ရန်ကုန်မြို့ရဲ့လူကြိုက်အများဆုံး မြောက်ဒဂုံ 49 ရပ်ကွက် ရွှေနှင်းဆီလမ်း မှာရှိတဲ့ Luxury ဆန်ဆန် RC 3 ထပ်တိုက်လေးပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်အမြန်ရောင်းမည် 🔸

ပုံကြီးချဲ့ရန် နှိပ်ပါ

 • ရန်ကုန်မြို့ရဲ့လူကြိုက်အများဆုံး မြောက်ဒဂုံ 49 ရပ်ကွက် ရွှေနှင်းဆီလမ်း မှာရှိတဲ့ Luxury ဆန်ဆန် RC 3 ထပ်တိုက်လေးပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်အမြန်ရောင်းမည် 🔸 - ရောင်းရန် - ဒဂုံမြို့သစ် မြောက်ပိုင်း (Dagon Myothit (North)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 6,500 သိန်း (ကျပ်) - S-13119974 | iMyanmarHouse.com
 • ရန်ကုန်မြို့ရဲ့လူကြိုက်အများဆုံး မြောက်ဒဂုံ 49 ရပ်ကွက် ရွှေနှင်းဆီလမ်း မှာရှိတဲ့ Luxury ဆန်ဆန် RC 3 ထပ်တိုက်လေးပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်အမြန်ရောင်းမည် 🔸 - ရောင်းရန် - ဒဂုံမြို့သစ် မြောက်ပိုင်း (Dagon Myothit (North)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 6,500 သိန်း (ကျပ်) - S-13119974 | iMyanmarHouse.com
 • ရန်ကုန်မြို့ရဲ့လူကြိုက်အများဆုံး မြောက်ဒဂုံ 49 ရပ်ကွက် ရွှေနှင်းဆီလမ်း မှာရှိတဲ့ Luxury ဆန်ဆန် RC 3 ထပ်တိုက်လေးပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်အမြန်ရောင်းမည် 🔸 - ရောင်းရန် - ဒဂုံမြို့သစ် မြောက်ပိုင်း (Dagon Myothit (North)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 6,500 သိန်း (ကျပ်) - S-13119974 | iMyanmarHouse.com
 • ရန်ကုန်မြို့ရဲ့လူကြိုက်အများဆုံး မြောက်ဒဂုံ 49 ရပ်ကွက် ရွှေနှင်းဆီလမ်း မှာရှိတဲ့ Luxury ဆန်ဆန် RC 3 ထပ်တိုက်လေးပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်အမြန်ရောင်းမည် 🔸 - ရောင်းရန် - ဒဂုံမြို့သစ် မြောက်ပိုင်း (Dagon Myothit (North)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 6,500 သိန်း (ကျပ်) - S-13119974 | iMyanmarHouse.com
 • ရန်ကုန်မြို့ရဲ့လူကြိုက်အများဆုံး မြောက်ဒဂုံ 49 ရပ်ကွက် ရွှေနှင်းဆီလမ်း မှာရှိတဲ့ Luxury ဆန်ဆန် RC 3 ထပ်တိုက်လေးပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်အမြန်ရောင်းမည် 🔸 - ရောင်းရန် - ဒဂုံမြို့သစ် မြောက်ပိုင်း (Dagon Myothit (North)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 6,500 သိန်း (ကျပ်) - S-13119974 | iMyanmarHouse.com
 • ရန်ကုန်မြို့ရဲ့လူကြိုက်အများဆုံး မြောက်ဒဂုံ 49 ရပ်ကွက် ရွှေနှင်းဆီလမ်း မှာရှိတဲ့ Luxury ဆန်ဆန် RC 3 ထပ်တိုက်လေးပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်အမြန်ရောင်းမည် 🔸 - ရောင်းရန် - ဒဂုံမြို့သစ် မြောက်ပိုင်း (Dagon Myothit (North)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 6,500 သိန်း (ကျပ်) - S-13119974 | iMyanmarHouse.com
 • ရန်ကုန်မြို့ရဲ့လူကြိုက်အများဆုံး မြောက်ဒဂုံ 49 ရပ်ကွက် ရွှေနှင်းဆီလမ်း မှာရှိတဲ့ Luxury ဆန်ဆန် RC 3 ထပ်တိုက်လေးပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်အမြန်ရောင်းမည် 🔸 - ရောင်းရန် - ဒဂုံမြို့သစ် မြောက်ပိုင်း (Dagon Myothit (North)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 6,500 သိန်း (ကျပ်) - S-13119974 | iMyanmarHouse.com
