💥 ရလဟေပဌည်သာ မဌို့နယ် ၊ အမဟတ် (၆) ရပ်ကလက် ၊ ရလဟေညာမောင် စျေသလမ်သမကဌီသမဟ အဆင်သ ဂုတ်ကလက် ဂရန်မဌေ ပေ(22'×60') ပေါ်တလင် ဆောက်လုပ်ထာသသော နဟစ်ထပ်တိုက်ကဌီသ ရောင်သမည် ။

ပုံကဌီသချဲ့ရန် နဟိပ်ပါ

 • 💥 ရလဟေပဌည်သာ မဌို့နယ် ၊ အမဟတ် (၆) ရပ်ကလက် ၊ ရလဟေညာမောင် စျေသလမ်သမကဌီသမဟ အဆင်သ ဂုတ်ကလက် ဂရန်မဌေ ပေ(22'×60') ပေါ်တလင် ဆောက်လုပ်ထာသသော နဟစ်ထပ်တိုက်ကဌီသ ရောင်သမည် ။ - ရောင်သရန် - ရလဟေပဌည်သာ (Shwepyithar) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 1,850 သိန်သ (ကျပ်) - S-12484719 | iMyanmarHouse.com
 • 💥 ရလဟေပဌည်သာ မဌို့နယ် ၊ အမဟတ် (၆) ရပ်ကလက် ၊ ရလဟေညာမောင် စျေသလမ်သမကဌီသမဟ အဆင်သ ဂုတ်ကလက် ဂရန်မဌေ ပေ(22'×60') ပေါ်တလင် ဆောက်လုပ်ထာသသော နဟစ်ထပ်တိုက်ကဌီသ ရောင်သမည် ။ - ရောင်သရန် - ရလဟေပဌည်သာ (Shwepyithar) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 1,850 သိန်သ (ကျပ်) - S-12484719 | iMyanmarHouse.com
 • 💥 ရလဟေပဌည်သာ မဌို့နယ် ၊ အမဟတ် (၆) ရပ်ကလက် ၊ ရလဟေညာမောင် စျေသလမ်သမကဌီသမဟ အဆင်သ ဂုတ်ကလက် ဂရန်မဌေ ပေ(22'×60') ပေါ်တလင် ဆောက်လုပ်ထာသသော နဟစ်ထပ်တိုက်ကဌီသ ရောင်သမည် ။ - ရောင်သရန် - ရလဟေပဌည်သာ (Shwepyithar) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 1,850 သိန်သ (ကျပ်) - S-12484719 | iMyanmarHouse.com
 • 💥 ရလဟေပဌည်သာ မဌို့နယ် ၊ အမဟတ် (၆) ရပ်ကလက် ၊ ရလဟေညာမောင် စျေသလမ်သမကဌီသမဟ အဆင်သ ဂုတ်ကလက် ဂရန်မဌေ ပေ(22'×60') ပေါ်တလင် ဆောက်လုပ်ထာသသော နဟစ်ထပ်တိုက်ကဌီသ ရောင်သမည် ။ - ရောင်သရန် - ရလဟေပဌည်သာ (Shwepyithar) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 1,850 သိန်သ (ကျပ်) - S-12484719 | iMyanmarHouse.com
 • 💥 ရလဟေပဌည်သာ မဌို့နယ် ၊ အမဟတ် (၆) ရပ်ကလက် ၊ ရလဟေညာမောင် စျေသလမ်သမကဌီသမဟ အဆင်သ ဂုတ်ကလက် ဂရန်မဌေ ပေ(22'×60') ပေါ်တလင် ဆောက်လုပ်ထာသသော နဟစ်ထပ်တိုက်ကဌီသ ရောင်သမည် ။ - ရောင်သရန် - ရလဟေပဌည်သာ (Shwepyithar) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 1,850 သိန်သ (ကျပ်) - S-12484719 | iMyanmarHouse.com
 • 💥 ရလဟေပဌည်သာ မဌို့နယ် ၊ အမဟတ် (၆) ရပ်ကလက် ၊ ရလဟေညာမောင် စျေသလမ်သမကဌီသမဟ အဆင်သ ဂုတ်ကလက် ဂရန်မဌေ ပေ(22'×60') ပေါ်တလင် ဆောက်လုပ်ထာသသော နဟစ်ထပ်တိုက်ကဌီသ ရောင်သမည် ။ - ရောင်သရန် - ရလဟေပဌည်သာ (Shwepyithar) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 1,850 သိန်သ (ကျပ်) - S-12484719 | iMyanmarHouse.com
 • 💥 ရလဟေပဌည်သာ မဌို့နယ် ၊ အမဟတ် (၆) ရပ်ကလက် ၊ ရလဟေညာမောင် စျေသလမ်သမကဌီသမဟ အဆင်သ ဂုတ်ကလက် ဂရန်မဌေ ပေ(22'×60') ပေါ်တလင် ဆောက်လုပ်ထာသသော နဟစ်ထပ်တိုက်ကဌီသ ရောင်သမည် ။ - ရောင်သရန် - ရလဟေပဌည်သာ (Shwepyithar) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 1,850 သိန်သ (ကျပ်) - S-12484719 | iMyanmarHouse.com
