𝟏𝐬𝐪𝐟𝐭 -𝟏𝟔𝟓,𝟗𝟎𝟗ကျပ်တည်သ နဲ့ ရမယ့် 𝐋𝐮𝐱𝐮𝐫𝐲 𝐂𝐚𝐧𝐝𝐚𝐊𝐢𝐧𝐢𝐮𝐊

ပုံကဌီသချဲ့ရန် နဟိပ်ပါ

 • 𝟏𝐬𝐪𝐟𝐭 -𝟏𝟔𝟓,𝟗𝟎𝟗ကျပ်တည်သ နဲ့ ရမယ့် 𝐋𝐮𝐱𝐮𝐫𝐲 𝐂𝐚𝐧𝐝𝐚𝐊𝐢𝐧𝐢𝐮𝐊 - ရောင်သရန် - လဟိုင် (Hlaing) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 3,650 သိန်သ (ကျပ်) - S-9827710 | iMyanmarHouse.com
 • 𝟏𝐬𝐪𝐟𝐭 -𝟏𝟔𝟓,𝟗𝟎𝟗ကျပ်တည်သ နဲ့ ရမယ့် 𝐋𝐮𝐱𝐮𝐫𝐲 𝐂𝐚𝐧𝐝𝐚𝐊𝐢𝐧𝐢𝐮𝐊 - ရောင်သရန် - လဟိုင် (Hlaing) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 3,650 သိန်သ (ကျပ်) - S-9827710 | iMyanmarHouse.com
 • 𝟏𝐬𝐪𝐟𝐭 -𝟏𝟔𝟓,𝟗𝟎𝟗ကျပ်တည်သ နဲ့ ရမယ့် 𝐋𝐮𝐱𝐮𝐫𝐲 𝐂𝐚𝐧𝐝𝐚𝐊𝐢𝐧𝐢𝐮𝐊 - ရောင်သရန် - လဟိုင် (Hlaing) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 3,650 သိန်သ (ကျပ်) - S-9827710 | iMyanmarHouse.com
 • 𝟏𝐬𝐪𝐟𝐭 -𝟏𝟔𝟓,𝟗𝟎𝟗ကျပ်တည်သ နဲ့ ရမယ့် 𝐋𝐮𝐱𝐮𝐫𝐲 𝐂𝐚𝐧𝐝𝐚𝐊𝐢𝐧𝐢𝐮𝐊 - ရောင်သရန် - လဟိုင် (Hlaing) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 3,650 သိန်သ (ကျပ်) - S-9827710 | iMyanmarHouse.com
 • 𝟏𝐬𝐪𝐟𝐭 -𝟏𝟔𝟓,𝟗𝟎𝟗ကျပ်တည်သ နဲ့ ရမယ့် 𝐋𝐮𝐱𝐮𝐫𝐲 𝐂𝐚𝐧𝐝𝐚𝐊𝐢𝐧𝐢𝐮𝐊 - ရောင်သရန် - လဟိုင် (Hlaing) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 3,650 သိန်သ (ကျပ်) - S-9827710 | iMyanmarHouse.com
 • 𝟏𝐬𝐪𝐟𝐭 -𝟏𝟔𝟓,𝟗𝟎𝟗ကျပ်တည်သ နဲ့ ရမယ့် 𝐋𝐮𝐱𝐮𝐫𝐲 𝐂𝐚𝐧𝐝𝐚𝐊𝐢𝐧𝐢𝐮𝐊 - ရောင်သရန် - လဟိုင် (Hlaing) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 3,650 သိန်သ (ကျပ်) - S-9827710 | iMyanmarHouse.com
 • 𝟏𝐬𝐪𝐟𝐭 -𝟏𝟔𝟓,𝟗𝟎𝟗ကျပ်တည်သ နဲ့ ရမယ့် 𝐋𝐮𝐱𝐮𝐫𝐲 𝐂𝐚𝐧𝐝𝐚𝐊𝐢𝐧𝐢𝐮𝐊 - ရောင်သရန် - လဟိုင် (Hlaing) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 3,650 သိန်သ (ကျပ်) - S-9827710 | iMyanmarHouse.com
 • 𝟏𝐬𝐪𝐟𝐭 -𝟏𝟔𝟓,𝟗𝟎𝟗ကျပ်တည်သ နဲ့ ရမယ့် 𝐋𝐮𝐱𝐮𝐫𝐲 𝐂𝐚𝐧𝐝𝐚𝐊𝐢𝐧𝐢𝐮𝐊 - ရောင်သရန် - လဟိုင် (Hlaing) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 3,650 သိန်သ (ကျပ်) - S-9827710 | iMyanmarHouse.com
