🏠 ကယားပြည်နယ် ဒီမော့ဆိုးမြို့နယ် လွိုင်ကော်မြို့မှ ၂၅မိနစ်ခန့် အကွာ (ငွေတောင်ဆည်ဘေး) ရှိ နေရာကောင်း မှာ Eco Lodge type (solar system) မိုတယ်(တည်းခိုရိပ်သာ)အရောင်း🏠

ပုံကြီးချဲ့ရန် နှိပ်ပါ

 • 🏠 ကယားပြည်နယ် ဒီမော့ဆိုးမြို့နယ် လွိုင်ကော်မြို့မှ ၂၅မိနစ်ခန့် အကွာ (ငွေတောင်ဆည်ဘေး) ရှိ နေရာကောင်း မှာ Eco Lodge type (solar system) မိုတယ်(တည်းခိုရိပ်သာ)အရောင်း🏠 - ရောင်းရန် - ဒီမောဆို (Demoso) - ကယားပြည်နယ် (Kayah State) - 8,900 သိန်း (ကျပ်) - S-9261462 | iMyanmarHouse.com
 • 🏠 ကယားပြည်နယ် ဒီမော့ဆိုးမြို့နယ် လွိုင်ကော်မြို့မှ ၂၅မိနစ်ခန့် အကွာ (ငွေတောင်ဆည်ဘေး) ရှိ နေရာကောင်း မှာ Eco Lodge type (solar system) မိုတယ်(တည်းခိုရိပ်သာ)အရောင်း🏠 - ရောင်းရန် - ဒီမောဆို (Demoso) - ကယားပြည်နယ် (Kayah State) - 8,900 သိန်း (ကျပ်) - S-9261462 | iMyanmarHouse.com
 • 🏠 ကယားပြည်နယ် ဒီမော့ဆိုးမြို့နယ် လွိုင်ကော်မြို့မှ ၂၅မိနစ်ခန့် အကွာ (ငွေတောင်ဆည်ဘေး) ရှိ နေရာကောင်း မှာ Eco Lodge type (solar system) မိုတယ်(တည်းခိုရိပ်သာ)အရောင်း🏠 - ရောင်းရန် - ဒီမောဆို (Demoso) - ကယားပြည်နယ် (Kayah State) - 8,900 သိန်း (ကျပ်) - S-9261462 | iMyanmarHouse.com
 • 🏠 ကယားပြည်နယ် ဒီမော့ဆိုးမြို့နယ် လွိုင်ကော်မြို့မှ ၂၅မိနစ်ခန့် အကွာ (ငွေတောင်ဆည်ဘေး) ရှိ နေရာကောင်း မှာ Eco Lodge type (solar system) မိုတယ်(တည်းခိုရိပ်သာ)အရောင်း🏠 - ရောင်းရန် - ဒီမောဆို (Demoso) - ကယားပြည်နယ် (Kayah State) - 8,900 သိန်း (ကျပ်) - S-9261462 | iMyanmarHouse.com
 • 🏠 ကယားပြည်နယ် ဒီမော့ဆိုးမြို့နယ် လွိုင်ကော်မြို့မှ ၂၅မိနစ်ခန့် အကွာ (ငွေတောင်ဆည်ဘေး) ရှိ နေရာကောင်း မှာ Eco Lodge type (solar system) မိုတယ်(တည်းခိုရိပ်သာ)အရောင်း🏠 - ရောင်းရန် - ဒီမောဆို (Demoso) - ကယားပြည်နယ် (Kayah State) - 8,900 သိန်း (ကျပ်) - S-9261462 | iMyanmarHouse.com
 • 🏠 ကယားပြည်နယ် ဒီမော့ဆိုးမြို့နယ် လွိုင်ကော်မြို့မှ ၂၅မိနစ်ခန့် အကွာ (ငွေတောင်ဆည်ဘေး) ရှိ နေရာကောင်း မှာ Eco Lodge type (solar system) မိုတယ်(တည်းခိုရိပ်သာ)အရောင်း🏠 - ရောင်းရန် - ဒီမောဆို (Demoso) - ကယားပြည်နယ် (Kayah State) - 8,900 သိန်း (ကျပ်) - S-9261462 | iMyanmarHouse.com
