လုံးခ်င္းအိမ္ႏွင့္တိုက္ခန္းတြဲလွ်က္(Covid) ကာလအထူးေလွ်ာ့ေဈးျဖင့္ေရာင္းမည္

အထူးေၾကာ္ျငာ

ပံုႀကီးခ်ဲ႕ရန္ ႏွိပ္ပါ

 • လုံးခ်င္းအိမ္ႏွင့္တိုက္ခန္းတြဲလွ်က္(Covid) ကာလအထူးေလွ်ာ့ေဈးျဖင့္ေရာင္းမည္ - ေရာင္းရန္ - ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ေတာင္ပိုင္း (Dagon Myothit (South)) - ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး (Yangon Region) - 1,600 သိန္း (က်ပ္) - S-8664853 | iMyanmarHouse.com
 • လုံးခ်င္းအိမ္ႏွင့္တိုက္ခန္းတြဲလွ်က္(Covid) ကာလအထူးေလွ်ာ့ေဈးျဖင့္ေရာင္းမည္ - ေရာင္းရန္ - ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ေတာင္ပိုင္း (Dagon Myothit (South)) - ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး (Yangon Region) - 1,600 သိန္း (က်ပ္) - S-8664853 | iMyanmarHouse.com
 • လုံးခ်င္းအိမ္ႏွင့္တိုက္ခန္းတြဲလွ်က္(Covid) ကာလအထူးေလွ်ာ့ေဈးျဖင့္ေရာင္းမည္ - ေရာင္းရန္ - ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ေတာင္ပိုင္း (Dagon Myothit (South)) - ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး (Yangon Region) - 1,600 သိန္း (က်ပ္) - S-8664853 | iMyanmarHouse.com
 • လုံးခ်င္းအိမ္ႏွင့္တိုက္ခန္းတြဲလွ်က္(Covid) ကာလအထူးေလွ်ာ့ေဈးျဖင့္ေရာင္းမည္ - ေရာင္းရန္ - ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ေတာင္ပိုင္း (Dagon Myothit (South)) - ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး (Yangon Region) - 1,600 သိန္း (က်ပ္) - S-8664853 | iMyanmarHouse.com
 • လုံးခ်င္းအိမ္ႏွင့္တိုက္ခန္းတြဲလွ်က္(Covid) ကာလအထူးေလွ်ာ့ေဈးျဖင့္ေရာင္းမည္ - ေရာင္းရန္ - ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ေတာင္ပိုင္း (Dagon Myothit (South)) - ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး (Yangon Region) - 1,600 သိန္း (က်ပ္) - S-8664853 | iMyanmarHouse.com
 • လုံးခ်င္းအိမ္ႏွင့္တိုက္ခန္းတြဲလွ်က္(Covid) ကာလအထူးေလွ်ာ့ေဈးျဖင့္ေရာင္းမည္ - ေရာင္းရန္ - ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ေတာင္ပိုင္း (Dagon Myothit (South)) - ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး (Yangon Region) - 1,600 သိန္း (က်ပ္) - S-8664853 | iMyanmarHouse.com
 • လုံးခ်င္းအိမ္ႏွင့္တိုက္ခန္းတြဲလွ်က္(Covid) ကာလအထူးေလွ်ာ့ေဈးျဖင့္ေရာင္းမည္ - ေရာင္းရန္ - ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ေတာင္ပိုင္း (Dagon Myothit (South)) - ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး (Yangon Region) - 1,600 သိန္း (က်ပ္) - S-8664853 | iMyanmarHouse.com
 • လုံးခ်င္းအိမ္ႏွင့္တိုက္ခန္းတြဲလွ်က္(Covid) ကာလအထူးေလွ်ာ့ေဈးျဖင့္ေရာင္းမည္ - ေရာင္းရန္ - ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ေတာင္ပိုင္း (Dagon Myothit (South)) - ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး (Yangon Region) - 1,600 သိန္း (က်ပ္) - S-8664853 | iMyanmarHouse.com
 • လုံးခ်င္းအိမ္ႏွင့္တိုက္ခန္းတြဲလွ်က္(Covid) ကာလအထူးေလွ်ာ့ေဈးျဖင့္ေရာင္းမည္ - ေရာင္းရန္ - ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ေတာင္ပိုင္း (Dagon Myothit (South)) - ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး (Yangon Region) - 1,600 သိန္း (က်ပ္) - S-8664853 | iMyanmarHouse.com
 • လုံးခ်င္းအိမ္ႏွင့္တိုက္ခန္းတြဲလွ်က္(Covid) ကာလအထူးေလွ်ာ့ေဈးျဖင့္ေရာင္းမည္ - ေရာင္းရန္ - ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ေတာင္ပိုင္း (Dagon Myothit (South)) - ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး (Yangon Region) - 1,600 သိန္း (က်ပ္) - S-8664853 | iMyanmarHouse.com
