ငွါးရန္ (View Point Real Estate Service Co.,Ltd)

Diamond Condo တြင္ (1650)Sqft ရွိေစ်းသင့္အခန္း အျမန္ငွားမည္။

Diamond Condo တြင္ (1650)Sqft ရွိေစ်းသင့္အခန္း အျမန္ငွားမည္။

ကမာရြတ္|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 2
 • 3

18 သိန္း (က်ပ္)

သိမ္ျဖဴလမ္းကြန္ဒိုတြင္ (2500)Sqft ရွိေစ်းသင့္အခန္း အျမန္ငွားမည္။

သိမ္ျဖဴလမ္းကြန္ဒိုတြင္ (2500)Sqft ရွိေစ်းသင့္အခန္း အျမန္ငွားမည္။

ပုဇြန္ေတာင္|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 3
 • 6

18 သိန္း (က်ပ္)

ေယာမင္းႀကီးကြန္ဒို (1500)Sqft ရွိေစ်းသင့္အခန္း အျမန္ငွားမည္။

ေယာမင္းႀကီးကြန္ဒို (1500)Sqft ရွိေစ်းသင့္အခန္း အျမန္ငွားမည္။

ဒဂံု|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 3
 • 3

$ 1,400 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)

အာတီးယားကြန္ဒို (3200)Sqft ရွိေစ်းသင့္အခန္း အျမန္ငွားမည္။

အာတီးယားကြန္ဒို (3200)Sqft ရွိေစ်းသင့္အခန္း အျမန္ငွားမည္။

ကမာရြတ္|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 3
 • 5

25 သိန္း (က်ပ္)

ပုလဲကြန္ဒိုတြင္ (1450)Sqft ရွိေစ်းသင့္အခန္း အျမန္ငွားမည္။

ပုလဲကြန္ဒိုတြင္ (1450)Sqft ရွိေစ်းသင့္အခန္း အျမန္ငွားမည္။

ဗဟန္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 2
 • 3

15 သိန္း (က်ပ္)

ရတနာၿမိဳင္ကြန္ဒိုတြင္ (1800)Sqft ရွိေစ်းသင့္အခန္း ငွားရန္ရွိသည္။

ရတနာၿမိဳင္ကြန္ဒိုတြင္ (1800)Sqft ရွိေစ်းသင့္အခန္း ငွားရန္ရွိသည္။

ပုဇြန္ေတာင္|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 2
 • 2

13 သိန္း (က်ပ္)

Central City Condo (2000)Sqft ရွိေစ်းသင့္အခန္း အျမန္ငွားမည္။

Central City Condo (2000)Sqft ရွိေစ်းသင့္အခန္း အျမန္ငွားမည္။

ဒဂံု|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 3
 • 3

$ 2,000 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)

ခေပါင္းကြန္ဒိုတြင္ (2700)Sqft ရွိေစ်းသင့္အခန္း အျမန္ငွားမည္။

ခေပါင္းကြန္ဒိုတြင္ (2700)Sqft ရွိေစ်းသင့္အခန္း အျမန္ငွားမည္။

လိႈင္|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 3
 • 3

$ 1,800 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)

ျမခြာညိဳကြန္ဒိုတြင္ (2300)Sqft ရွိ အခန္း အျမန္ငွားမည္။

ျမခြာညိဳကြန္ဒိုတြင္ (2300)Sqft ရွိ အခန္း အျမန္ငွားမည္။

သာေကတ|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 2
 • 3

$ 600 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)

ဝါယာလက္လမ္းသြယ္ (10000)Sqft ရွိ 2RC လံုးခ်င္း အျမန္ငွားမည္။

ဝါယာလက္လမ္းသြယ္ (10000)Sqft ရွိ 2RC လံုးခ်င္း အျမန္ငွားမည္။

မရမ္းကုန္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 4
 • 4

$ 1,800 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)