 • 𝟏𝐬𝐪𝐟𝐭 -𝟏𝟔𝟓,𝟗𝟎𝟗ကျပ်တည်သ နဲ့ ရမယ့် 𝐋𝐮𝐱𝐮𝐫𝐲 𝐂𝐚𝐧𝐝𝐚𝐊𝐢𝐧𝐢𝐮𝐊 - ရောင်သရန် - လဟိုင် (Hlaing) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 3,650 သိန်သ (ကျပ်) - S-9827710 | iMyanmarHouse.com
 • 𝟏𝐬𝐪𝐟𝐭 -𝟏𝟔𝟓,𝟗𝟎𝟗ကျပ်တည်သ နဲ့ ရမယ့် 𝐋𝐮𝐱𝐮𝐫𝐲 𝐂𝐚𝐧𝐝𝐚𝐊𝐢𝐧𝐢𝐮𝐊 - ရောင်သရန် - လဟိုင် (Hlaing) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 3,650 သိန်သ (ကျပ်) - S-9827710 | iMyanmarHouse.com
 • 𝟏𝐬𝐪𝐟𝐭 -𝟏𝟔𝟓,𝟗𝟎𝟗ကျပ်တည်သ နဲ့ ရမယ့် 𝐋𝐮𝐱𝐮𝐫𝐲 𝐂𝐚𝐧𝐝𝐚𝐊𝐢𝐧𝐢𝐮𝐊 - ရောင်သရန် - လဟိုင် (Hlaing) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 3,650 သိန်သ (ကျပ်) - S-9827710 | iMyanmarHouse.com
 • 𝟏𝐬𝐪𝐟𝐭 -𝟏𝟔𝟓,𝟗𝟎𝟗ကျပ်တည်သ နဲ့ ရမယ့် 𝐋𝐮𝐱𝐮𝐫𝐲 𝐂𝐚𝐧𝐝𝐚𝐊𝐢𝐧𝐢𝐮𝐊 - ရောင်သရန် - လဟိုင် (Hlaing) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 3,650 သိန်သ (ကျပ်) - S-9827710 | iMyanmarHouse.com
 • 𝟏𝐬𝐪𝐟𝐭 -𝟏𝟔𝟓,𝟗𝟎𝟗ကျပ်တည်သ နဲ့ ရမယ့် 𝐋𝐮𝐱𝐮𝐫𝐲 𝐂𝐚𝐧𝐝𝐚𝐊𝐢𝐧𝐢𝐮𝐊 - ရောင်သရန် - လဟိုင် (Hlaing) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 3,650 သိန်သ (ကျပ်) - S-9827710 | iMyanmarHouse.com
 • 𝟏𝐬𝐪𝐟𝐭 -𝟏𝟔𝟓,𝟗𝟎𝟗ကျပ်တည်သ နဲ့ ရမယ့် 𝐋𝐮𝐱𝐮𝐫𝐲 𝐂𝐚𝐧𝐝𝐚𝐊𝐢𝐧𝐢𝐮𝐊 - ရောင်သရန် - လဟိုင် (Hlaing) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 3,650 သိန်သ (ကျပ်) - S-9827710 | iMyanmarHouse.com
 • 𝟏𝐬𝐪𝐟𝐭 -𝟏𝟔𝟓,𝟗𝟎𝟗ကျပ်တည်သ နဲ့ ရမယ့် 𝐋𝐮𝐱𝐮𝐫𝐲 𝐂𝐚𝐧𝐝𝐚𝐊𝐢𝐧𝐢𝐮𝐊 - ရောင်သရန် - လဟိုင် (Hlaing) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 3,650 သိန်သ (ကျပ်) - S-9827710 | iMyanmarHouse.com
 • 𝟏𝐬𝐪𝐟𝐭 -𝟏𝟔𝟓,𝟗𝟎𝟗ကျပ်တည်သ နဲ့ ရမယ့် 𝐋𝐮𝐱𝐮𝐫𝐲 𝐂𝐚𝐧𝐝𝐚𝐊𝐢𝐧𝐢𝐮𝐊 - ရောင်သရန် - လဟိုင် (Hlaing) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 3,650 သိန်သ (ကျပ်) - S-9827710 | iMyanmarHouse.com
 • 𝟏𝐬𝐪𝐟𝐭 -𝟏𝟔𝟓,𝟗𝟎𝟗ကျပ်တည်သ နဲ့ ရမယ့် 𝐋𝐮𝐱𝐮𝐫𝐲 𝐂𝐚𝐧𝐝𝐚𝐊𝐢𝐧𝐢𝐮𝐊 - ရောင်သရန် - လဟိုင် (Hlaing) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 3,650 သိန်သ (ကျပ်) - S-9827710 | iMyanmarHouse.com
ကဌော်ငဌာပိုင်ရဟင်သို့ဆက်သလယ်ရန်နဟိပ်ပါ

