🏢 ဗိုလ်တထောင်မဌို့နယ် ဗိုလ်တထောင်ဘုရာသလမ်သ ( အောက်ဘလောက် ) ရလေကံ့ကော်လက်ဖက်ရည်ဆိုင်အနီသရဟိ မီနီကလန်ဒို ( အမဌန်ဆုံသ ) ရောင်သမည် 🏢

ပုံကဌီသချဲ့ရန် နဟိပ်ပါ

 • 🏢 ဗိုလ်တထောင်မဌို့နယ် ဗိုလ်တထောင်ဘုရာသလမ်သ ( အောက်ဘလောက် ) ရလေကံ့ကော်လက်ဖက်ရည်ဆိုင်အနီသရဟိ မီနီကလန်ဒို ( အမဌန်ဆုံသ ) ရောင်သမည် 🏢 - ရောင်သရန် - ဗိုလ်တထောင် (Botahtaung) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 3,300 သိန်သ (ကျပ်) - S-13040508 | iMyanmarHouse.com
 • 🏢 ဗိုလ်တထောင်မဌို့နယ် ဗိုလ်တထောင်ဘုရာသလမ်သ ( အောက်ဘလောက် ) ရလေကံ့ကော်လက်ဖက်ရည်ဆိုင်အနီသရဟိ မီနီကလန်ဒို ( အမဌန်ဆုံသ ) ရောင်သမည် 🏢 - ရောင်သရန် - ဗိုလ်တထောင် (Botahtaung) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 3,300 သိန်သ (ကျပ်) - S-13040508 | iMyanmarHouse.com
 • 🏢 ဗိုလ်တထောင်မဌို့နယ် ဗိုလ်တထောင်ဘုရာသလမ်သ ( အောက်ဘလောက် ) ရလေကံ့ကော်လက်ဖက်ရည်ဆိုင်အနီသရဟိ မီနီကလန်ဒို ( အမဌန်ဆုံသ ) ရောင်သမည် 🏢 - ရောင်သရန် - ဗိုလ်တထောင် (Botahtaung) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 3,300 သိန်သ (ကျပ်) - S-13040508 | iMyanmarHouse.com
 • 🏢 ဗိုလ်တထောင်မဌို့နယ် ဗိုလ်တထောင်ဘုရာသလမ်သ ( အောက်ဘလောက် ) ရလေကံ့ကော်လက်ဖက်ရည်ဆိုင်အနီသရဟိ မီနီကလန်ဒို ( အမဌန်ဆုံသ ) ရောင်သမည် 🏢 - ရောင်သရန် - ဗိုလ်တထောင် (Botahtaung) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 3,300 သိန်သ (ကျပ်) - S-13040508 | iMyanmarHouse.com
 • 🏢 ဗိုလ်တထောင်မဌို့နယ် ဗိုလ်တထောင်ဘုရာသလမ်သ ( အောက်ဘလောက် ) ရလေကံ့ကော်လက်ဖက်ရည်ဆိုင်အနီသရဟိ မီနီကလန်ဒို ( အမဌန်ဆုံသ ) ရောင်သမည် 🏢 - ရောင်သရန် - ဗိုလ်တထောင် (Botahtaung) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 3,300 သိန်သ (ကျပ်) - S-13040508 | iMyanmarHouse.com
 • 🏢 ဗိုလ်တထောင်မဌို့နယ် ဗိုလ်တထောင်ဘုရာသလမ်သ ( အောက်ဘလောက် ) ရလေကံ့ကော်လက်ဖက်ရည်ဆိုင်အနီသရဟိ မီနီကလန်ဒို ( အမဌန်ဆုံသ ) ရောင်သမည် 🏢 - ရောင်သရန် - ဗိုလ်တထောင် (Botahtaung) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 3,300 သိန်သ (ကျပ်) - S-13040508 | iMyanmarHouse.com