 • 🏠 ကယားပြည်နယ် ဒီမော့ဆိုးမြို့နယ် လွိုင်ကော်မြို့မှ ၂၅မိနစ်ခန့် အကွာ (ငွေတောင်ဆည်ဘေး) ရှိ နေရာကောင်း မှာ Eco Lodge type (solar system) မိုတယ်(တည်းခိုရိပ်သာ)အရောင်း🏠 - ရောင်းရန် - ဒီမောဆို (Demoso) - ကယားပြည်နယ် (Kayah State) - 8,900 သိန်း (ကျပ်) - S-9261462 | iMyanmarHouse.com
 • 🏠 ကယားပြည်နယ် ဒီမော့ဆိုးမြို့နယ် လွိုင်ကော်မြို့မှ ၂၅မိနစ်ခန့် အကွာ (ငွေတောင်ဆည်ဘေး) ရှိ နေရာကောင်း မှာ Eco Lodge type (solar system) မိုတယ်(တည်းခိုရိပ်သာ)အရောင်း🏠 - ရောင်းရန် - ဒီမောဆို (Demoso) - ကယားပြည်နယ် (Kayah State) - 8,900 သိန်း (ကျပ်) - S-9261462 | iMyanmarHouse.com
 • 🏠 ကယားပြည်နယ် ဒီမော့ဆိုးမြို့နယ် လွိုင်ကော်မြို့မှ ၂၅မိနစ်ခန့် အကွာ (ငွေတောင်ဆည်ဘေး) ရှိ နေရာကောင်း မှာ Eco Lodge type (solar system) မိုတယ်(တည်းခိုရိပ်သာ)အရောင်း🏠 - ရောင်းရန် - ဒီမောဆို (Demoso) - ကယားပြည်နယ် (Kayah State) - 8,900 သိန်း (ကျပ်) - S-9261462 | iMyanmarHouse.com
 • 🏠 ကယားပြည်နယ် ဒီမော့ဆိုးမြို့နယ် လွိုင်ကော်မြို့မှ ၂၅မိနစ်ခန့် အကွာ (ငွေတောင်ဆည်ဘေး) ရှိ နေရာကောင်း မှာ Eco Lodge type (solar system) မိုတယ်(တည်းခိုရိပ်သာ)အရောင်း🏠 - ရောင်းရန် - ဒီမောဆို (Demoso) - ကယားပြည်နယ် (Kayah State) - 8,900 သိန်း (ကျပ်) - S-9261462 | iMyanmarHouse.com
 • 🏠 ကယားပြည်နယ် ဒီမော့ဆိုးမြို့နယ် လွိုင်ကော်မြို့မှ ၂၅မိနစ်ခန့် အကွာ (ငွေတောင်ဆည်ဘေး) ရှိ နေရာကောင်း မှာ Eco Lodge type (solar system) မိုတယ်(တည်းခိုရိပ်သာ)အရောင်း🏠 - ရောင်းရန် - ဒီမောဆို (Demoso) - ကယားပြည်နယ် (Kayah State) - 8,900 သိန်း (ကျပ်) - S-9261462 | iMyanmarHouse.com
 • 🏠 ကယားပြည်နယ် ဒီမော့ဆိုးမြို့နယ် လွိုင်ကော်မြို့မှ ၂၅မိနစ်ခန့် အကွာ (ငွေတောင်ဆည်ဘေး) ရှိ နေရာကောင်း မှာ Eco Lodge type (solar system) မိုတယ်(တည်းခိုရိပ်သာ)အရောင်း🏠 - ရောင်းရန် - ဒီမောဆို (Demoso) - ကယားပြည်နယ် (Kayah State) - 8,900 သိန်း (ကျပ်) - S-9261462 | iMyanmarHouse.com
 • 🏠 ကယားပြည်နယ် ဒီမော့ဆိုးမြို့နယ် လွိုင်ကော်မြို့မှ ၂၅မိနစ်ခန့် အကွာ (ငွေတောင်ဆည်ဘေး) ရှိ နေရာကောင်း မှာ Eco Lodge type (solar system) မိုတယ်(တည်းခိုရိပ်သာ)အရောင်း🏠 - ရောင်းရန် - ဒီမောဆို (Demoso) - ကယားပြည်နယ် (Kayah State) - 8,900 သိန်း (ကျပ်) - S-9261462 | iMyanmarHouse.com
