🔞တိုက်ခန်သစျေသသာသာနဲ့အိမ်လုံသချင်သအသစ်ကို ဘဏ်အရစ်ကျရလို့ လက်ညသမူအမဌန်ရယူလိုက်ပါ။

ပုံကဌီသချဲ့ရန် နဟိပ်ပါ

 • 🔞တိုက်ခန်သစျေသသာသာနဲ့အိမ်လုံသချင်သအသစ်ကို ဘဏ်အရစ်ကျရလို့ လက်ညသမူအမဌန်ရယူလိုက်ပါ။ - ရောင်သရန် - သံလျင် (Thanlyin) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 1,850 သိန်သ (ကျပ်) - S-12953136 | iMyanmarHouse.com
 • 🔞တိုက်ခန်သစျေသသာသာနဲ့အိမ်လုံသချင်သအသစ်ကို ဘဏ်အရစ်ကျရလို့ လက်ညသမူအမဌန်ရယူလိုက်ပါ။ - ရောင်သရန် - သံလျင် (Thanlyin) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 1,850 သိန်သ (ကျပ်) - S-12953136 | iMyanmarHouse.com
 • 🔞တိုက်ခန်သစျေသသာသာနဲ့အိမ်လုံသချင်သအသစ်ကို ဘဏ်အရစ်ကျရလို့ လက်ညသမူအမဌန်ရယူလိုက်ပါ။ - ရောင်သရန် - သံလျင် (Thanlyin) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 1,850 သိန်သ (ကျပ်) - S-12953136 | iMyanmarHouse.com
 • 🔞တိုက်ခန်သစျေသသာသာနဲ့အိမ်လုံသချင်သအသစ်ကို ဘဏ်အရစ်ကျရလို့ လက်ညသမူအမဌန်ရယူလိုက်ပါ။ - ရောင်သရန် - သံလျင် (Thanlyin) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 1,850 သိန်သ (ကျပ်) - S-12953136 | iMyanmarHouse.com
 • 🔞တိုက်ခန်သစျေသသာသာနဲ့အိမ်လုံသချင်သအသစ်ကို ဘဏ်အရစ်ကျရလို့ လက်ညသမူအမဌန်ရယူလိုက်ပါ။ - ရောင်သရန် - သံလျင် (Thanlyin) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 1,850 သိန်သ (ကျပ်) - S-12953136 | iMyanmarHouse.com
 • 🔞တိုက်ခန်သစျေသသာသာနဲ့အိမ်လုံသချင်သအသစ်ကို ဘဏ်အရစ်ကျရလို့ လက်ညသမူအမဌန်ရယူလိုက်ပါ။ - ရောင်သရန် - သံလျင် (Thanlyin) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 1,850 သိန်သ (ကျပ်) - S-12953136 | iMyanmarHouse.com
 • 🔞တိုက်ခန်သစျေသသာသာနဲ့အိမ်လုံသချင်သအသစ်ကို ဘဏ်အရစ်ကျရလို့ လက်ညသမူအမဌန်ရယူလိုက်ပါ။ - ရောင်သရန် - သံလျင် (Thanlyin) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 1,850 သိန်သ (ကျပ်) - S-12953136 | iMyanmarHouse.com
 • 🔞တိုက်ခန်သစျေသသာသာနဲ့အိမ်လုံသချင်သအသစ်ကို ဘဏ်အရစ်ကျရလို့ လက်ညသမူအမဌန်ရယူလိုက်ပါ။ - ရောင်သရန် - သံလျင် (Thanlyin) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 1,850 သိန်သ (ကျပ်) - S-12953136 | iMyanmarHouse.com
 • 🔞တိုက်ခန်သစျေသသာသာနဲ့အိမ်လုံသချင်သအသစ်ကို ဘဏ်အရစ်ကျရလို့ လက်ညသမူအမဌန်ရယူလိုက်ပါ။ - ရောင်သရန် - သံလျင် (Thanlyin) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 1,850 သိန်သ (ကျပ်) - S-12953136 | iMyanmarHouse.com
 • 🔞တိုက်ခန်သစျေသသာသာနဲ့အိမ်လုံသချင်သအသစ်ကို ဘဏ်အရစ်ကျရလို့ လက်ညသမူအမဌန်ရယူလိုက်ပါ။ - ရောင်သရန် - သံလျင် (Thanlyin) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 1,850 သိန်သ (ကျပ်) - S-12953136 | iMyanmarHouse.com
 • 🔞တိုက်ခန်သစျေသသာသာနဲ့အိမ်လုံသချင်သအသစ်ကို ဘဏ်အရစ်ကျရလို့ လက်ညသမူအမဌန်ရယူလိုက်ပါ။ - ရောင်သရန် - သံလျင် (Thanlyin) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 1,850 သိန်သ (ကျပ်) - S-12953136 | iMyanmarHouse.com
 • 🔞တိုက်ခန်သစျေသသာသာနဲ့အိမ်လုံသချင်သအသစ်ကို ဘဏ်အရစ်ကျရလို့ လက်ညသမူအမဌန်ရယူလိုက်ပါ။ - ရောင်သရန် - သံလျင် (Thanlyin) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 1,850 သိန်သ (ကျပ်) - S-12953136 | iMyanmarHouse.com
 • 🔞တိုက်ခန်သစျေသသာသာနဲ့အိမ်လုံသချင်သအသစ်ကို ဘဏ်အရစ်ကျရလို့ လက်ညသမူအမဌန်ရယူလိုက်ပါ။ - ရောင်သရန် - သံလျင် (Thanlyin) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 1,850 သိန်သ (ကျပ်) - S-12953136 | iMyanmarHouse.com
 • 🔞တိုက်ခန်သစျေသသာသာနဲ့အိမ်လုံသချင်သအသစ်ကို ဘဏ်အရစ်ကျရလို့ လက်ညသမူအမဌန်ရယူလိုက်ပါ။ - ရောင်သရန် - သံလျင် (Thanlyin) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 1,850 သိန်သ (ကျပ်) - S-12953136 | iMyanmarHouse.com
 • 🔞တိုက်ခန်သစျေသသာသာနဲ့အိမ်လုံသချင်သအသစ်ကို ဘဏ်အရစ်ကျရလို့ လက်ညသမူအမဌန်ရယူလိုက်ပါ။ - ရောင်သရန် - သံလျင် (Thanlyin) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 1,850 သိန်သ (ကျပ်) - S-12953136 | iMyanmarHouse.com
3 Jun 2024 9:49 am တလင်ကဌော်ငဌာတင်ခဲ့သည်937 ကဌိမ် ကဌည့်ရဟု့ပဌီသကဌော်ငဌာနံပါတ် S-12953136

