ရန်ကင်းမြို့နယ် The Central Residence၊ Tower-2 ရှိ ခေတ်မီပြီး နေချင်စဖွယ် ပြင်ဆင်ထားသော အခန်းလေး 5th Floor (City View) ကို ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်ရောင်းမည်။

ပုံကြီးချဲ့ရန် နှိပ်ပါ

 • ရန်ကင်းမြို့နယ် The Central Residence၊ Tower-2 ရှိ ခေတ်မီပြီး နေချင်စဖွယ် ပြင်ဆင်ထားသော အခန်းလေး 5th Floor (City View) ကို ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်ရောင်းမည်။ - ရောင်းရန် - ရန်ကင်း (Yankin) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 4,000 သိန်း (ကျပ်) - S-8798536 | iMyanmarHouse.com
 • ရန်ကင်းမြို့နယ် The Central Residence၊ Tower-2 ရှိ ခေတ်မီပြီး နေချင်စဖွယ် ပြင်ဆင်ထားသော အခန်းလေး 5th Floor (City View) ကို ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်ရောင်းမည်။ - ရောင်းရန် - ရန်ကင်း (Yankin) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 4,000 သိန်း (ကျပ်) - S-8798536 | iMyanmarHouse.com
 • ရန်ကင်းမြို့နယ် The Central Residence၊ Tower-2 ရှိ ခေတ်မီပြီး နေချင်စဖွယ် ပြင်ဆင်ထားသော အခန်းလေး 5th Floor (City View) ကို ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်ရောင်းမည်။ - ရောင်းရန် - ရန်ကင်း (Yankin) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 4,000 သိန်း (ကျပ်) - S-8798536 | iMyanmarHouse.com
 • ရန်ကင်းမြို့နယ် The Central Residence၊ Tower-2 ရှိ ခေတ်မီပြီး နေချင်စဖွယ် ပြင်ဆင်ထားသော အခန်းလေး 5th Floor (City View) ကို ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်ရောင်းမည်။ - ရောင်းရန် - ရန်ကင်း (Yankin) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 4,000 သိန်း (ကျပ်) - S-8798536 | iMyanmarHouse.com
 • ရန်ကင်းမြို့နယ် The Central Residence၊ Tower-2 ရှိ ခေတ်မီပြီး နေချင်စဖွယ် ပြင်ဆင်ထားသော အခန်းလေး 5th Floor (City View) ကို ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်ရောင်းမည်။ - ရောင်းရန် - ရန်ကင်း (Yankin) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 4,000 သိန်း (ကျပ်) - S-8798536 | iMyanmarHouse.com
 • ရန်ကင်းမြို့နယ် The Central Residence၊ Tower-2 ရှိ ခေတ်မီပြီး နေချင်စဖွယ် ပြင်ဆင်ထားသော အခန်းလေး 5th Floor (City View) ကို ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်ရောင်းမည်။ - ရောင်းရန် - ရန်ကင်း (Yankin) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 4,000 သိန်း (ကျပ်) - S-8798536 | iMyanmarHouse.com
 • ရန်ကင်းမြို့နယ် The Central Residence၊ Tower-2 ရှိ ခေတ်မီပြီး နေချင်စဖွယ် ပြင်ဆင်ထားသော အခန်းလေး 5th Floor (City View) ကို ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်ရောင်းမည်။ - ရောင်းရန် - ရန်ကင်း (Yankin) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 4,000 သိန်း (ကျပ်) - S-8798536 | iMyanmarHouse.com
 • ရန်ကင်းမြို့နယ် The Central Residence၊ Tower-2 ရှိ ခေတ်မီပြီး နေချင်စဖွယ် ပြင်ဆင်ထားသော အခန်းလေး 5th Floor (City View) ကို ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်ရောင်းမည်။ - ရောင်းရန် - ရန်ကင်း (Yankin) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 4,000 သိန်း (ကျပ်) - S-8798536 | iMyanmarHouse.com
 • ရန်ကင်းမြို့နယ် The Central Residence၊ Tower-2 ရှိ ခေတ်မီပြီး နေချင်စဖွယ် ပြင်ဆင်ထားသော အခန်းလေး 5th Floor (City View) ကို ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်ရောင်းမည်။ - ရောင်းရန် - ရန်ကင်း (Yankin) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 4,000 သိန်း (ကျပ်) - S-8798536 | iMyanmarHouse.com
 • ရန်ကင်းမြို့နယ် The Central Residence၊ Tower-2 ရှိ ခေတ်မီပြီး နေချင်စဖွယ် ပြင်ဆင်ထားသော အခန်းလေး 5th Floor (City View) ကို ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်ရောင်းမည်။ - ရောင်းရန် - ရန်ကင်း (Yankin) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 4,000 သိန်း (ကျပ်) - S-8798536 | iMyanmarHouse.com