 • 🏠 ကယားပြည်နယ် ဒီမော့ဆိုးမြို့နယ် လွိုင်ကော်မြို့မှ ၂၅မိနစ်ခန့် အကွာ (ငွေတောင်ဆည်ဘေး) ရှိ နေရာကောင်း မှာ Eco Lodge type (solar system) မိုတယ်(တည်းခိုရိပ်သာ)အရောင်း🏠 - ရောင်းရန် - ဒီမောဆို (Demoso) - ကယားပြည်နယ် (Kayah State) - 8,900 သိန်း (ကျပ်) - S-9261462 | iMyanmarHouse.com
 • 🏠 ကယားပြည်နယ် ဒီမော့ဆိုးမြို့နယ် လွိုင်ကော်မြို့မှ ၂၅မိနစ်ခန့် အကွာ (ငွေတောင်ဆည်ဘေး) ရှိ နေရာကောင်း မှာ Eco Lodge type (solar system) မိုတယ်(တည်းခိုရိပ်သာ)အရောင်း🏠 - ရောင်းရန် - ဒီမောဆို (Demoso) - ကယားပြည်နယ် (Kayah State) - 8,900 သိန်း (ကျပ်) - S-9261462 | iMyanmarHouse.com
 • 🏠 ကယားပြည်နယ် ဒီမော့ဆိုးမြို့နယ် လွိုင်ကော်မြို့မှ ၂၅မိနစ်ခန့် အကွာ (ငွေတောင်ဆည်ဘေး) ရှိ နေရာကောင်း မှာ Eco Lodge type (solar system) မိုတယ်(တည်းခိုရိပ်သာ)အရောင်း🏠 - ရောင်းရန် - ဒီမောဆို (Demoso) - ကယားပြည်နယ် (Kayah State) - 8,900 သိန်း (ကျပ်) - S-9261462 | iMyanmarHouse.com
 • 🏠 ကယားပြည်နယ် ဒီမော့ဆိုးမြို့နယ် လွိုင်ကော်မြို့မှ ၂၅မိနစ်ခန့် အကွာ (ငွေတောင်ဆည်ဘေး) ရှိ နေရာကောင်း မှာ Eco Lodge type (solar system) မိုတယ်(တည်းခိုရိပ်သာ)အရောင်း🏠 - ရောင်းရန် - ဒီမောဆို (Demoso) - ကယားပြည်နယ် (Kayah State) - 8,900 သိန်း (ကျပ်) - S-9261462 | iMyanmarHouse.com
 • 🏠 ကယားပြည်နယ် ဒီမော့ဆိုးမြို့နယ် လွိုင်ကော်မြို့မှ ၂၅မိနစ်ခန့် အကွာ (ငွေတောင်ဆည်ဘေး) ရှိ နေရာကောင်း မှာ Eco Lodge type (solar system) မိုတယ်(တည်းခိုရိပ်သာ)အရောင်း🏠 - ရောင်းရန် - ဒီမောဆို (Demoso) - ကယားပြည်နယ် (Kayah State) - 8,900 သိန်း (ကျပ်) - S-9261462 | iMyanmarHouse.com
 • 🏠 ကယားပြည်နယ် ဒီမော့ဆိုးမြို့နယ် လွိုင်ကော်မြို့မှ ၂၅မိနစ်ခန့် အကွာ (ငွေတောင်ဆည်ဘေး) ရှိ နေရာကောင်း မှာ Eco Lodge type (solar system) မိုတယ်(တည်းခိုရိပ်သာ)အရောင်း🏠 - ရောင်းရန် - ဒီမောဆို (Demoso) - ကယားပြည်နယ် (Kayah State) - 8,900 သိန်း (ကျပ်) - S-9261462 | iMyanmarHouse.com
 • 🏠 ကယားပြည်နယ် ဒီမော့ဆိုးမြို့နယ် လွိုင်ကော်မြို့မှ ၂၅မိနစ်ခန့် အကွာ (ငွေတောင်ဆည်ဘေး) ရှိ နေရာကောင်း မှာ Eco Lodge type (solar system) မိုတယ်(တည်းခိုရိပ်သာ)အရောင်း🏠 - ရောင်းရန် - ဒီမောဆို (Demoso) - ကယားပြည်နယ် (Kayah State) - 8,900 သိန်း (ကျပ်) - S-9261462 | iMyanmarHouse.com
ကြော်ငြာပိုင်ရှင်သို့ဆက်သွယ်ရန်နှိပ်ပါ