သံလျင် | ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ

လုံသချင်သအိမ်

20 ပေ x 60 ပေ 1200 စတုရန်သပေ

ဈေသနဟုန်သ 1,850 သိန်သ (ကျပ်)

ပိုင်ရဟင်တိုက်ရိုက် 

✔ဂရံမဌေ - ပေ ၂၀ x ၆၀ ✅ ထောင့်ကလက် ✅
✔အိမ်အမဟတ် (၁၄) ၊ သန်လျဟင် ၊ အောင်ချမ်သသာ (၁) ၊ ဗိုလ်စောနောင်လမ်သ
✔ရေ မီသ အပါ✅
✔အိမ်အသစ်စက်စက်
✔ပိုင်ရဟင်တိုက်ရိုက် ✅ 095029101
အကျိုသဆောင် လက်ခံပါသည်✅

🏠 Location
https://maps.app.goo.gl/tX1Dxy1PKs3bzfbB8?g_st=iv

အချက်အလက်မျာသ

 • ဆောက်လုပ်ပဌီသ
 • အလုံသစုံ ပဌင်ဆင်ပဌီသ
 á€€á€Œá€±á€¬á€ºá€„ဌာပိုင်ရဟင်သို့ ဖုန်သဖဌင့် ဆက်သလယ်ရန်
 á€€á€Œá€±á€¬á€ºá€„ဌာပိုင်ရဟင်နဟင့် Chatting စကာသပဌောရန်
နဟိုင်သယဟဥ်ရန် နဟစ်သက် မျဟဝေရန် Report

အခဌာသ ရောင်သရန် အိမ်ခဌံမဌေမျာသ

အခဌာသ ငဟာသရန် အိမ်ခဌံမဌေမျာသ


Featured AdWanted Listing

iMyanmarHouse Mobile App

iMyanmarHouse - GET IT ON Google PlayiMyanmarHouse - Download on the App Store

သံလျင်မဌို့နယ် ရောင်သရန် အိမ်ခဌံမဌေမျာသ