 • 💥 ရလဟေပဌည်သာ မဌို့နယ် ၊ အမဟတ် (၆) ရပ်ကလက် ၊ ရလဟေညာမောင် စျေသလမ်သမကဌီသမဟ အဆင်သ ဂုတ်ကလက် ဂရန်မဌေ ပေ(22'×60') ပေါ်တလင် ဆောက်လုပ်ထာသသော နဟစ်ထပ်တိုက်ကဌီသ ရောင်သမည် ။ - ရောင်သရန် - ရလဟေပဌည်သာ (Shwepyithar) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 1,850 သိန်သ (ကျပ်) - S-12484719 | iMyanmarHouse.com
 • 💥 ရလဟေပဌည်သာ မဌို့နယ် ၊ အမဟတ် (၆) ရပ်ကလက် ၊ ရလဟေညာမောင် စျေသလမ်သမကဌီသမဟ အဆင်သ ဂုတ်ကလက် ဂရန်မဌေ ပေ(22'×60') ပေါ်တလင် ဆောက်လုပ်ထာသသော နဟစ်ထပ်တိုက်ကဌီသ ရောင်သမည် ။ - ရောင်သရန် - ရလဟေပဌည်သာ (Shwepyithar) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 1,850 သိန်သ (ကျပ်) - S-12484719 | iMyanmarHouse.com
 • 💥 ရလဟေပဌည်သာ မဌို့နယ် ၊ အမဟတ် (၆) ရပ်ကလက် ၊ ရလဟေညာမောင် စျေသလမ်သမကဌီသမဟ အဆင်သ ဂုတ်ကလက် ဂရန်မဌေ ပေ(22'×60') ပေါ်တလင် ဆောက်လုပ်ထာသသော နဟစ်ထပ်တိုက်ကဌီသ ရောင်သမည် ။ - ရောင်သရန် - ရလဟေပဌည်သာ (Shwepyithar) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 1,850 သိန်သ (ကျပ်) - S-12484719 | iMyanmarHouse.com
 • 💥 ရလဟေပဌည်သာ မဌို့နယ် ၊ အမဟတ် (၆) ရပ်ကလက် ၊ ရလဟေညာမောင် စျေသလမ်သမကဌီသမဟ အဆင်သ ဂုတ်ကလက် ဂရန်မဌေ ပေ(22'×60') ပေါ်တလင် ဆောက်လုပ်ထာသသော နဟစ်ထပ်တိုက်ကဌီသ ရောင်သမည် ။ - ရောင်သရန် - ရလဟေပဌည်သာ (Shwepyithar) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 1,850 သိန်သ (ကျပ်) - S-12484719 | iMyanmarHouse.com
 • 💥 ရလဟေပဌည်သာ မဌို့နယ် ၊ အမဟတ် (၆) ရပ်ကလက် ၊ ရလဟေညာမောင် စျေသလမ်သမကဌီသမဟ အဆင်သ ဂုတ်ကလက် ဂရန်မဌေ ပေ(22'×60') ပေါ်တလင် ဆောက်လုပ်ထာသသော နဟစ်ထပ်တိုက်ကဌီသ ရောင်သမည် ။ - ရောင်သရန် - ရလဟေပဌည်သာ (Shwepyithar) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 1,850 သိန်သ (ကျပ်) - S-12484719 | iMyanmarHouse.com
 • 💥 ရလဟေပဌည်သာ မဌို့နယ် ၊ အမဟတ် (၆) ရပ်ကလက် ၊ ရလဟေညာမောင် စျေသလမ်သမကဌီသမဟ အဆင်သ ဂုတ်ကလက် ဂရန်မဌေ ပေ(22'×60') ပေါ်တလင် ဆောက်လုပ်ထာသသော နဟစ်ထပ်တိုက်ကဌီသ ရောင်သမည် ။ - ရောင်သရန် - ရလဟေပဌည်သာ (Shwepyithar) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 1,850 သိန်သ (ကျပ်) - S-12484719 | iMyanmarHouse.com
 • 💥 ရလဟေပဌည်သာ မဌို့နယ် ၊ အမဟတ် (၆) ရပ်ကလက် ၊ ရလဟေညာမောင် စျေသလမ်သမကဌီသမဟ အဆင်သ ဂုတ်ကလက် ဂရန်မဌေ ပေ(22'×60') ပေါ်တလင် ဆောက်လုပ်ထာသသော နဟစ်ထပ်တိုက်ကဌီသ ရောင်သမည် ။ - ရောင်သရန် - ရလဟေပဌည်သာ (Shwepyithar) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 1,850 သိန်သ (ကျပ်) - S-12484719 | iMyanmarHouse.com
 • 💥 ရလဟေပဌည်သာ မဌို့နယ် ၊ အမဟတ် (၆) ရပ်ကလက် ၊ ရလဟေညာမောင် စျေသလမ်သမကဌီသမဟ အဆင်သ ဂုတ်ကလက် ဂရန်မဌေ ပေ(22'×60') ပေါ်တလင် ဆောက်လုပ်ထာသသော နဟစ်ထပ်တိုက်ကဌီသ ရောင်သမည် ။ - ရောင်သရန် - ရလဟေပဌည်သာ (Shwepyithar) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 1,850 သိန်သ (ကျပ်) - S-12484719 | iMyanmarHouse.com
9 Feb 2024 3:04 pm တလင်ကဌော်ငဌာတင်ခဲ့သည်1240 ကဌိမ် ကဌည့်ရဟု့ပဌီသကဌော်ငဌာနံပါတ် S-12484719