 • ရန်ကင်းမြို့နယ် The Central Residence၊ Tower-2 ရှိ ခေတ်မီပြီး နေချင်စဖွယ် ပြင်ဆင်ထားသော အခန်းလေး 5th Floor (City View) ကို ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်ရောင်းမည်။ - ရောင်းရန် - ရန်ကင်း (Yankin) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 4,000 သိန်း (ကျပ်) - S-8798536 | iMyanmarHouse.com
 • ရန်ကင်းမြို့နယ် The Central Residence၊ Tower-2 ရှိ ခေတ်မီပြီး နေချင်စဖွယ် ပြင်ဆင်ထားသော အခန်းလေး 5th Floor (City View) ကို ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်ရောင်းမည်။ - ရောင်းရန် - ရန်ကင်း (Yankin) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 4,000 သိန်း (ကျပ်) - S-8798536 | iMyanmarHouse.com
 • ရန်ကင်းမြို့နယ် The Central Residence၊ Tower-2 ရှိ ခေတ်မီပြီး နေချင်စဖွယ် ပြင်ဆင်ထားသော အခန်းလေး 5th Floor (City View) ကို ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်ရောင်းမည်။ - ရောင်းရန် - ရန်ကင်း (Yankin) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 4,000 သိန်း (ကျပ်) - S-8798536 | iMyanmarHouse.com
 • ရန်ကင်းမြို့နယ် The Central Residence၊ Tower-2 ရှိ ခေတ်မီပြီး နေချင်စဖွယ် ပြင်ဆင်ထားသော အခန်းလေး 5th Floor (City View) ကို ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်ရောင်းမည်။ - ရောင်းရန် - ရန်ကင်း (Yankin) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 4,000 သိန်း (ကျပ်) - S-8798536 | iMyanmarHouse.com
 • ရန်ကင်းမြို့နယ် The Central Residence၊ Tower-2 ရှိ ခေတ်မီပြီး နေချင်စဖွယ် ပြင်ဆင်ထားသော အခန်းလေး 5th Floor (City View) ကို ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်ရောင်းမည်။ - ရောင်းရန် - ရန်ကင်း (Yankin) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 4,000 သိန်း (ကျပ်) - S-8798536 | iMyanmarHouse.com
 • ရန်ကင်းမြို့နယ် The Central Residence၊ Tower-2 ရှိ ခေတ်မီပြီး နေချင်စဖွယ် ပြင်ဆင်ထားသော အခန်းလေး 5th Floor (City View) ကို ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်ရောင်းမည်။ - ရောင်းရန် - ရန်ကင်း (Yankin) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 4,000 သိန်း (ကျပ်) - S-8798536 | iMyanmarHouse.com
 • ရန်ကင်းမြို့နယ် The Central Residence၊ Tower-2 ရှိ ခေတ်မီပြီး နေချင်စဖွယ် ပြင်ဆင်ထားသော အခန်းလေး 5th Floor (City View) ကို ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်ရောင်းမည်။ - ရောင်းရန် - ရန်ကင်း (Yankin) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 4,000 သိန်း (ကျပ်) - S-8798536 | iMyanmarHouse.com
 • ရန်ကင်းမြို့နယ် The Central Residence၊ Tower-2 ရှိ ခေတ်မီပြီး နေချင်စဖွယ် ပြင်ဆင်ထားသော အခန်းလေး 5th Floor (City View) ကို ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်ရောင်းမည်။ - ရောင်းရန် - ရန်ကင်း (Yankin) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 4,000 သိန်း (ကျပ်) - S-8798536 | iMyanmarHouse.com
 • ရန်ကင်းမြို့နယ် The Central Residence၊ Tower-2 ရှိ ခေတ်မီပြီး နေချင်စဖွယ် ပြင်ဆင်ထားသော အခန်းလေး 5th Floor (City View) ကို ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်ရောင်းမည်။ - ရောင်းရန် - ရန်ကင်း (Yankin) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 4,000 သိန်း (ကျပ်) - S-8798536 | iMyanmarHouse.com
 • ရန်ကင်းမြို့နယ် The Central Residence၊ Tower-2 ရှိ ခေတ်မီပြီး နေချင်စဖွယ် ပြင်ဆင်ထားသော အခန်းလေး 5th Floor (City View) ကို ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်ရောင်းမည်။ - ရောင်းရန် - ရန်ကင်း (Yankin) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 4,000 သိန်း (ကျပ်) - S-8798536 | iMyanmarHouse.com
ကြော်ငြာပိုင်ရှင်သို့ဆက်သွယ်ရန်နှိပ်ပါ

