ငွါးရန္ (ကိုႀကည္လြင္ အိမ္ျခံေျမ အက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္း)