ငွါးရန္ (Ko Shwe Htoo Real Estate)

ေပအက်ယ္(12.5'x70') G/F Hall တိုက္ခန္း

ေဒါပံု | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

  • 0
  • 0

3.50 သိန္း (က်ပ္)

ေဒါပံုၿမိဳ႕နယ္ရွိ ပထမထပ္ တုိက္ခန္း ငွားမည္။

ေဒါပံု | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

  • 1
  • 1

2 သိန္း (က်ပ္)

ေပအက်ယ္ (12.5'x50') ပထမထပ္ တိုက္ခန္း

ေဒါပံု | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

  • 0
  • 0

1.50 သိန္း (က်ပ္)