ေရာင္းရန္ (ျပည့္စံု(Yangon House) အိမ္ျခံေျမဝန္ေဆာင္မႈ)