ငွါးရန္ (View Point Real Estate Service Co.,Ltd)

တပင္ေရႊထီးလမ္းတြင္(18x65)ရွိေသာ တိုက္ခန္းအၿမန္ငွားမည္။

တပင္ေရႊထီးလမ္းတြင္(18x65)ရွိေသာ တိုက္ခန္းအၿမန္ငွားမည္။

ရန္ကင္း | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 1
 • 2

8 သိန္း (က်ပ္)

မအူပင္လမ္းတြင္(1250sqft)ရွိေသာတိုက္ခန္းအၿမန္ငွားမည္။

မအူပင္လမ္းတြင္(1250sqft)ရွိေသာတိုက္ခန္းအၿမန္ငွားမည္။

စမ္းေခ်ာင္း | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 1
 • 0

$ 450 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)

ေ၀ဇယႏၱာလမ္းမတြင္( 25x55)ရွိေသာတိုက္ခန္းအၿမန္ငွားမည္။

ေ၀ဇယႏၱာလမ္းမတြင္( 25x55)ရွိေသာတိုက္ခန္းအၿမန္ငွားမည္။

သဃၤန္းကၽြန္း | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 2
 • 3

7 သိန္း (က်ပ္)

ေရႊကမၻာအိမ္ရာတြင္(1350sqft)ရွိေသာတိုက္ခန္းအၿမန္ငွားမည္။

ေရႊကမၻာအိမ္ရာတြင္(1350sqft)ရွိေသာတိုက္ခန္းအၿမန္ငွားမည္။

မရမ္းကုန္း | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 2
 • 3

8.50 သိန္း (က်ပ္)

စံရိပ္ၿငိမ္3လမ္းတြင္ (1250sqft)ရွိေသာ တိုက္ခန္းအၿမန္ငွားမည္။

စံရိပ္ၿငိမ္3လမ္းတြင္ (1250sqft)ရွိေသာ တိုက္ခန္းအၿမန္ငွားမည္။

ကမာရြတ္ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 1
 • 2

8 သိန္း (က်ပ္)

မိုးမခလမ္းတြင္(12x50)ရွိေသာတိုက္ခန္းအၿမန္ငွားမည္။

မိုးမခလမ္းတြင္(12x50)ရွိေသာတိုက္ခန္းအၿမန္ငွားမည္။

စမ္းေခ်ာင္း | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 1
 • 2

7.50 သိန္း (က်ပ္)

ကမၻာေအးလမ္းတြင္(20x40)ရွိေသာတိုက္ခန္းအၿမန္ငွားမည္။

ကမၻာေအးလမ္းတြင္(20x40)ရွိေသာတိုက္ခန္းအၿမန္ငွားမည္။

မရမ္းကုန္း | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 1
 • 1

$ 800 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)

37လမ္းတြင္( 15x40)ရွိေသာတိုက္ခန္းအၿမန္ငွားမည္။

37လမ္းတြင္( 15x40)ရွိေသာတိုက္ခန္းအၿမန္ငွားမည္။

ေက်ာက္တံတား | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 1
 • 1

$ 450 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)

ဆိပ္ကမ္းသာလမ္းတြင္(15x50)ရွိေသာတိုက္ခန္းအၿမန္ငွားမည္။

ဆိပ္ကမ္းသာလမ္းတြင္(15x50)ရွိေသာတိုက္ခန္းအၿမန္ငွားမည္။

ေက်ာက္တံတား | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 1
 • 1

$ 400 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)