ေရာင္းရန္ (လဝန္းရွင္ အိမ္ျခံေျမ ဝန္ေဆာင္မူလုပ္ငန္း)