 • ရန်ကုန်မြို့ရဲ့လူကြိုက်အများဆုံး မြောက်ဒဂုံ 49 ရပ်ကွက် ရွှေနှင်းဆီလမ်း မှာရှိတဲ့ Luxury ဆန်ဆန် RC 3 ထပ်တိုက်လေးပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်အမြန်ရောင်းမည် 🔸 - ရောင်းရန် - ဒဂုံမြို့သစ် မြောက်ပိုင်း (Dagon Myothit (North)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 6,500 သိန်း (ကျပ်) - S-13119974 | iMyanmarHouse.com
 • ရန်ကုန်မြို့ရဲ့လူကြိုက်အများဆုံး မြောက်ဒဂုံ 49 ရပ်ကွက် ရွှေနှင်းဆီလမ်း မှာရှိတဲ့ Luxury ဆန်ဆန် RC 3 ထပ်တိုက်လေးပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်အမြန်ရောင်းမည် 🔸 - ရောင်းရန် - ဒဂုံမြို့သစ် မြောက်ပိုင်း (Dagon Myothit (North)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 6,500 သိန်း (ကျပ်) - S-13119974 | iMyanmarHouse.com
 • ရန်ကုန်မြို့ရဲ့လူကြိုက်အများဆုံး မြောက်ဒဂုံ 49 ရပ်ကွက် ရွှေနှင်းဆီလမ်း မှာရှိတဲ့ Luxury ဆန်ဆန် RC 3 ထပ်တိုက်လေးပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်အမြန်ရောင်းမည် 🔸 - ရောင်းရန် - ဒဂုံမြို့သစ် မြောက်ပိုင်း (Dagon Myothit (North)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 6,500 သိန်း (ကျပ်) - S-13119974 | iMyanmarHouse.com
 • ရန်ကုန်မြို့ရဲ့လူကြိုက်အများဆုံး မြောက်ဒဂုံ 49 ရပ်ကွက် ရွှေနှင်းဆီလမ်း မှာရှိတဲ့ Luxury ဆန်ဆန် RC 3 ထပ်တိုက်လေးပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်အမြန်ရောင်းမည် 🔸 - ရောင်းရန် - ဒဂုံမြို့သစ် မြောက်ပိုင်း (Dagon Myothit (North)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 6,500 သိန်း (ကျပ်) - S-13119974 | iMyanmarHouse.com
 • ရန်ကုန်မြို့ရဲ့လူကြိုက်အများဆုံး မြောက်ဒဂုံ 49 ရပ်ကွက် ရွှေနှင်းဆီလမ်း မှာရှိတဲ့ Luxury ဆန်ဆန် RC 3 ထပ်တိုက်လေးပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်အမြန်ရောင်းမည် 🔸 - ရောင်းရန် - ဒဂုံမြို့သစ် မြောက်ပိုင်း (Dagon Myothit (North)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 6,500 သိန်း (ကျပ်) - S-13119974 | iMyanmarHouse.com
 • ရန်ကုန်မြို့ရဲ့လူကြိုက်အများဆုံး မြောက်ဒဂုံ 49 ရပ်ကွက် ရွှေနှင်းဆီလမ်း မှာရှိတဲ့ Luxury ဆန်ဆန် RC 3 ထပ်တိုက်လေးပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်အမြန်ရောင်းမည် 🔸 - ရောင်းရန် - ဒဂုံမြို့သစ် မြောက်ပိုင်း (Dagon Myothit (North)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 6,500 သိန်း (ကျပ်) - S-13119974 | iMyanmarHouse.com
 • ရန်ကုန်မြို့ရဲ့လူကြိုက်အများဆုံး မြောက်ဒဂုံ 49 ရပ်ကွက် ရွှေနှင်းဆီလမ်း မှာရှိတဲ့ Luxury ဆန်ဆန် RC 3 ထပ်တိုက်လေးပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်အမြန်ရောင်းမည် 🔸 - ရောင်းရန် - ဒဂုံမြို့သစ် မြောက်ပိုင်း (Dagon Myothit (North)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 6,500 သိန်း (ကျပ်) - S-13119974 | iMyanmarHouse.com
 • ရန်ကုန်မြို့ရဲ့လူကြိုက်အများဆုံး မြောက်ဒဂုံ 49 ရပ်ကွက် ရွှေနှင်းဆီလမ်း မှာရှိတဲ့ Luxury ဆန်ဆန် RC 3 ထပ်တိုက်လေးပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်အမြန်ရောင်းမည် 🔸 - ရောင်းရန် - ဒဂုံမြို့သစ် မြောက်ပိုင်း (Dagon Myothit (North)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 6,500 သိန်း (ကျပ်) - S-13119974 | iMyanmarHouse.com
8 Jul 2024 11:38 am တွင်ကြော်ငြာတင်ခဲ့သည်638 ကြိမ် ကြည့်ရှု့ပြီးကြော်ငြာနံပါတ် S-13119974