 • 🏢 ဗိုလ်တထောင်မဌို့နယ် ဗိုလ်တထောင်ဘုရာသလမ်သ ( အောက်ဘလောက် ) ရလေကံ့ကော်လက်ဖက်ရည်ဆိုင်အနီသရဟိ မီနီကလန်ဒို ( အမဌန်ဆုံသ ) ရောင်သမည် 🏢 - ရောင်သရန် - ဗိုလ်တထောင် (Botahtaung) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 3,300 သိန်သ (ကျပ်) - S-13040508 | iMyanmarHouse.com
 • 🏢 ဗိုလ်တထောင်မဌို့နယ် ဗိုလ်တထောင်ဘုရာသလမ်သ ( အောက်ဘလောက် ) ရလေကံ့ကော်လက်ဖက်ရည်ဆိုင်အနီသရဟိ မီနီကလန်ဒို ( အမဌန်ဆုံသ ) ရောင်သမည် 🏢 - ရောင်သရန် - ဗိုလ်တထောင် (Botahtaung) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 3,300 သိန်သ (ကျပ်) - S-13040508 | iMyanmarHouse.com
 • 🏢 ဗိုလ်တထောင်မဌို့နယ် ဗိုလ်တထောင်ဘုရာသလမ်သ ( အောက်ဘလောက် ) ရလေကံ့ကော်လက်ဖက်ရည်ဆိုင်အနီသရဟိ မီနီကလန်ဒို ( အမဌန်ဆုံသ ) ရောင်သမည် 🏢 - ရောင်သရန် - ဗိုလ်တထောင် (Botahtaung) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 3,300 သိန်သ (ကျပ်) - S-13040508 | iMyanmarHouse.com
 • 🏢 ဗိုလ်တထောင်မဌို့နယ် ဗိုလ်တထောင်ဘုရာသလမ်သ ( အောက်ဘလောက် ) ရလေကံ့ကော်လက်ဖက်ရည်ဆိုင်အနီသရဟိ မီနီကလန်ဒို ( အမဌန်ဆုံသ ) ရောင်သမည် 🏢 - ရောင်သရန် - ဗိုလ်တထောင် (Botahtaung) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 3,300 သိန်သ (ကျပ်) - S-13040508 | iMyanmarHouse.com
 • 🏢 ဗိုလ်တထောင်မဌို့နယ် ဗိုလ်တထောင်ဘုရာသလမ်သ ( အောက်ဘလောက် ) ရလေကံ့ကော်လက်ဖက်ရည်ဆိုင်အနီသရဟိ မီနီကလန်ဒို ( အမဌန်ဆုံသ ) ရောင်သမည် 🏢 - ရောင်သရန် - ဗိုလ်တထောင် (Botahtaung) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 3,300 သိန်သ (ကျပ်) - S-13040508 | iMyanmarHouse.com
 • 🏢 ဗိုလ်တထောင်မဌို့နယ် ဗိုလ်တထောင်ဘုရာသလမ်သ ( အောက်ဘလောက် ) ရလေကံ့ကော်လက်ဖက်ရည်ဆိုင်အနီသရဟိ မီနီကလန်ဒို ( အမဌန်ဆုံသ ) ရောင်သမည် 🏢 - ရောင်သရန် - ဗိုလ်တထောင် (Botahtaung) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 3,300 သိန်သ (ကျပ်) - S-13040508 | iMyanmarHouse.com
 • 🏢 ဗိုလ်တထောင်မဌို့နယ် ဗိုလ်တထောင်ဘုရာသလမ်သ ( အောက်ဘလောက် ) ရလေကံ့ကော်လက်ဖက်ရည်ဆိုင်အနီသရဟိ မီနီကလန်ဒို ( အမဌန်ဆုံသ ) ရောင်သမည် 🏢 - ရောင်သရန် - ဗိုလ်တထောင် (Botahtaung) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 3,300 သိန်သ (ကျပ်) - S-13040508 | iMyanmarHouse.com
