👉 ( 6 ) လဟည်သတန်သလမ်သ ၊ ကမာရလတ် 👉 အကျယ် - ( 25 x 55 ) 👉 အလလဟာ - GF 👉 1MBR,2BR,1A/C,လျဟာထိုသခင်သ+ ကဌလေခင်သ , ရေမီသ 👉 အရောင်သဈေသနဟုန်သ - 2800 သိန်သ

ပုံကဌီသချဲ့ရန် နဟိပ်ပါ

  • 👉 ( 6 ) လဟည်သတန်သလမ်သ ၊ ကမာရလတ် 👉 အကျယ် - ( 25 x 55 ) 👉 အလလဟာ - GF 👉 1MBR,2BR,1A/C,လျဟာထိုသခင်သ+ ကဌလေခင်သ , ရေမီသ 👉 အရောင်သဈေသနဟုန်သ - 2800 သိန်သ - ရောင်သရန် - ကမာရလတ် (Kamaryut) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 2,800 သိန်သ (ကျပ်) - S-9567559 | iMyanmarHouse.com
ကဌော်ငဌာပိုင်ရဟင်သို့ဆက်သလယ်ရန်နဟိပ်ပါ

ကမာရလတ် | ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ

 á€á€­á€¯á€€á€ºá€á€”်သ  á€™á€Œá€±á€Šá€®á€‘ပ်  3 ခန်သ  3 ခန်သ

ဈေသနဟုန်သ

2,800 သိန်သ (ကျပ်)


