စိတ်ကူးထဲကအိမ်လေးကို နေချင်စဖွယ်ဆောက်လုပ်ထားပြီး မိသားစုအတွက်အိမ်လှလှလေးဖြစ်ရမယ် မြောက်ဒဂုံမြို့နယ်ရှိအသစ်စက်စက်လုံး‌ချင်းအိမ်အရောင်း 😍😍😍

ပုံကြီးချဲ့ရန် နှိပ်ပါ

 • စိတ်ကူးထဲကအိမ်လေးကို နေချင်စဖွယ်ဆောက်လုပ်ထားပြီး မိသားစုအတွက်အိမ်လှလှလေးဖြစ်ရမယ် မြောက်ဒဂုံမြို့နယ်ရှိအသစ်စက်စက်လုံး‌ချင်းအိမ်အရောင်း 😍😍😍 - ရောင်းရန် - ဒဂုံမြို့သစ် မြောက်ပိုင်း (Dagon Myothit (North)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 12,500 သိန်း (ကျပ်) - S-12895903 | iMyanmarHouse.com
 • စိတ်ကူးထဲကအိမ်လေးကို နေချင်စဖွယ်ဆောက်လုပ်ထားပြီး မိသားစုအတွက်အိမ်လှလှလေးဖြစ်ရမယ် မြောက်ဒဂုံမြို့နယ်ရှိအသစ်စက်စက်လုံး‌ချင်းအိမ်အရောင်း 😍😍😍 - ရောင်းရန် - ဒဂုံမြို့သစ် မြောက်ပိုင်း (Dagon Myothit (North)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 12,500 သိန်း (ကျပ်) - S-12895903 | iMyanmarHouse.com
 • စိတ်ကူးထဲကအိမ်လေးကို နေချင်စဖွယ်ဆောက်လုပ်ထားပြီး မိသားစုအတွက်အိမ်လှလှလေးဖြစ်ရမယ် မြောက်ဒဂုံမြို့နယ်ရှိအသစ်စက်စက်လုံး‌ချင်းအိမ်အရောင်း 😍😍😍 - ရောင်းရန် - ဒဂုံမြို့သစ် မြောက်ပိုင်း (Dagon Myothit (North)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 12,500 သိန်း (ကျပ်) - S-12895903 | iMyanmarHouse.com
 • စိတ်ကူးထဲကအိမ်လေးကို နေချင်စဖွယ်ဆောက်လုပ်ထားပြီး မိသားစုအတွက်အိမ်လှလှလေးဖြစ်ရမယ် မြောက်ဒဂုံမြို့နယ်ရှိအသစ်စက်စက်လုံး‌ချင်းအိမ်အရောင်း 😍😍😍 - ရောင်းရန် - ဒဂုံမြို့သစ် မြောက်ပိုင်း (Dagon Myothit (North)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 12,500 သိန်း (ကျပ်) - S-12895903 | iMyanmarHouse.com
 • စိတ်ကူးထဲကအိမ်လေးကို နေချင်စဖွယ်ဆောက်လုပ်ထားပြီး မိသားစုအတွက်အိမ်လှလှလေးဖြစ်ရမယ် မြောက်ဒဂုံမြို့နယ်ရှိအသစ်စက်စက်လုံး‌ချင်းအိမ်အရောင်း 😍😍😍 - ရောင်းရန် - ဒဂုံမြို့သစ် မြောက်ပိုင်း (Dagon Myothit (North)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 12,500 သိန်း (ကျပ်) - S-12895903 | iMyanmarHouse.com
 • စိတ်ကူးထဲကအိမ်လေးကို နေချင်စဖွယ်ဆောက်လုပ်ထားပြီး မိသားစုအတွက်အိမ်လှလှလေးဖြစ်ရမယ် မြောက်ဒဂုံမြို့နယ်ရှိအသစ်စက်စက်လုံး‌ချင်းအိမ်အရောင်း 😍😍😍 - ရောင်းရန် - ဒဂုံမြို့သစ် မြောက်ပိုင်း (Dagon Myothit (North)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 12,500 သိန်း (ကျပ်) - S-12895903 | iMyanmarHouse.com
 • စိတ်ကူးထဲကအိမ်လေးကို နေချင်စဖွယ်ဆောက်လုပ်ထားပြီး မိသားစုအတွက်အိမ်လှလှလေးဖြစ်ရမယ် မြောက်ဒဂုံမြို့နယ်ရှိအသစ်စက်စက်လုံး‌ချင်းအိမ်အရောင်း 😍😍😍 - ရောင်းရန် - ဒဂုံမြို့သစ် မြောက်ပိုင်း (Dagon Myothit (North)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 12,500 သိန်း (ကျပ်) - S-12895903 | iMyanmarHouse.com