ဒီမောဆို | ကယားပြည်နယ်

 á€Ÿá€­á€¯á€á€šá€º ၊ စားသောက်ဆိုင်  á€™á€•á€«  á€™á€•á€«

ဈေးနှုန်း

8,900 သိန်း (ကျပ်)


🏠 ကယားပြည်နယ် ဒီမော့ဆိုးမြို့နယ် လွိုင်ကော်မြို့မှ ၂၅မိနစ်ခန့် အကွာ (ငွေတောင်ဆည်ဘေး) ရှိ နေရာကောင်း မှာ စိတ်ဝင်စားသင့်တဲ့ Eco Lodge Type စွမ်းအင်ချွေတာ (solar system) မိုတယ်(တည်းခိုရိပ်သာ)အရောင်း🏠

🔻Code-H-S-001111🔻

🔺မိုတယ်_တည်းခိုရိပ်သာ_အရောင်း🔺

➡️ 0.192 ဧက (အရှေ့လှည့်၊ ထောင့်ကွက်)

➡️ 2RC (နှစ်ထပ်တိုက်)L-shape building (67.5'x26') (41.5'x26') နှင့်

➡️ 1RC (တစ်ထပ်တိုက်) 30'x34' (steel structure) နှင့် ဆောက်လုပ်ထားသည်. အဆောက်အဦး (၂)လုံး

➡️ မြို့မြေ (ဂရန် အမည်ပေါက်)

➡️ အခွန်ဆောင်ပြီး (Property Tax)

➡️ တည်းခိုရိပ်သာလုပ်ငန်း လိုင်စင်ပါပြီး

➡️ Master Bedroom (၁၄) ခန်း

🏡 Eco-Lodge type (energy-efficient, cost-saving, sustainable tourism)🏡
🏡Eco-Lodge အမျိုးအစား (စွမ်းအင်ချွေတာ၊ ကုန်ကျစရိတ်သက်သာ၊ ရေရှည်တည်တံ့သောခရီးသွားလုပ်ငန်း)🏡

☀️Solar System (solar PV system, solar thermal & solar water pump system)☀️
☀️နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး☀️

➡️ EPC / Power Meter

➡️ Digital Door Lock System (key card)

➡️ ပိတောက်/ ကျွန်းသစ်များ ထည့်သွင်းအသုံးပြုထားသည်

➡️ Wooden Parquet Flooring (SPC floor clip type) ***သစ်ပါကေးအခင်း***

➡️ CCTV System

➡️ Wi-Fi, Sky-Net Satellites Installed

➡️ Car parking(ကားပါကင်)