ရန်ကင်း | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

 ကွန်ဒို  ၅ လွှာ  1 ခန်း  2 ခန်း

ဈေးနှုန်း

4,000 သိန်း (ကျပ်)


[Unicode] 💢💢 ရန်ကင်းမြို့နယ် The Central Residence၊ Tower-2 ရှိ ခေတ်မီပြီး နေချင်စဖွယ် ပြင်ဆင်ထားသော အခန်းလေး 5th Floor (City View) ကို ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်ရောင်းမည်။ 🏢

မကြာသေးမီကမှ ပြင်ဆင်ထားသော အသစ်စက်စက်အခန်းသန့်လေး, (Fully Furnished) , ကားပါကင်ပါအပါ , Laggage ဆွဲပြီး အသင့်တက်နေရုံ အခန်းသန့်လေးကို ဈေးတန်တန်လေးနဲ့ ရောင်းပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။

👉 လိပ်စာ - The Central Residence၊ Tower - 2 ( ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်း နှင့် ကံဘဲ့လမ်းထောင့်၊ ရန်ကင်းမြို့နယ် ၊ ရန်ကုန်မြို့)

✅ အကျယ် - 1171 sqft / ရောင်းဈေး - 4000 lakhs (Nego) / 5th floor ( City View )

✅ 1 master bed , 1 single bed

😊 မကြာမီ ရက်ပိုင်းအတွင်းကမှ Decoration ပြီးသွားသော အသစ်စက်စက် အခန်းသန့်လေး၊

😊 ခေတ်မီပြီး နေချင်စဖွယ် ပြင်ဆင်ထားသော အခန်းလေး

😊 အချက်အချာကျသော နေရာမှာ တည်ရှိခြင်း၊

👉ရန်ကင်း မြို့ ကမ္ဘာအေးဘုရား လမ်းမကြီးဘေး Sedona Hotel နှင့် Micasa Hotel👌 ကြားတွင်တွင်တည်ရှိပါသည်။

♦️ The Central Residence အနီးနားတွင်
🔹 Myanmar plaza
🔹 Sedona Hotel
🔹 Mercure Hotel
🔹 Yankin Center
🔹 Gamone Pwint Shopping Mall
🔹 Inya lake

✅ Owner မှ ကားပါကင်ပါ တစ်ပါတည်း ဝယ်ယူထားခြင်းကြောင့် Free car park ဖြင့် နေထိုင်တဲ့ကာလတစ်လျှောက် စိတ်ချစွာ Car ရပ်နားနိုင်ခြင်း

✅ Backup generator ပါရှိခြင်း၊ အဆင်မြင့်မားသော လုံခြုံရေးဝန်ဆောင်မှုများပါရှိခြင်းကြောင့် စိတ်ချယုံကြည်စွာ နေထိုင်နိုင်ခြင်း၊

✅ မနက်ခင်းလတ်ဆက်သော လေကို ရှူရှိုက်ရင်း အင်းယားကန်ရေပြင်အလှကို ကြည့်ကာ လေံကျင့်ခန်းပြုလုပ်နိုင်ခြင်း...

✅ ပန်းကန်ခွက်ယောက်နှင့် တခြားသော အိမ်ထောင်ပရိဘောဂ အစုံအလင်ကို ထည့်ပေးထားသောကြောင့် ငှားရမ်းသူဘက်မှ အဆင်သင့် တက်နေနိုင်ခြင်း...

