ငွါးရန္ (Thet Paing Soe Real Estate)

နဝေဒးအိမ္ယာတြင္လံုးျခင္းအိမ္ငွားမည္

နဝေဒးအိမ္ယာတြင္လံုးျခင္းအိမ္ငွားမည္

လိႈင္သာယာ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 3
 • 6

16 သိန္း (က်ပ္)

နဝေဒးအိမ္ယာတြင္လံုးျခင္းအိမ္ငွားမည္

နဝေဒးအိမ္ယာတြင္လံုးျခင္းအိမ္ငွားမည္

လိႈင္သာယာ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 3
 • 5

10 သိန္း (က်ပ္)

နဝေဒးအိမ္ယာတြင္လံုးျခင္းအိမ္ငွားမည္

နဝေဒးအိမ္ယာတြင္လံုးျခင္းအိမ္ငွားမည္

လိႈင္သာယာ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 1
 • 3

7.50 သိန္း (က်ပ္)

နဝေဒးအိမ္ယာတြင္လံုးျခင္းအိမ္ငွားမည္

နဝေဒးအိမ္ယာတြင္လံုးျခင္းအိမ္ငွားမည္

လိႈင္သာယာ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 1
 • 3

10 သိန္း (က်ပ္)

လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ရွိ စက္မႈဇုန္ ငွားမည္။

လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ရွိ စက္မႈဇုန္ ငွားမည္။

လိႈင္သာယာ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

စက္မႈဇုန္

 • 0
 • 0

8 သိန္း (က်ပ္)

လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ရွိ စက္မႈဇုန္ ငွားမည္။

လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ရွိ စက္မႈဇုန္ ငွားမည္။

လိႈင္သာယာ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

စက္မႈဇုန္

 • 0
 • 0

25 သိန္း (က်ပ္)

လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ရွိ စက္မႈဇုန္ ငွားမည္။

လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ရွိ စက္မႈဇုန္ ငွားမည္။

လိႈင္သာယာ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

စက္မႈဇုန္

 • 0
 • 0

13 သိန္း (က်ပ္)

လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ရွိ စက္မႈဇုန္ ငွားမည္။

လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ရွိ စက္မႈဇုန္ ငွားမည္။

လိႈင္သာယာ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

စက္မႈဇုန္

 • 0
 • 0

13 သိန္း (က်ပ္)

လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ရွိ စက္မႈဇုန္ ငွားမည္။

လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ရွိ စက္မႈဇုန္ ငွားမည္။

လိႈင္သာယာ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

စက္မႈဇုန္

 • 0
 • 0

110 သိန္း (က်ပ္)

လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ရွိ စက္မႈဇုန္ ငွားမည္။

လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ရွိ စက္မႈဇုန္ ငွားမည္။

လိႈင္သာယာ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

စက္မႈဇုန္

 • 0
 • 0

120 သိန္း (က်ပ္)