➡️ တောင်တန်းများ နှင့် ငွေတောင်ဆည် ရှုခင်း(Landscape View)

➡️ Sunset/ Sunrise View ကောင်းသည်

➡️ Famous Tourist Attractions nearby
(ခရီးသွားများအကြိုက် နေရာများအနီး)

➡️ Loikaw City (25 min drive)

➡️ ရေရှည်အတွက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန် ကောင်းသောနေရာဖြစ်သည်

💰အရောင်း_8900သိန်း💰

🤝Paymentnegotiable🤝

🤝အကျိုးတူရသည်🤝

(အိမ်ကြည့်လိုပါက တစ်ရက်ကြိုတင်ချိန်းပေးပါ)

🔹အသေးစိတ်သိရှိလိုပါလျှင်🔹

☎️ဆက်သွယ်ရန်_09_760528584_09_43096342

📳Viber📳+959760528584

📩theperfecthome.ygn@gmail.com

🔎#ဝင်ရောက်ကြည့်ရှူလေ့လာနိုင်ပါသည်
https://www.facebook.com/Theperfecthome.ygn

➡️ ရောင်း/ငှါး လိုပါက ပိုင်ရှင်များ တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ် အပ်နှံနိုင်ပါသည်

➡️ မြို့နယ်အစုံတွင် အခြား data များရှိသည့်အတွက် ဝယ်/ငှါး လိုသူများ ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်

➡️ အိမ် ၊ ခြံ ၊ မြေ ၊ လုံးချင်း ၊ ကွန်ဒို ၊ တိုက်ခန်း ၊ ဟိုတယ် ၊ စက်မှုဇုံမြေ ၊ ဂိုဒေါင် အစရှိသည့် data များ -ရောင်း/ဝယ်/ငှါးရမ်းခြင်းများ နှင့် အကျိုးတူဆောက်လိုသော မြေပိုင်ရှင်များ ၊ ကန်ထရိုက်တာများအတွက်လည်း ရန်ကုန်တိုင်း မြို့နယ်ပေါင်းစုံတွင် မိမိ လိုအပ်ချက်များ နှင့် ကိုက်ညီသည်များ အလွယ်တစ်ကူရရှိစေရန် အကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှုများအတွက် ယုံကြည်စိတ်ချစွာဖြင့် လုပ်ငန်းများအပ်နှံရန်အထူးဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်။

✨MyGoal....
ToFindYou_ThePerfectHome✨

***စာချုပ်စာတမ်း ချုပ်ဆိုခြင်း နှင့် အထွေထွေဝန်ဆောင်မှုများကို တတ်သိနားလည် ကျွမ်းကျင်သူများ မှ သေချာတိကျ ခိုင်မာမှုရှိအောင် ဆောင်ရွက်ပေးသည်***

💫Your_Local_RealEstate_Expert💫

Please...Like👍 and Share(Thank You)

အကျယ်အဝန်း

0.192 ဧက

အချက်အလက်များ

 • ဆောက်လုပ်ပြီး
 • အလုံးစုံ ပြင်ဆင်ပြီး
iMyanmarHouse.com (အိုင်မြန်မာဟောက်စ်ဒေါ့ကွန်း) တွင် တွေ့သောကြော်ငြာဟု ပြောပါရန်
Add to Favorites
အိမ္တြင္း အိမ္ျပင္ အလွဆင္ျခင္း ၀န္ေဆာင္မႈ (Interior Design and Decoration)
US Dollar to Myanmar Kyat Exchange Rate (ေဒၚလာ - ျမန္မာက်ပ္ေငြ ေငြလဲႏႈန္း)
iMyanmarHouse.com - Mobile App
မေလွ်ာ့အားမာန္ မခ်န္သတၱိ - ေနမင္းသူ (MD, iMyanmarHouse.com)

ဒီမောဆိုမြို့နယ် ရောင်းရန် အိမ်ခြံမြေများ