ အေရွ ႔ပိုင္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

စက္မႈဇုန္

 • 0
 • 0

80 သိန္း (က်ပ္)

အေရွ႕ဒဂံုစက္မႈ႕ဇုန္တြင္ ဂိုေဒါင္ငွားရန္ရိွသည္

အေရွ႕ဒဂံုစက္မႈ႕ဇုန္တြင္ ဂိုေဒါင္ငွားရန္ရိွသည္

ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ အေရွ ႔ပိုင္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

စက္မႈဇုန္

 • 0
 • 0

70 သိန္း (က်ပ္)

အေရွ႕ဒဂံုစက္မႈ႕ဇုန္တြင္ ဂိုေဒါင္ငွားရန္ရိွသည္

အေရွ႕ဒဂံုစက္မႈ႕ဇုန္တြင္ ဂိုေဒါင္ငွားရန္ရိွသည္

ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ အေရွ ႔ပိုင္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

စက္မႈဇုန္

 • 0
 • 0

100.80 သိန္း (က်ပ္)

အေရွ႕ဒဂံုစက္မႈ႕ဇုန္တြင္ ဂိုေဒါင္ငွားရန္ရိွသည္

အေရွ႕ဒဂံုစက္မႈ႕ဇုန္တြင္ ဂိုေဒါင္ငွားရန္ရိွသည္

ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ အေရွ ႔ပိုင္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

စက္မႈဇုန္

 • 0
 • 0

107.50 သိန္း (က်ပ္)

အေရွ႕ဒဂံုစက္မႈ႕ဇုန္တြင္ ဂိုေဒါင္ငွားရန္ရိွသည္

အေရွ႕ဒဂံုစက္မႈ႕ဇုန္တြင္ ဂိုေဒါင္ငွားရန္ရိွသည္

ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ အေရွ ႔ပိုင္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

စက္မႈဇုန္

 • 0
 • 0

67 သိန္း (က်ပ္)

ဂုိေဒါင္(၅၅၀၀၀) စတုရန္းေပ၊ သီလဝါစက္မႈဇုန္

ဂုိေဒါင္(၅၅၀၀၀) စတုရန္းေပ၊ သီလဝါစက္မႈဇုန္

သံလ်င္|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

စက္မႈဇုန္

 • 0
 • 0

170 သိန္း (က်ပ္)

အေ႐ွ႕ဒဂံုစက္မႈဇံုေပက်ယ္ေစ်းတန္အငွါး

အေ႐ွ႕ဒဂံုစက္မႈဇံုေပက်ယ္ေစ်းတန္အငွါး

ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ အေရွ ႔ပိုင္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

စက္မႈဇုန္

 • 0
 • 0

150 သိန္း (က်ပ္)

တည္ေနရာေဒသျဖင့္ ရွာေဖြရန္