ဒဂုံမြို့သစ် မြောက်ပိုင်း | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

လုံးချင်းအိမ်

အိပ်ခန်း 4 ခန်း ရေချိုးခန်း 3 ခန်း

ဈေးနှုန်း 6,500 သိန်း (ကျပ်)

ပိုင်ရှင်တိုက်ရိုက် 

🔸လုံးခြင်းအိမ်လေးရဲ့တည်နေရာကတော့ မြောက်ဒဂုံ ၄၉ ရပ်ကွက် ရွှေနှင်းဆီလမ်း မဟာဗနဓုလ လမ်းအနီး မှာတည်ရှိ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် သွားလာရလွယ်ကူပြီးအချက်အချာကျတဲ့ နေရာကောင်းလေးတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။

🔸ခြံအကျယ် 35' x 55' ပေပေါ်မှာ အိမ်အကျယ် 24' x 40' ကျယ်ဝန်းတဲ့ RC 3 ထပ်တိုက်လေး ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် မိသားစုနှင့်အတူ စိတ်အေးချမ်းသာစွာနေထိုင်ချင်တဲ့သူတွေအပြင် ရင်းနှီးမြုပ်နံထားချင်တဲ့သူတွေအတွက်ပါ အထူးသင်တော်တဲ့ အတွက် လက်မလွှတ်ပဲအမြန်ဝယ်ယူထားမှစိတ်ချရမယ်နော် ။

🔸3ထပ်အိမ်လေးအတွင်းမှာတော့ Master Bedrooms 2 ခန်း , Single Bedrooms 2 ခန်း, share bath room, shrine, garden, roof slab , kitchen and dining fully decorated လုပ်ထားပြီးဖြစ်တဲ့အပြင် တစ်အိမ်လုံးကျွန်းပါကေးများဖြင့်သေသပ်လှပစွာခင်းထားပြီး Luxury ဆန်ဆန်အိတ်ဆွဲပြီးအသင့်တတ်နေရုံ ပြင်ဆင်ထားတဲ့ 3 ထပ်လုံးခြင်းတိုက်လေးပဲဖြစ်ပါတယ် ။

🔸ထို့အပြင် ‌Water System မှာလည်း စည်ပင်ရေ အဝိစိ ၂မျိုးလုံးရရှိပြီး Auto pressure pump and pumping system 4 AC နှင့် မီး 3 phase ready, earthing မိုးကြိုးလွဲ၊inverter systemတို့ပါပါတယ် ။

🔸အခုလိုနေရာကောင်းအချက် အချာကျတဲ့ မြောက်ဒဂုံရဲ့ နေရာကောင်းမှာ ရှိပြီးပိုင်ဆိုင်မှုလည်းခိုင်မာတဲ့3ထပ် RC လုံးခြင်းအိမ်လေးရဲ့့ ဈေးနှုန်းလေးကတော့ သိန်း 6500 ( ညှိနှုင်း) ဖြစ်ပြီး ပိုင်ရှင် ကိုယ်တိုင်ရောင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် အရှုပ်အရှင်းကင်းကင်းနဲ့ ယုံကြည်စိတ်ချစွာဝယ်ယူရရှိနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်

🔸အသေးစိတ်သိရှိချင်ရင်တော့အခုပဲဖုန်း 09420093994 , 09400444399 ကိုသာအမြန်ဆုံးဆက်သွယ်လိုက်ပါနော် ။

အချက်အလက်များ

 • ဆောက်လုပ်ပြီး
 • အလုံးစုံ ပြင်ဆင်ပြီး
 ကြော်ငြာပိုင်ရှင်သို့ ဖုန်းဖြင့် ဆက်သွယ်ရန်
 ကြော်ငြာပိုင်ရှင်နှင့် Chatting စကားပြောရန်
နှိုင်းယှဥ်ရန် နှစ်သက် မျှဝေရန် Report

အခြား ရောင်းရန် အိမ်ခြံမြေများ


Featured AdWanted Listing

iMyanmarHouse Mobile App

iMyanmarHouse - GET IT ON Google PlayiMyanmarHouse - Download on the App Store

ဒဂုံမြို့သစ် မြောက်ပိုင်းမြို့နယ် ရောင်းရန် အိမ်ခြံမြေများ