လဟိုင် | ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ

 á€€á€œá€”်ဒို  á„ လလဟာ  4 ခန်သ  4 ခန်သ

ဈေသနဟုန်သ

3,650 သိန်သ (ကျပ်)


“ 𝟏𝐬𝐪𝐟𝐭 -𝟏𝟔𝟓,𝟗𝟎𝟗ကျပ်” နဲ့ ရမယ့် 𝐋𝐮𝐱𝐮𝐫𝐲 𝐂𝐚𝐧𝐝𝐚𝐊𝐢𝐧𝐢𝐮𝐊

𝟏𝟔𝟎𝟎𝟎𝟎ဆိုတာ အကဌမ်သထည်စျေသလို့ထင်လာသ?
𝐍𝐚 ပါနော် !

အခုလို အမိုက်စာသ 𝐃𝐞𝐜𝐚𝐫𝐚𝐭𝐢𝐚𝐧 ပဌင်ဆင်ထာသပဌီသ “𝟏𝐬𝐪𝐟𝐭 _𝟏𝟔𝟓𝟗𝟎𝟗ကျပ် “ အဆင်သင့်နေရုံပါပဲ။

𝟐𝟐𝟎𝟎 𝐬𝐪𝐟𝐭 _ 𝟑𝟔𝟓𝟎သိန်သ နောက်ဆုံသစျေသဖဌင့်ရောင်သချပါမယ်။ 𝐃𝐞𝐜𝐚𝐫𝐚𝐭𝐢𝐚𝐧 ပဌင်ဆင်ပဌီသသာသ အသင့်နေရမဟာနော်။🀩

“_𝟔𝟖” 𝐓𝐕
_ငဟက်မလဟေသ ဖဌင့်ပဌုလုပ်ထာသသော 𝐒𝐞𝐭𝐭𝐢𝐧𝐠
_မဟီ ကုတင်ကဌီသ𝟐လုံသ
_𝐋𝐆 𝟐𝐃𝐚𝐚𝐫 ရခေဲသတ်တာ
_𝐋𝐆 𝐰𝐚𝐬𝐡𝐢𝐧𝐠 𝐊𝐚𝐜𝐡𝐢𝐧𝐞 “
𝐅𝐮𝐫𝐧𝐢𝐭𝐮𝐫𝐞 𝟓မျိုသလုံသရောယူမယ်ဆိုရင် +𝟏𝟓𝟎သိန်သပဲထပ်ပေသပါ၊ 𝟑𝟖𝟎𝟎သိန်သ ဖဌင့်ရောင်သချပါမယ်။