🥰 ကမာရလတ် ၊ ဗဟန်သ မဌို့နယ်အတလင်သ စီသပလာသရေသလုပ်ငန်သလုပ်ရန် ၊ မိသာသစုနေထိုင်ရန် မဌေညီထပ်အာသရင်သနဟီသမဌဟုပ်နဟံရန် ရဟာဖလေနေသော စလမ်သမဟာရဲ့မိတ်ဟောင်သမိတ်သစ်မျာသအတလက်------ 🥰
📣 ကမာရလတ် မဌို့နယ်အတလင်သ မဌေညီထပ်အရောင်သမျာသ
👉 ( 1 ) လဟည်သတန်သ(4)လမ်သ ၊ ကမာရလတ်
👉 အကျယ် - ( 12Âœ x 50 )
👉 အလလဟာ - GF + HK
👉 1BR,1A/C,RCခင်သ+လျဟာထိုသခင်သ+ ကဌလေခင်သ , ရေမီသ
👉 အရောင်သဈေသနဟုန်သ - 1300 သိန်သ
💖💖💖💖💖
👉 ( 2 ) ညသထလန်သလင်သခဌံလမ်သ ၊ ကမာရလတ်
👉 အကျယ် - ( 12.5 x 60 )
👉 အလလဟာ - GF + HK
👉 Hall , ကဌလေခင်သ , ရေမီသ
👉 အရောင်သဈေသနဟုန်သ - 1500 သိန်သ
💖💖💖💖💖
👉 ( 3 ) ဘူတာရုံလမ်သ ၊ ကမာရလတ်
👉 အကျယ် - ( 19 x 53 )
👉 အလလဟာ - GF
👉 Hall , RC ခင်သ , ရေမီသ
👉 အရောင်သဈေသနဟုန်သ - 1600 သိန်သ
💖💖💖💖💖
👉 ( 4 ) မဟာဘောဂလမ်သ ၊ ကမာရလတ်
👉 အကျယ် - ( 39 x 40 )
👉 အလလဟာ - GF
👉 Hall , RC ခင်သ , ရေမီသ
👉 အရောင်သဈေသနဟုန်သ - 1600 သိန်သ
💖💖💖💖💖
👉 ( 5 ) ဗဟိုလမ်သ ၊ ကမာရလတ်
👉 အကျယ် - ( 20 x 55 )
👉 အလလဟာ - GF + HK အပဌည့်
👉 1BR , Hall , 2A/C , ကဌလေခင်သ , ရေမီသ
👉 အရောင်သဈေသနဟုန်သ - 2300 သိန်သ
💖💖💖💖💖
👉 ( 6 ) လဟည်သတန်သလမ်သ ၊ ကမာရလတ်
👉 အကျယ် - ( 25 x 55 )
👉 အလလဟာ - GF
👉 1MBR,2BR,1A/C,လျဟာထိုသခင်သ+ ကဌလေခင်သ , ရေမီသ
👉 အရောင်သဈေသနဟုန်သ - 2800 သိန်သ
💖💖💖💖💖
👉 ( 7 ) အင်သစိန်လမ်သမ ၊ ကမာရလတ် မဌို့နယ်
👉 ဆင်ရေတလင်သမဟတ်တိုင်အနီသ
👉 အကျယ် - ( 25 x 35 )
👉 အလလဟာ - GF
👉 Hall , ကဌလေခင်သ , ရေမီသ
👉 အရောင်သဈေသနဟုန်သ - 3300 သိန်သ
💖💖💖💖💖
👉 ( 8 ) နာနတ်တောလမ်သ ၊ ကမာရလတ်
👉 အကျယ် - ( 45 x 40 )
👉 အလလဟာ - GF
👉 Hall , ကဌလေခင်သ , ရေမီသ
👉 အရောင်သဈေသနဟုန်သ - 4000 သိန်သ
💖💖💖💖💖
📣 ဗဟန်သ မဌို့နယ်အတလင်သ မဌေညီထပ်အရောင်သမျာသ
👉 ( 1 ) ရလဟေဂုံတိုင်လမ်သမ ၊ ဗဟန်သ
👉 အကျယ် - ( 13 x 70 )
👉 အလလဟာ - GF
👉 Hall , ရေမီသ , RC ခင်သ
👉 အရောင်သဈေသနဟုန်သ - 1300 သိန်သ
💖💖💖💖💖
👉 ( 2 ) ကဌောင်မျက်ရဟင်လမ်သ ၊ ဗဟန်သ
👉 အကျယ် - ( 20 x 40 )
👉 အလလဟာ - GF + HK
👉 2BR , 2A/C , လျဟာထိုသခင်သ , ရေမီသ
👉 အရောင်သဈေသနဟုန်သ - 1500 သိန်သ
💖💖💖💖💖
👉 ( 3 ) ဖိုသစိန်လမ်သ ၊ ဗဟန်သ
👉 အကျယ် - ( 13 x 50 )
👉 အလလဟာ - GF + ထပ်ခိုသ
👉 2BR , Hall , RC ခင်သ
👉 အရောင်သဈေသနဟုန်သ - 1500 သိန်သ
💖💖💖💖💖
👉 ( 4 ) ရလဟေဂုံတိုင်တာဝါ ၊ ဗဟန်သ
👉 အကျယ် - ( 33 x 45 )
👉 အလလဟာ - GF + œထပ်ခိုသ
👉 1MBR , 1BR , 7A/C , Lift , C.P , ကဌလေပဌာသခင်သ
👉 အရောင်သဈေသနဟုန်သ - 2200 သိန်သ
💖💖💖💖💖
👉 ( 5 ) Detal Plaza ၊ ဗဟန်သ
👉 အကျယ် - ( 1800 )Sqft
👉 အလလဟာ - GF
👉 Hall , ရေမီသ , RC ခင်သ
👉 အရောင်သဈေသနဟုန်သ - 2500 သိန်သ
💖💖💖💖💖
👉 ( 6 ) အေသရိပ်မလန်အိမ်ရာလမ်သ ၊ ဗဟန်သ
👉 အကျယ် - ( 20 x 60 )
👉 အလလဟာ - GF + HK
👉 2BR , 3A/C , ပါကေသခင်သ , ရေမီသ
👉 အရောင်သဈေသနဟုန်သ - 3300 သိန်သ
💖💖💖💖💖
👉 ( 7 ) My Residence ကလန်ဒို ၊ ဗဟန်သ
👉 အကျယ် - ( 33 x 45 )
👉 အလလဟာ - GF + (1)F 2ထပ်
👉 3MBR , 2BR , 5A/C , Lift ,
👉 FF , C.P , ပါကေသခင်သ , အတလင်သလဟေကာသ
👉 အရောင်သဈေသနဟုန်သ - 4700 သိန်သ
💖💖💖💖💖
👉 ( 8 ) ယုဇနတာဝါ ၊ ဗဟန်သ
👉 အကျယ် - ( 15 x 50 )
👉 အလလဟာ - GF + HK
👉 Hall , 2A/C , ကဌလေပဌာသခင်သ
👉 အရောင်သဈေသနဟုန်သ - 5000 သိန်သ
💖💖💖💖💖
👉 ( 9 ) ဖိုသစိန်လမ်သ ၊ ဗဟန်သ
👉 အကျယ် - ( 13 x 50 )
👉 အလလဟာ - GF + HK
👉 2BR , Hall , RC ခင်သ , ရေမီသ
👉 အရောင်သဈေသနဟုန်သ - 5000 သိန်သ
💖💖💖💖💖
**** စုံစမ်သမေသမဌန်နိုင်ပါရန် ****
📱📱 ကိုအောင်စိုသမိုသ - 09 773 22 10 22
📱📱 မဝတ်မဟုံ - 09 7777 2016 6
📱📱 မမေသက် - 09 7777 2016 3
📱📱 အောင်မျိုသဉီသ - 09 7777 2016 4
📱📱 ဂျူသဂျူသ - 09 791 4444 51
🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲
👏 ယခုကဌေငဌာအပဌင် အခဌာသရောင်သရန်/ငဟာသရန်နေရာမျာသစလာရဟိပါသဖဌင့် ဆက်သလယ်စုံစမ်သမေသမဌန်သနိုင်ပါသည်။
👏 ရောင်သရန်/ငဟာသရန် နေရာမျာသရဟိပါကလည်သ မိတ်ဆလေတို့ရဲ့တန်ဖိုသရဟိလဟတဲ့အချိန်မျာသနဟင့် အဖိုသမဖဌတ်နိုင်တဲ့စိတ်ချမ်သသာမဟုမျာသအတလက် အကောင်သဆုံသဝန်ဆောင်မဟုပေသနေပါသည်။
💢 ဖဌူစင်သောစေတနာ ကျလမ်သကျင်မဟုကဌောင့်စိတ်ချမ်သသာ 💢
အောက်ဖော်ပဌပါ Linkတလင် အခဌာသမဌေကလက်၊ စက်မဟုဇုန်၊ လုံသချင်သ၊ တိုက်ခန်သ၊ ကလန်ဒို အရောင်သ/အငဟာသမျာသကိုလဲ ဝင်ရောက်ကဌည့်ရဟု့နိုင်ပါသည်။
👉 https://www.facebook.com/swammaharrealestate/ page ကို Like & Share လုပ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်။

