ငှါးရန် (တိုင္းလံုးေက်ာ္ (အိမ္ ၊ၿခံ ၊ေျမ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း))