 • 🏢 ဗိုလ်တထောင်မဌို့နယ် ဗိုလ်တထောင်ဘုရာသလမ်သ ( အောက်ဘလောက် ) ရလေကံ့ကော်လက်ဖက်ရည်ဆိုင်အနီသရဟိ မီနီကလန်ဒို ( အမဌန်ဆုံသ ) ရောင်သမည် 🏢 - ရောင်သရန် - ဗိုလ်တထောင် (Botahtaung) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 3,300 သိန်သ (ကျပ်) - S-13040508 | iMyanmarHouse.com
 • 🏢 ဗိုလ်တထောင်မဌို့နယ် ဗိုလ်တထောင်ဘုရာသလမ်သ ( အောက်ဘလောက် ) ရလေကံ့ကော်လက်ဖက်ရည်ဆိုင်အနီသရဟိ မီနီကလန်ဒို ( အမဌန်ဆုံသ ) ရောင်သမည် 🏢 - ရောင်သရန် - ဗိုလ်တထောင် (Botahtaung) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 3,300 သိန်သ (ကျပ်) - S-13040508 | iMyanmarHouse.com
 • 🏢 ဗိုလ်တထောင်မဌို့နယ် ဗိုလ်တထောင်ဘုရာသလမ်သ ( အောက်ဘလောက် ) ရလေကံ့ကော်လက်ဖက်ရည်ဆိုင်အနီသရဟိ မီနီကလန်ဒို ( အမဌန်ဆုံသ ) ရောင်သမည် 🏢 - ရောင်သရန် - ဗိုလ်တထောင် (Botahtaung) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 3,300 သိန်သ (ကျပ်) - S-13040508 | iMyanmarHouse.com
 • 🏢 ဗိုလ်တထောင်မဌို့နယ် ဗိုလ်တထောင်ဘုရာသလမ်သ ( အောက်ဘလောက် ) ရလေကံ့ကော်လက်ဖက်ရည်ဆိုင်အနီသရဟိ မီနီကလန်ဒို ( အမဌန်ဆုံသ ) ရောင်သမည် 🏢 - ရောင်သရန် - ဗိုလ်တထောင် (Botahtaung) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 3,300 သိန်သ (ကျပ်) - S-13040508 | iMyanmarHouse.com
 • 🏢 ဗိုလ်တထောင်မဌို့နယ် ဗိုလ်တထောင်ဘုရာသလမ်သ ( အောက်ဘလောက် ) ရလေကံ့ကော်လက်ဖက်ရည်ဆိုင်အနီသရဟိ မီနီကလန်ဒို ( အမဌန်ဆုံသ ) ရောင်သမည် 🏢 - ရောင်သရန် - ဗိုလ်တထောင် (Botahtaung) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 3,300 သိန်သ (ကျပ်) - S-13040508 | iMyanmarHouse.com
 • 🏢 ဗိုလ်တထောင်မဌို့နယ် ဗိုလ်တထောင်ဘုရာသလမ်သ ( အောက်ဘလောက် ) ရလေကံ့ကော်လက်ဖက်ရည်ဆိုင်အနီသရဟိ မီနီကလန်ဒို ( အမဌန်ဆုံသ ) ရောင်သမည် 🏢 - ရောင်သရန် - ဗိုလ်တထောင် (Botahtaung) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 3,300 သိန်သ (ကျပ်) - S-13040508 | iMyanmarHouse.com
 • 🏢 ဗိုလ်တထောင်မဌို့နယ် ဗိုလ်တထောင်ဘုရာသလမ်သ ( အောက်ဘလောက် ) ရလေကံ့ကော်လက်ဖက်ရည်ဆိုင်အနီသရဟိ မီနီကလန်ဒို ( အမဌန်ဆုံသ ) ရောင်သမည် 🏢 - ရောင်သရန် - ဗိုလ်တထောင် (Botahtaung) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 3,300 သိန်သ (ကျပ်) - S-13040508 | iMyanmarHouse.com
20 Jun 2024 10:09 pm တလင်ကဌော်ငဌာတင်ခဲ့သည်218 ကဌိမ် ကဌည့်ရဟု့ပဌီသကဌော်ငဌာနံပါတ် S-13040508