_𝟯𝗺𝗮𝘀𝘁𝗲𝗿 𝗕𝗲𝗱 𝗥𝗌𝗌𝗺 + 𝟭𝗺𝗮𝗶𝗱 𝗥𝗌𝗌𝗺
_𝗟𝗶𝘃𝗶𝗻𝗎 𝗥𝗌𝗌𝗺
_𝗊𝘁𝘂𝗱𝘆 𝗊𝗜𝗮𝗰𝗲
_𝗕𝗮𝗿 𝗖𝗌𝘂𝗻𝘁𝗲𝗿
_အခန်သတိုင်သအတလက် အဝတ်ဗီရို/မဟန်တင်ခုံမျာသ တလဲလျက်ပါရဟိ
_ကိုယ်လုံသပေါ်မဟန်ကဌီသနဲ့ ဖိနပ်စင်
_𝗖𝗮𝗯𝗶𝗻𝗲𝘁 မျာသ
_𝗞𝗶𝘁𝗰𝗵𝗲𝗻
_𝗗𝗶𝗻𝗶𝗻𝗎 𝗥𝗌𝗌𝗺 &𝗗𝗶𝗻𝗶𝗻𝗎 𝗧𝗮𝗯𝗹𝗲

Condo facilities
ရေကူသကန်၊Gym ၊ကာသပါကင်

လူသိပ်မနေဖဌစ်တဲ့အတလက် အသစ်တိုင်သကဌီသပါ။
Cash 50% bank 50% ရပါတယ်။

တန်လလန်သလို့ အလုအယက်လာကဌည့်ကဌတယ်၊
ထလက်သလာသပဌီလာသ စိုသရိမ်နေကဌတယ်။

မူရင်သ 𝟰𝟬𝟬𝟬ခေါ်ထာသပဌီသ 𝟯𝟲𝟱𝟬ရရင် ထုတ်ပါမယ်။

𝟭𝟬𝟬%𝗯𝗮𝗻𝗞𝗶𝗻𝗎 နဲ့ 𝟯𝟱𝟬𝟬 စျေသပေသထာသကဌပါတယ် မရပါဘူသဗျ။ 𝟯𝟲𝟱𝟬 သိန်သရရင် ထုတ်ပါမယ်ဗျ။

အလလဟာတူ 2200sqft မပဌင်ဆင်ရသေသအကဌမ်သထည်အခန်သကို 3500နဲ့ရောင်သပါတယ်။

လဟိုင်မဌို့နယ်၊ ကန်လမ်သ ၊ Luxury Condominium

_ကန်ဘောင်နဲ့နီသလို့နေ့တိုင်သလမ်သလျဟောက်ထလက်လို့ရ
_ဘေသကပ်လျက်မဟာ Easy Mark ရဟိလို့ အလလယ်တကူစျေသဝယ်လို့ရ
_Wet Market လဟိုင်မဌို့နယ်စျေသနဲ့လဲနီသပါတယ်။

ပိုင်ရဟင် ကိုယ်တိုင် အရောင်သ
ဖုန်သ_09977295244/09977295245

အကျယ်အဝန်သ

2200 စတုရန်သပေ

အချက်အလက်မျာသ

 • ဆောက်လုပ်ပဌီသ
 • အလုံသစုံ ပဌင်ဆင်ပဌီသ
iMyanmarHouse.com (အိုင်မဌန်မာဟောက်စ်ဒေါ့ကလန်သ) တလင် တလေ့သောကဌော်ငဌာဟု ပဌောပါရန်
Add to Favorites

အခဌာသ ရောင်သရန် အိမ်ခဌံမဌေမျာသ

အခဌာသ ငဟာသရန် အိမ်ခဌံမဌေမျာသ

အိမ္တဌင္သ အိမ္ျပင္ အလလဆင္ျခင္သ ၀န္ေဆာင္မႈ (Interior Design and Decoration)
US Dollar to Myanmar Kyat Exchange Rate (ေဒၚလာ - ျမန္မာက်ပ္ေငဌ ေငဌလဲႏႈန္သ)
iMyanmarHouse.com - Mobile App
မေလလ်ာ့အာသမာန္ မခ်န္သတၱိ - ေနမင္သသူ (MD, iMyanmarHouse.com)

လဟိုင်မဌို့နယ် ရောင်သရန် အိမ်ခဌံမဌေမျာသ