ငွါးရန္ (မိဘေမတၱာ အိမ္ျခံေျမ အက်ိဳးေဆာင္(Miba Myittar Real Estate))