 • စိတ်ကူးထဲကအိမ်လေးကို နေချင်စဖွယ်ဆောက်လုပ်ထားပြီး မိသားစုအတွက်အိမ်လှလှလေးဖြစ်ရမယ် မြောက်ဒဂုံမြို့နယ်ရှိအသစ်စက်စက်လုံး‌ချင်းအိမ်အရောင်း 😍😍😍 - ရောင်းရန် - ဒဂုံမြို့သစ် မြောက်ပိုင်း (Dagon Myothit (North)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 12,500 သိန်း (ကျပ်) - S-12895903 | iMyanmarHouse.com
 • စိတ်ကူးထဲကအိမ်လေးကို နေချင်စဖွယ်ဆောက်လုပ်ထားပြီး မိသားစုအတွက်အိမ်လှလှလေးဖြစ်ရမယ် မြောက်ဒဂုံမြို့နယ်ရှိအသစ်စက်စက်လုံး‌ချင်းအိမ်အရောင်း 😍😍😍 - ရောင်းရန် - ဒဂုံမြို့သစ် မြောက်ပိုင်း (Dagon Myothit (North)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 12,500 သိန်း (ကျပ်) - S-12895903 | iMyanmarHouse.com
 • စိတ်ကူးထဲကအိမ်လေးကို နေချင်စဖွယ်ဆောက်လုပ်ထားပြီး မိသားစုအတွက်အိမ်လှလှလေးဖြစ်ရမယ် မြောက်ဒဂုံမြို့နယ်ရှိအသစ်စက်စက်လုံး‌ချင်းအိမ်အရောင်း 😍😍😍 - ရောင်းရန် - ဒဂုံမြို့သစ် မြောက်ပိုင်း (Dagon Myothit (North)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 12,500 သိန်း (ကျပ်) - S-12895903 | iMyanmarHouse.com
 • စိတ်ကူးထဲကအိမ်လေးကို နေချင်စဖွယ်ဆောက်လုပ်ထားပြီး မိသားစုအတွက်အိမ်လှလှလေးဖြစ်ရမယ် မြောက်ဒဂုံမြို့နယ်ရှိအသစ်စက်စက်လုံး‌ချင်းအိမ်အရောင်း 😍😍😍 - ရောင်းရန် - ဒဂုံမြို့သစ် မြောက်ပိုင်း (Dagon Myothit (North)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 12,500 သိန်း (ကျပ်) - S-12895903 | iMyanmarHouse.com
 • စိတ်ကူးထဲကအိမ်လေးကို နေချင်စဖွယ်ဆောက်လုပ်ထားပြီး မိသားစုအတွက်အိမ်လှလှလေးဖြစ်ရမယ် မြောက်ဒဂုံမြို့နယ်ရှိအသစ်စက်စက်လုံး‌ချင်းအိမ်အရောင်း 😍😍😍 - ရောင်းရန် - ဒဂုံမြို့သစ် မြောက်ပိုင်း (Dagon Myothit (North)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 12,500 သိန်း (ကျပ်) - S-12895903 | iMyanmarHouse.com
 • စိတ်ကူးထဲကအိမ်လေးကို နေချင်စဖွယ်ဆောက်လုပ်ထားပြီး မိသားစုအတွက်အိမ်လှလှလေးဖြစ်ရမယ် မြောက်ဒဂုံမြို့နယ်ရှိအသစ်စက်စက်လုံး‌ချင်းအိမ်အရောင်း 😍😍😍 - ရောင်းရန် - ဒဂုံမြို့သစ် မြောက်ပိုင်း (Dagon Myothit (North)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 12,500 သိန်း (ကျပ်) - S-12895903 | iMyanmarHouse.com
 • စိတ်ကူးထဲကအိမ်လေးကို နေချင်စဖွယ်ဆောက်လုပ်ထားပြီး မိသားစုအတွက်အိမ်လှလှလေးဖြစ်ရမယ် မြောက်ဒဂုံမြို့နယ်ရှိအသစ်စက်စက်လုံး‌ချင်းအိမ်အရောင်း 😍😍😍 - ရောင်းရန် - ဒဂုံမြို့သစ် မြောက်ပိုင်း (Dagon Myothit (North)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 12,500 သိန်း (ကျပ်) - S-12895903 | iMyanmarHouse.com
 • စိတ်ကူးထဲကအိမ်လေးကို နေချင်စဖွယ်ဆောက်လုပ်ထားပြီး မိသားစုအတွက်အိမ်လှလှလေးဖြစ်ရမယ် မြောက်ဒဂုံမြို့နယ်ရှိအသစ်စက်စက်လုံး‌ချင်းအိမ်အရောင်း 😍😍😍 - ရောင်းရန် - ဒဂုံမြို့သစ် မြောက်ပိုင်း (Dagon Myothit (North)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 12,500 သိန်း (ကျပ်) - S-12895903 | iMyanmarHouse.com
20 May 2024 8:49 am တွင်ကြော်ငြာတင်ခဲ့သည်180 ကြိမ် ကြည့်ရှု့ပြီးကြော်ငြာနံပါတ် S-12895903