🏢The Central Condo ၏ အားသာချက်များ..

✅ ရန်ကုန်တွင် ပထမဦးဆုံး အဆင့်မြင့် စျေးဝယ်လျှောက်လမ်း 5Stars အဆင့် ရှိ သောရေကူးကန်၊ အားကစားခန်းမ၊ ကလေးကစားကွင်း၊ပန်းခြံကျယ်ကြီးနှင့် လူကြီး မိဘ များအနားယူအပန်းဖြေနိုင်သောနေရာများထည့်သွင်းတည်ဆောက်ထားခြင်းတို့ကြောင့် လူကြီးမင်းတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်များကို တနေရာတည်းတွင် ပြီးပြည့်စုံစွာရရှိနိုငိမှာဖြစ်ပါတယ်!!

💢 Security System 💢

လုံခြုံရေး စနစ်များအနေဖြင့် Smart System, 24နာရီ
- CCTV System , E card System, Sensor System
- အဆင့်မြင့်လေ့ကျင့်ထားသော Security team တို့ပါဝင်ခြင်းကြောင့် လူကြီးမင်းတို့၏လုံခြုံရေးအတွက် အလွန်ပင်စိတ်ချစွာ နေထိုင်နိုင်ပါသည်။

👉👉 ဒီလို ဒီလို ပြီးပြည့်စုံတဲ့ နေရာလေးမှာရှိတဲ့ The Central Condo အခန်းလေးကို သက်သာတဲ့ ဈေးနှုန်းဖြင့် ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင် ရောင်းချပေးသွားပါမည်။

iMyanmarHouse.com
မြန်မာနိုင်ငံသားတိုင်း အိမ်ပိုင်ဆိုင်နိုင်စေရမည်
#imyanmarhouse_for_sale
#imyanmarhouse_yangon #imyanmarhouse_yankin #imyanmarhouse_condo

[Zawgyi] 💢💢 ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္ The Central Residence၊ Tower-2 ႐ွိ ေခတ္မီၿပီး ေနခ်င္စဖြယ္ ျပင္ဆင္ထားေသာ အခန္းေလး 5th Floor (City View) ကို ပိုင္႐ွင္ကိုယ္တိုင္ေရာင္းမည္။ 🏢

မၾကာေသးမီကမွ ျပင္ဆင္ထားေသာ အသစ္စက္စက္အခန္းသန္႔ေလး, (Fully Furnished) , ကားပါကင္ပါအပါ , Laggage ဆြဲၿပီး အသင့္တက္ေန႐ုံ အခန္းသန္႔ေလးကို ေဈးတန္တန္ေလးနဲ႔ ေရာင္းေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

👉 လိပ္စာ - The Central Residence၊ Tower - 2 ( ကမ႓ာေအးဘုရားလမ္း ႏွင့္ ကံဘဲ့လမ္းေထာင့္၊ ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕)

✅ အက်ယ္ - 1171 sqft / ေရာင္းေဈး - 4000 lakhs (Nego) / 5th floor ( City View )

✅ 1 master bed , 1 single bed

😊 မၾကာမီ ရက္ပိုင္းအတြင္းကမွ Decoration ၿပီးသြားေသာ အသစ္စက္စက္ အခန္းသန္႔ေလး၊

😊 ေခတ္မီၿပီး ေနခ်င္စဖြယ္ ျပင္ဆင္ထားေသာ အခန္းေလး

😊 အခ်က္အခ်ာက်ေသာ ေနရာမွာ တည္႐ွိျခင္း၊

👉ရန္ကင္း ၿမိဳ႕ ကမ႓ာေအးဘုရား လမ္းမႀကီးေဘး Sedona Hotel ႏွင့္ Micasa Hotel👌 ၾကားတြင္တြင္တည္႐ွိပါသည္။

♦️ The Central Residence အနီးနားတြင္
🔹 Myanmar plaza
🔹 Sedona Hotel
🔹 Mercure Hotel
🔹 Yankin Center
🔹 Gamone Pwint Shopping Mall
🔹 Inya lake

✅ Owner မွ ကားပါကင္ပါ တစ္ပါတည္း ဝယ္ယူထားျခင္းေၾကာင့္ Free car park ျဖင့္ ေနထိုင္တဲ့ကာလတစ္ေလွ်ာက္ စိတ္ခ်စြာ Car ရပ္နားႏိုင္ျခင္း

