ငွါးရန္ (စိုးစံ(လင္း) အိမ္ျခံေျမ ၀န္ေဆာင္မႈကုမၸဏီလီမိတက္)

ေျမကြက္နွင့္ဂိုေဒါင္ (၈၀×၈၀)ေပ (၂)လုံး ၊ သာဓုကန္ဇုန္

ေရႊျပည္သာ|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

စက္မႈဇုန္

 • 0
 • 0

50 သိန္း (က်ပ္)

(၁)ဧက ေျမကြက္နွင့္ဂိုေဒါင္ (၁၅၀×၂၀၀)ေပ ၊ ေရႊသံလြင္ဇုန္

လိႈင္သာယာ|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

စက္မႈဇုန္

 • 0
 • 0

330 သိန္း (က်ပ္) (တစ္စတုရန္းေပ ေစ်းႏႈန္း)

ေျမကြက္နွင့္ဂိုေဒါင္ (၁၂၅×၇၅)ေပ (၂) ထပ္ခဲြ ၊ စက္မႈဇုန္

အင္းစိန္|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

စက္မႈဇုန္

 • 0
 • 0

30 သိန္း (က်ပ္)

ေျမကြက္နွင့္ဂိုေဒါင္ (၆၀×၈၀)ေပ (၃) RC ၊ ေရႊေပါကၠံဇုန္

ေျမာက္ဥကၠလာပ|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

စက္မႈဇုန္

 • 0
 • 0

49 သိန္း (က်ပ္)

(၁၅၀×၁၀၀)ေပ ေျမကြက္နွင့္ဂိုေဒါင္ (၁၂၀×၉၀)ေပ ၊ ေရႊေပါကၠံဇုန္

ေျမာက္ဥကၠလာပ|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

စက္မႈဇုန္

 • 0
 • 0

50 သိန္း (က်ပ္)

(၉၀×၈၀)ေပ ေျမကြက္နွင့္ဂိုေဒါင္ ၊ ေျမာက္ဥကၠလာဇုန္

ေျမာက္ဥကၠလာပ|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

စက္မႈဇုန္

 • 0
 • 0

40 သိန္း (က်ပ္)

(၅၀×၁၂၀)ေပ ေျမကြက္နွင့္ဂိုေဒါင္ (၄၀×၈၀)ေပ ၊ ေျမာက္ဥကၠလာဇုန္

ေျမာက္ဥကၠလာပ|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

စက္မႈဇုန္

 • 0
 • 0

27 သိန္း (က်ပ္)

(၅၀×၁၅၀)ေပ ေျမကြက္နွင့္ဂိုေဒါင္ (၄၅×၈၀)ေပ ၊ ေတာင္ဥကၠလာဇုန္

ေတာင္ဥကၠလာပ|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

စက္မႈဇုန္

 • 0
 • 0

25 သိန္း (က်ပ္)

ေျမကြက္နွင့္ဂိုေဒါင္ (၅၀×၁၅၀)ေပ ၊ ေတာင္ဥကၠလာဇုန္

ေတာင္ဥကၠလာပ|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

စက္မႈဇုန္

 • 0
 • 0

50 သိန္း (က်ပ္)

(၁၀၀×၆၀)ေပ ေျမကြက္နွင့္ဂိုေဒါင္ (၉၂×၅၈)ေပ ၊ ဒဂံုဆိပ္ကမ္းဇုန္

ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ဆိပ္ကမ္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

စက္မႈဇုန္

 • 0
 • 0

15 သိန္း (က်ပ္)