ငွါးရန္ (စိုးစံ(လင္း) အိမ္ျခံေျမ ၀န္ေဆာင္မႈကုမၸဏီလီမိတက္)

စတုရန္းေျမအက်ယ္ (10000Sqft) သာေကတဇုန္

သာေကတ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

စက္မႈဇုန္

 • 0
 • 0

50 သိန္း (က်ပ္)

ေျမအက်ယ္ (150'x70') သာေကတဇုန္

သာေကတ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

စက္မႈဇုန္

 • 0
 • 0

55 သိန္း (က်ပ္)

ေျမ+ဂိုေဒါင္(120×160) ေရႊျပည္သာဇုန္(၃)

ေရႊျပည္သာ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

စက္မႈဇုန္

 • 0
 • 0

$ 6,000 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)

ေျမအက်ယ္(1.5ဧက) ေရႊျပည္သာစက္မွု့ဇုန္(၂)

ေရႊျပည္သာ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

စက္မႈဇုန္

 • 0
 • 0

85 သိန္း (က်ပ္)

ေျမအက်ယ္(1ဧက) ေရႊျပည္သာစက္မွု့ဇုန္(၁)

ေရႊျပည္သာ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

စက္မႈဇုန္

 • 0
 • 0

120 သိန္း (က်ပ္)

ေျမအက်ယ္(2.2ဧက) ေရႊျပည္သာစက္မွု့ဇုန္

ေရႊျပည္သာ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

စက္မႈဇုန္

 • 0
 • 0

350 သိန္း (က်ပ္) (တစ္စတုရန္းေပ ေစ်းႏႈန္း)

ေျမအက်ယ္ (150'x75') အေရွ့စက္မွု ့ဇုန္

ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ အေရွ ႔ပိုင္း | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

စက္မႈဇုန္

 • 0
 • 0

30 သိန္း (က်ပ္)

စတုရန္းေပအက်ယ္ (1600Sqft) 1/F တိုက္ခန္း

စမ္းေခ်ာင္း | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 1
 • 3

9.20 သိန္း (က်ပ္)

ေပအက်ယ္ (15'x60') G/F Hall တိုက္ခန္း

ေက်ာက္တံတား | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 0
 • 0

10 သိန္း (က်ပ္)

ေပအက်ယ္ (16'x65')G/F တိုက္ခန္း

စမ္းေခ်ာင္း | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 1
 • 2

12 သိန္း (က်ပ္)