✅ Backup generator ပါ႐ွိျခင္း၊ အဆင္ျမင့္မားေသာ လုံျခဳံေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားပါ႐ွိျခင္းေၾကာင့္ စိတ္ခ်ယုံၾကည္စြာ ေနထိုင္ႏိုင္ျခင္း၊

✅ မနက္ခင္းလတ္ဆက္ေသာ ေလကို ႐ွဴ႐ိႈက္ရင္း အင္းယားကန္ေရျပင္အလွကို ၾကည့္ကာ ေလံက်င့္ခန္းျပဳလုပ္ႏိုင္ျခင္း...

✅ ပန္းကန္ခြက္ေယာက္ႏွင့္ တျခားေသာ အိမ္ေထာင္ပရိေဘာဂ အစုံအလင္ကို ထည့္ေပးထားေသာေၾကာင့္ ငွားရမ္းသူဘက္မွ အဆင္သင့္ တက္ေနႏိုင္ျခင္း...

🏢The Central Condo ၏ အားသာခ်က္မ်ား..

✅ ရန္ကုန္တြင္ ပထမဦးဆုံး အဆင့္ျမင့္ ေစ်းဝယ္ေလွ်ာက္လမ္း 5Stars အဆင့္ ႐ွိ ေသာေရကူးကန္၊ အားကစားခန္းမ၊ ကေလးကစားကြင္း၊ပန္းျခံက်ယ္ႀကီးႏွင့္ လူႀကီး မိဘ မ်ားအနားယူအပန္းေျဖႏိုင္ေသာေနရာမ်ားထည့္သြင္းတည္ေဆာက္ထားျခင္းတို႔ေၾကာင့္ လူႀကီးမင္းတို႔ရဲ႕လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို တေနရာတည္းတြင္ ၿပီးျပည့္စုံစြာရ႐ွိႏိုငိမွာျဖစ္ပါတယ္!!

💢 Security System 💢

လုံျခဳံေရး စနစ္မ်ားအေနျဖင့္ Smart System, 24နာရီ
- CCTV System , E card System, Sensor System
- အဆင့္ျမင့္ေလ့က်င့္ထားေသာ Security team တို႔ပါဝင္ျခင္းေၾကာင့္ လူႀကီးမင္းတို႔၏လုံျခဳံေရးအတြက္ အလြန္ပင္စိတ္ခ်စြာ ေနထိုင္ႏိုင္ပါသည္။

👉👉 ဒီလို ဒီလို ၿပီးျပည့္စုံတဲ့ ေနရာေလးမွာ႐ွိတဲ့ The Central Condo အခန္းေလးကို သက္သာတဲ့ ေဈးႏႈန္းျဖင့္ ပိုင္႐ွင္ကိုယ္တိုင္ ေရာင္းခ်ေပးသြားပါမည္။

iMyanmarHouse.com
ျမန္မာႏိုင္ငံသားတိုင္း အိမ္ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ေစရမည္
#imyanmarhouse_for_sale
#imyanmarhouse_yangon #imyanmarhouse_yankin #imyanmarhouse_condo

အချက်အလက်များ

 • ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်
 • ဆောက်လုပ်ပြီး
 • အလုံးစုံ ပြင်ဆင်ပြီး
iMyanmarHouse.com (အိုင်မြန်မာဟောက်စ်ဒေါ့ကွန်း) တွင် တွေ့သောကြော်ငြာဟု ပြောပါရန်
  အိမ်ရာချေးငွေ လျှောက်ထားရန်

အခြား ရောင်းရန် အိမ်ခြံမြေများ

အိမ္တြင္း အိမ္ျပင္ အလွဆင္ျခင္း ၀န္ေဆာင္မႈ (Interior Design and Decoration)
US Dollar to Myanmar Kyat Exchange Rate (ေဒၚလာ - ျမန္မာက်ပ္ေငြ ေငြလဲႏႈန္း)
iMyanmarHouse.com - Mobile App
မေလွ်ာ့အားမာန္ မခ်န္သတၱိ - ေနမင္းသူ (MD, iMyanmarHouse.com)

ရန်ကင်းမြို့နယ် ရောင်းရန် အိမ်ခြံမြေများ