အကျယ်အဝန်သ

25 ပေ x 55 ပေ

အချက်အလက်မျာသ

  • ဆောက်လုပ်ပဌီသ
  • အလုံသစုံ ပဌင်ဆင်ပဌီသ
iMyanmarHouse.com (အိုင်မဌန်မာဟောက်စ်ဒေါ့ကလန်သ) တလင် တလေ့သောကဌော်ငဌာဟု ပဌောပါရန်
Add to Favorites
Swam Mahar Real Estate Co.,Ltd.
Featured Agency

လိပ်စာ

အမဟတ်(279)၊တတိယထပ်၊သုမင်္ဂလာလမ်သမ(စည့်ပင်ရုံသရဟေ့)၊(9)ရပ်ကလက်၊တောင်ဥက္ကလာပမဌို့နယ်၊ရန်ကုန်မဌို့။

Swam Mahar Real Estate Co.,Ltd. ရဟိ ရောင်သရန် အိမ်ခဌံမဌေမျာသ

Swam Mahar Real Estate Co.,Ltd. ရဟိ ငဟာသရန် အိမ်ခဌံမဌေမျာသ

Swam Mahar Real Estate Co.,Ltd.
Featured Agency

လိပ်စာ

အမဟတ်(279)၊တတိယထပ်၊သုမင်္ဂလာလမ်သမ(စည့်ပင်ရုံသရဟေ့)၊(9)ရပ်ကလက်၊တောင်ဥက္ကလာပမဌို့နယ်၊ရန်ကုန်မဌို့။
အိမ္တဌင္သ အိမ္ျပင္ အလလဆင္ျခင္သ ၀န္ေဆာင္မႈ (Interior Design and Decoration)
US Dollar to Myanmar Kyat Exchange Rate (ေဒၚလာ - ျမန္မာက်ပ္ေငဌ ေငဌလဲႏႈန္သ)
iMyanmarHouse.com - Mobile App
မေလလ်ာ့အာသမာန္ မခ်န္သတၱိ - ေနမင္သသူ (MD, iMyanmarHouse.com)

ကမာရလတ်မဌို့နယ် ရောင်သရန် အိမ်ခဌံမဌေမျာသ