 • လုံးခ်င္းအိမ္ႏွင့္တိုက္ခန္းတြဲလွ်က္(Covid) ကာလအထူးေလွ်ာ့ေဈးျဖင့္ေရာင္းမည္ - ေရာင္းရန္ - ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ေတာင္ပိုင္း (Dagon Myothit (South)) - ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး (Yangon Region) - 1,600 သိန္း (က်ပ္) - S-8664853 | iMyanmarHouse.com
 • လုံးခ်င္းအိမ္ႏွင့္တိုက္ခန္းတြဲလွ်က္(Covid) ကာလအထူးေလွ်ာ့ေဈးျဖင့္ေရာင္းမည္ - ေရာင္းရန္ - ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ေတာင္ပိုင္း (Dagon Myothit (South)) - ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး (Yangon Region) - 1,600 သိန္း (က်ပ္) - S-8664853 | iMyanmarHouse.com
 • လုံးခ်င္းအိမ္ႏွင့္တိုက္ခန္းတြဲလွ်က္(Covid) ကာလအထူးေလွ်ာ့ေဈးျဖင့္ေရာင္းမည္ - ေရာင္းရန္ - ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ေတာင္ပိုင္း (Dagon Myothit (South)) - ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး (Yangon Region) - 1,600 သိန္း (က်ပ္) - S-8664853 | iMyanmarHouse.com
 • လုံးခ်င္းအိမ္ႏွင့္တိုက္ခန္းတြဲလွ်က္(Covid) ကာလအထူးေလွ်ာ့ေဈးျဖင့္ေရာင္းမည္ - ေရာင္းရန္ - ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ေတာင္ပိုင္း (Dagon Myothit (South)) - ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး (Yangon Region) - 1,600 သိန္း (က်ပ္) - S-8664853 | iMyanmarHouse.com
 • လုံးခ်င္းအိမ္ႏွင့္တိုက္ခန္းတြဲလွ်က္(Covid) ကာလအထူးေလွ်ာ့ေဈးျဖင့္ေရာင္းမည္ - ေရာင္းရန္ - ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ေတာင္ပိုင္း (Dagon Myothit (South)) - ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး (Yangon Region) - 1,600 သိန္း (က်ပ္) - S-8664853 | iMyanmarHouse.com
 • လုံးခ်င္းအိမ္ႏွင့္တိုက္ခန္းတြဲလွ်က္(Covid) ကာလအထူးေလွ်ာ့ေဈးျဖင့္ေရာင္းမည္ - ေရာင္းရန္ - ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ေတာင္ပိုင္း (Dagon Myothit (South)) - ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး (Yangon Region) - 1,600 သိန္း (က်ပ္) - S-8664853 | iMyanmarHouse.com
 • လုံးခ်င္းအိမ္ႏွင့္တိုက္ခန္းတြဲလွ်က္(Covid) ကာလအထူးေလွ်ာ့ေဈးျဖင့္ေရာင္းမည္ - ေရာင္းရန္ - ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ေတာင္ပိုင္း (Dagon Myothit (South)) - ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး (Yangon Region) - 1,600 သိန္း (က်ပ္) - S-8664853 | iMyanmarHouse.com
 • လုံးခ်င္းအိမ္ႏွင့္တိုက္ခန္းတြဲလွ်က္(Covid) ကာလအထူးေလွ်ာ့ေဈးျဖင့္ေရာင္းမည္ - ေရာင္းရန္ - ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ေတာင္ပိုင္း (Dagon Myothit (South)) - ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး (Yangon Region) - 1,600 သိန္း (က်ပ္) - S-8664853 | iMyanmarHouse.com
 • လုံးခ်င္းအိမ္ႏွင့္တိုက္ခန္းတြဲလွ်က္(Covid) ကာလအထူးေလွ်ာ့ေဈးျဖင့္ေရာင္းမည္ - ေရာင္းရန္ - ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ေတာင္ပိုင္း (Dagon Myothit (South)) - ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး (Yangon Region) - 1,600 သိန္း (က်ပ္) - S-8664853 | iMyanmarHouse.com
 • လုံးခ်င္းအိမ္ႏွင့္တိုက္ခန္းတြဲလွ်က္(Covid) ကာလအထူးေလွ်ာ့ေဈးျဖင့္ေရာင္းမည္ - ေရာင္းရန္ - ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ေတာင္ပိုင္း (Dagon Myothit (South)) - ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး (Yangon Region) - 1,600 သိန္း (က်ပ္) - S-8664853 | iMyanmarHouse.com
ေၾကာ္ျငာပုိင္ရွင္သုိ ့ဆက္သြယ္ရန္ႏွိပ္ပါ

ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ေတာင္ပိုင္း | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

 လံုးခ်င္းအိမ္  1 ခန္း  1 ခန္း

ေစ်းႏႈန္း

1,600 သိန္း (က်ပ္)


[Zawgyi]
*** Covid. ကာလအထူးေလွ်ာ့ေဈးျဖင့္ေရာင္းမည္။

*** အသင့္ေနထိုင္ႏိုင္ေသာလုံးခ်င္းတိုက္ႏွင့္တိုက္ခန္းတြဲလ်က္
ေရာင္းမည္။ပိုင္႐ွင္အမည္ေပါက္ျဖစ္ၿပီး,ပိုင္႐ွင္ကိုယ္တိုင္ေရာင္း
မည္ျဖစ္သည္။

*** လုံးခ်င္းအိမ္တည္႐ွိပုံ

*** လိပ္စာ...

- - ဒီဇင္ဘာသီရိေဂယာအိမ္ယာဝင္း,အမွတ္၂လမ္းမႀကီး ေပၚ,စီးပြားေရးတကၠသိုလ္အနီး,ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ အမွတ္၂လမ္းမႀကီး ေပၚ႐ွိ ဝင္ေပါက္မုတ္ဉီးအနီး,ျခံ အမွတ္(၃၀),အက်ယ္အဝန္း‌ေပ (၅၅ x ၇၂) ႏွစ္၆၀ ဂရန္ ပိုင္႐ွင္အမည္ေပါက္,တထပ္တိုက္ေပ (၁၈ x၂၀) ေရ မီးအစုံ,အဲကြန္းတလုံးတပ္ထားသည္။

-- အိမ္ တြင္းေရခ်ိဳးခန္း,ဘိုထိုင္အိမ္သာ,
-- အိမ္အျပင္ေရခ်ိဳးခန္းႏွင့္အိမ္သာအပိုပါ႐ွိသည္။
-- အဝိစိတြင္းေရသန္႔သည္။
-- အိမ္ေဘးျခံဝင္းအတြင္းတြင္ တယ္လီဖုန္းတာဝါတိုင္
MPT,MYTEL,TELENOR အတြက္ ငွားရမ္းထားသည္။ တစ္
ႏွစ္ အတြက္ (၇၅) သိန္းရမည္။

*** တိုက္ခန္းဖြဲ႕စည္းပုံ

-- (၁၅x၄၀) အလုံးစုံျပင္ၿပီး,ေရမီးအစုံ,ေရခ်ိဳးခန္းအိမ္သာတြဲလွ်
က္,အိပ္ခန္းက်ယ္,အေ႐ွ႕အခန္းမ်ားအတြက္ေရခ်ိဳးခန္း,အိမ္သာ
သီးသန္႔တခု႐ွိသည္။မီးဖို,လက္ေဆးကန္,ထမင္းစားခန္းႏွင့္ဧည့္
ခန္းမ်ား,အိပ္ခန္းတခန္းထပ္ၿပီးထပ္ဖြဲ႕လို႔ရသည္။အိမ္ေ႐ွ႕တြင္
ဝရန္တာပါသည္။အိမ္ေ႐ွ႕ဝင္ေပါက္ႏွင့္ေနာက္ဘက္တြင္ပိုၿပီး
လုံျခဳံရန္စတီးတံခါးမ်ားတပ္ဆင္ထားသည္။ကိုယ္ပိုင္
ေရစုပ္စက္,လွ်ပ္စစ္မီတာ႐ွိသည္။ေအာက္ဘက္တိုက္ေ႐ွ႕တြင္
ကားပါကင္အက်ယ္ႀကီး႐ွိသည္။
ေဈးႏႈန္း သိန္း (၁၆၀၀)
*** ဆက္သြယ္ရန္
*** ဉီးေမာင္ေမာင္ဟန္
*** 095500245,01222185

[Unicode]
လုံးချင်းအိမ်နှင့်တိုက်ခန်းတွဲလျှက်(Covid) ကာလအထူးလျှော့ဈေးဖြင့်ရောင်းမည်

