ငွါးရန္ (Thiri Than Shwe Real Estate)

ေပအက်ယ္ (15x50) တိုက္ခန္း

ပန္းပဲတန္း | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 1
 • 0

2.10 သိန္း (က်ပ္)

ေပအက်ယ္ (20x40) တိုက္ခန္း

ပန္းပဲတန္း | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 1
 • 0

2.20 သိန္း (က်ပ္)

ေပအက်ယ္ (12.5x50) တိုက္ခန္း

ေက်ာက္တံတား | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 1
 • 0

2.10 သိန္း (က်ပ္)

ေပအက်ယ္ (12.5x50) တိုက္ခန္း

ေက်ာက္တံတား | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 1
 • 0

2 သိန္း (က်ပ္)

စတုရန္းေပအက်ယ္ (1260) Star City Condo

သံလ်င္ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 2
 • 3

13 သိန္း (က်ပ္)

စတုရန္းေပအက်ယ္ (2000) ေအးရိပ္သာကြန္ဒို

ဗဟန္း | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 2
 • 3

23 သိန္း (က်ပ္)

စတုရန္းေပအက်ယ္ (2400) ေရႊဟသၤာကြန္ဒို

လိႈင္ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 1
 • 2

25 သိန္း (က်ပ္)

ေပအက်ယ္ (30x60) ပါရမီကြန္ဒို

လိႈင္ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 3
 • 4

12 သိန္း (က်ပ္)

စတုရန္းေပအက်ယ္ (1700) မီနီကြန္ဒို

လသာ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 2
 • 3

$ 1,000 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)

စတုရန္းေပအက်ယ္ (1250) မီနီကြန္ဒို

သဃၤန္းကၽြန္း | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 2
 • 3

7 သိန္း (က်ပ္)