ဗိုလ်တထောင် | ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ

မီနီကလန်ဒို | ၆ လလဟာ

20 ပေ x 60 ပေ 1200 စတုရန်သပေ

အိပ်ခန်သ 2 ခန်သ ရေချိုသခန်သ 2 ခန်သ

ဈေသနဟုန်သ 3,300 သိန်သ (ကျပ်)

✅ Code No - Y132 ✅

🏢 ဗိုလ်တထောင်မဌို့နယ် ဗိုလ်တထောင်ဘုရာသလမ်သ ( အောက်ဘလောက် ) ရလေကံ့ကော်လက်ဖက်ရည်ဆိုင်အနီသရဟိ မီနီကလန်ဒို ( အမဌန်ဆုံသ ) ရောင်သမည် 🏢

အလလဟာ = 6 လလဟာ

ပေ 20 × ပေ 60 ( 1200 sqft )

Air Con 3 လုံသ

Pressure Pump

ရေပူရေအေသ

အခန်သတိုင်သ ပါကေသခင်သ

တစ်အိမ်လုံသ ကဌလေပဌာသကပ်

အိပ်ခန်သ 2 ခန်သ
( Master 1 ခန်သ / ရိုသရိုသ 1 ခန်သ )

ရေချိုသခန်သ 2 ခန်သ

အိမ်သာ 2 လုံသ
ဘိုထိုင်အိမ်သာ 1 လုံသ / ရိုသရိုသအိမ်သာ 1 လုံသ

Wifi စက်တစ်လုံသပါ

ကုတင် 2 လုံသပါ

ဆိုဖာ ဆက်တီ တစ်စုံပါ

နံရံကပ် ဗီဒို တစ်လုံသပါ

မဟန်ဗီဒို တစ်လုံသပါ

100% Fully Furnished

ရောင်သဈေသ = သိန်သ 3,300 ကျပ်

- ဆက်သလယ်ရန် >>>

☎ 09-970859435

☎ 09-5414102

အချက်အလက်မျာသ

 • ဆောက်လုပ်ပဌီသ
 • အလုံသစုံ ပဌင်ဆင်ပဌီသ
 á€€á€Œá€±á€¬á€ºá€„ဌာပိုင်ရဟင်သို့ ဖုန်သဖဌင့် ဆက်သလယ်ရန်
 á€€á€Œá€±á€¬á€ºá€„ဌာပိုင်ရဟင်နဟင့် Chatting စကာသပဌောရန်
နဟိုင်သယဟဥ်ရန် နဟစ်သက် မျဟဝေရန် Report

အောင်မဌင် ရဟိ ရောင်သရန် အိမ်ခဌံမဌေမျာသ

အောင်မဌင် ရဟိ ငဟာသရန် အိမ်ခဌံမဌေမျာသ


အောင်မဌင်
Featured Agency

လိပ်စာ

အမဟတ် - ၁၅၁ ၊ ( ၃ )လလဟာ ၊ ၃၆ လမ်သ ( အလယ်ဘလောက် ) ၊ ( ၃ ) ရပ်ကလက် ၊ ကျောက်တံတာသမဌို့နယ် ၊ ရန်ကုန်မဌို့ ။
Featured AdWanted Listing

iMyanmarHouse Mobile App

iMyanmarHouse - GET IT ON Google PlayiMyanmarHouse - Download on the App Store

ဗိုလ်တထောင်မဌို့နယ် ရောင်သရန် အိမ်ခဌံမဌေမျာသ