*** Covid. ကာလအထူးလျှော့ဈေးဖြင့်ရောင်းမည်။

*** အသင့်နေထိုင်နိုင်သောလုံးချင်းတိုက်နှင့်တိုက်ခန်းတွဲလျက်
ရောင်းမည်။ပိုင်ရှင်အမည်ပေါက်ဖြစ်ပြီး,ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်ရောင်း
မည်ဖြစ်သည်။

*** လုံးချင်းအိမ်တည်ရှိပုံ

*** လိပ်စာ...

- - ဒီဇင်ဘာသီရိဂေယာအိမ်ယာဝင်း,အမှတ်၂လမ်းမကြီး ပေါ်,စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်အနီး,ရန်ကုန်မြို့။ အမှတ်၂လမ်းမကြီး ပေါ်ရှိ ဝင်ပေါက်မုတ်ဉီးအနီး,ခြံ အမှတ်(၃၀),အကျယ်အဝန်း‌ပေ (၅၅ x ၇၂) နှစ်၆၀ ဂရန် ပိုင်ရှင်အမည်ပေါက်,တထပ်တိုက်ပေ (၁၈ x၂၀) ရေ မီးအစုံ,အဲကွန်းတလုံးတပ်ထားသည်။

-- အိမ် တွင်းရေချိုးခန်း,ဘိုထိုင်အိမ်သာ,
-- အိမ်အပြင်ရေချိုးခန်းနှင့်အိမ်သာအပိုပါရှိသည်။
-- အဝိစိတွင်းရေသန့်သည်။
-- အိမ်ဘေးခြံဝင်းအတွင်းတွင် တယ်လီဖုန်းတာဝါတိုင်
MPT,MYTEL,TELENOR အတွက် ငှားရမ်းထားသည်။ တစ်
နှစ် အတွက် (၇၅) သိန်းရမည်။

*** တိုက်ခန်းဖွဲ့စည်းပုံ

-- (၁၅x၄၀) အလုံးစုံပြင်ပြီး,ရေမီးအစုံ,ရေချိုးခန်းအိမ်သာတွဲလျှ
က်,အိပ်ခန်းကျယ်,အရှေ့အခန်းများအတွက်ရေချိုးခန်း,အိမ်သာ
သီးသန့်တခုရှိသည်။မီးဖို,လက်ဆေးကန်,ထမင်းစားခန်းနှင့်ဧည့်
ခန်းများ,အိပ်ခန်းတခန်းထပ်ပြီးထပ်ဖွဲ့လို့ရသည်။အိမ်ရှေ့တွင်
ဝရန်တာပါသည်။အိမ်ရှေ့ဝင်ပေါက်နှင့်နောက်ဘက်တွင်ပိုပြီး
လုံခြုံရန်စတီးတံခါးများတပ်ဆင်ထားသည်။ကိုယ်ပိုင်
ရေစုပ်စက်,လျှပ်စစ်မီတာရှိသည်။အောက်ဘက်တိုက်ရှေ့တွင်
ကားပါကင်အကျယ်ကြီးရှိသည်။
ဈေးနှုန်း သိန်း (၁၆၀၀)
*** ဆက်သွယ်ရန်
*** ဉီးမောင်မောင်ဟန်
*** 095500245,01222185

အက်ယ္အဝန္း

55 ေပ x 72 ေပ

အခ်က္အလက္မ်ား

 • ပိုင္ရွင္ကိုယ္တိုင္
 • ေဆာက္လုပ္ၿပီး
 • အလံုးစံု ျပင္ဆင္ၿပီး
iMyanmarHouse.com (အိုင္ျမန္မာေဟာက္စ္ေဒါ႔ကြန္း) တြင္ ေတြ႔ေသာေၾကာ္ျငာဟု ေျပာပါရန္
  အိမ္ရာေခ်းေငြ ေလွ်ာက္ထားရန္

အျခား ေရာင္းရန္ အိမ္ၿခံေျမမ်ား

အိမ္တြင္း အိမ္ျပင္ အလွဆင္ျခင္း ၀န္ေဆာင္မႈ (Interior Design and Decoration)
US Dollar to Myanmar Kyat Exchange Rate (ေဒၚလာ - ျမန္မာက်ပ္ေငြ ေငြလဲႏႈန္း)
iMyanmarHouse.com - Mobile App
မေလွ်ာ့အားမာန္ မခ်န္သတၱိ - ေနမင္းသူ (MD, iMyanmarHouse.com)

ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ေတာင္ပိုင္းၿမိဳ႕နယ္ ေရာင္းရန္ အိမ္ၿခံေျမမ်ား