ဒဂုံမြို့သစ် မြောက်ပိုင်း | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

လုံးချင်းအိမ်

ဈေးနှုန်း 12,500 သိန်း (ကျပ်)

စိတ်ကူးထဲကအိမ်လေးကို နေချင်စဖွယ်ဆောက်လုပ်ထားပြီး မိသားစုအတွက်အိမ်လှလှလေးဖြစ်ရမယ် မြောက်ဒဂုံမြို့နယ်ရှိအသစ်စက်စက်လုံး‌ချင်းအိမ်အရောင်း 😍😍😍
ခေတ်ဆန်လှပသပ်ရပ်နေသောလုံးချင်းအိမ်ကိုအမြန်ဆုံးကြည့်ရှုဝယ်ယူနိုင်ပါကြောင်းသတင်းကောင်းပါးအပ်ပါသည်
မြေကွက်ရဲ့ကာလပေါက်စျေး
အဆောက်အဦးဆောက်လုပ်စရိတ်ရဲ့ကာလပေါက်စျေးကိုအခြေခံပြီး
💰အရောင်းဖွင့်စျေး သိန်း ၁၂၅၀၀ (ညှိနှိုင်း)
☑️ 43 ရပ်ကွက်
☑️ ဂရမ်အမည်ပေါက်
☑️ 40*60
☑️ 2.5 RC
☑️ Roof Slab
☑️ 5 Master bedrooms
☑️ 1 Single bedroom
☑️ Living room, Dining room Kitchen
☑️ အခန်းတွေမှာပရိဘောဂအစုံပါဝင်ပါတယ်။
☑️ အိမ်ရဲ့ အလှည့်ကတော့ တောင်အရပ်
Bright Yangon Real Estate
📱 - 𝟎𝟗 𝟒𝟎𝟓𝟓 𝟏 𝟔𝟑𝟎 𝟖 ( 𝐕𝐈𝐁𝐄𝐑 )
📱 - 𝟎𝟗 𝟗𝟖𝟔 𝟑𝟑𝟑𝟑 𝟒𝟔
🅕🅐🅒🅔🅑🅞🅞🅚 🅟🅐🅖🅔 🅛🅘🅝🅚
https://www.facebook.com/profile.php?id=61551394974252...
𝗜𝗠𝗬𝗔𝗡𝗠𝗔𝗥𝗛𝗢𝗨𝗦𝗘𝗟𝗜𝗡𝗞
https://www.imyanmarhouse.com/10857387
📌 အိမ်ခြံမြေတိုက်ခန်းရောင်းငှားခြင်းအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ Facebook Page တွင်ဝင်ရောက်လေ့လာပြီးမှန်မှန်ကန်ကန်မြန်မြန်ဆန်ဆန်ဝယ်ယူငှားရမ်းနိုင်ပါသည်။
📌 လူကြီးမင်းတို့အတွက် အိမ်ခြံ‌မြေဝယ်ယူရာတွင်
အခက်အခဲမရှိစေရန် တိကျမှန်ကန်သောဥပဒေရေးရာဝန်ဆောင်မှုဖြင့် ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။
📌 လူကြီးမင်းတို့၏ရောင်းချငှားရမ်းလိုသောအိမ်ခြံမြေတိုက်ခန်းကွန်ဒိုများကိုလည်း ကျွန်ုပ်တို့ထံလုပ်ငန်းအပ်နှံနိုင်ပါကြောင်း လေးစားစွာဖြင့်သတင်းကောင်းပါးအပ်ပါသည်။
အကျိုးဆောင်ခနှုန်းထားမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။
ရောင်းချခြင်း - ‌‌ပိုင်ရှင်မှပေးရန် 2%
ငှားရမ်းခြင်း - နှစ်ချုပ် အိမ်ရှင်အိမ်ငှားမှ ၁လစာ လချုပ် အိမ်ရှင်အိမ်ငှားမှ လဝက်စာ
#House #Land #Condominium #Apartment
#Yangon #Myanmar #Property #RealEstateAgency #မြောက်ဒဂုံမြို့နယ်
#အသင့်‌နေလုံချင်းအိမ်အသစ်စက်စက်အရောင်း

အချက်အလက်များ

 • ဆောက်လုပ်ပြီး
 • အလုံးစုံ ပြင်ဆင်ပြီး
 ကြော်ငြာပိုင်ရှင်သို့ ဖုန်းဖြင့် ဆက်သွယ်ရန်
 ကြော်ငြာပိုင်ရှင်နှင့် Chatting စကားပြောရန်
နှိုင်းယှဥ်ရန် နှစ်သက် မျှဝေရန် Report

Bright Yangon Real Estate ရှိ ရောင်းရန် အိမ်ခြံမြေများ


Featured AdWanted Listing

iMyanmarHouse Mobile App

iMyanmarHouse - GET IT ON Google PlayiMyanmarHouse - Download on the App Store

ဒဂုံမြို့သစ် မြောက်ပိုင်းမြို့နယ် ရောင်းရန် အိမ်ခြံမြေများ