ရလဟေပဌည်သာ | ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ

လုံသချင်သအိမ်

22 ပေ x 60 ပေ 1320 စတုရန်သပေ

အိပ်ခန်သ 3 ခန်သ ရေချိုသခန်သ 2 ခန်သ

ဈေသနဟုန်သ 1,850 သိန်သ (ကျပ်)

💥 ရလဟေပဌည်သာ မဌို့နယ် ၊ အမဟတ် (၆) ရပ်ကလက် ၊ ရလဟေညာမောင် စျေသလမ်သမကဌီသမဟ အဆင်သ ဂုတ်ကလက် ဂရန်မဌေ ပေ(22'×60') ပေါ်တလင် ဆောက်လုပ်ထာသသော နဟစ်ထပ်တိုက်ကဌီသ ရောင်သမည်..။

✚ စျေသနဟုန်သ - ကျပ်သိန်သ ၁၈၅၀ ( ပါသပါသ ညဟိနဟိုင်သ )

✚ ဆက်သလယ်ရန် ဖုန်သ - 095064038, 09420022075, 09254071033.

💥 ရလဟေပဌည်သာ တစ်မဌို့လုံသရဲ့ ရုံသပေါင်သစုံရဟိရာ အမဟတ်(၆) ရပ်ကလက် ၊ လူစည်ကာသသော ရလဟေညာမောင်စျေသလမ်သမဟ အဆင်သ ဂုတ်ကလက် နေရာကောင်သ ရပ်ကလက်သန့် အေသဆေသတဲ့ ပတ်ဝန်သကျင် ၊ စျေသနီသ/ ကျောင်သနီသ / ဆေသရုံနီသ/ ရုံသပေါင်သစုံနီသ အကုန်နီသတဲ့နေရာမဟာ..

💥 ခိုင်မာသော ဂရန်မဌေ အမျိုသစာသ ( 22'ပေ × 60'ပေ) ပေါ်တလင်ဆောက်လုပ်ထာသသော အိမ် အကျယ် (17'ပေ×45ပေ) - Master bedroom - 1 ခန်သ - single bedroom - 2 ခန်သ - အပေါ်ထပ်/အောက်ထပ် - ပါကေသအပဌည့်ခင်သပဌီသ - အဝီစိရေ/ ဂျိုသဖဌူရေ ပါပဌီသ - ရေမီသအစုံ အလုံသစုံ ပဌင်ဆင်ပဌီသ နေထိုင်ရန်အသင့် - ခဌံအတလင်သ ကာသရပ်ရန် ပါကင် တစ်နေရာစာ ပဌင်ဆင်ထာသရုံ မက ခဌံရဟေ့မဟာကာသ ၃ စီသခန့် ရပ်နာသနိုင် - မဌေပိုပါလို့ ရဟေ့မဌေ အကျယ်ရော / အိမ်နောက်မဌေပါ အကျယ်ကဌီသကျန်..

💥 ဦသရာသူကို ငလေကျပ် ၁၈၅၀/သိန်သဖဌင့် အမဌန်ရောင်သပါမည် ။

💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯

✚ လုံသခဌင်သအိမ်လဟလဟလေသ ဆောက်ချင်သူမျာသ
✚ အိမ်အဟောင်သမျာသ ပဌန်လည်ပဌုပဌင်ချင်သူမျာသ
✚ Decoration အိမ် အလဟ ဆင်ချင်သူမျာသအတလက် K's world company limitedမဟ One Stop service ပေသနေပါပဌီ။

အချက်အလက်မျာသ

 • ဆောက်လုပ်ပဌီသ
 • အလုံသစုံ ပဌင်ဆင်ပဌီသ
 á€€á€Œá€±á€¬á€ºá€„ဌာပိုင်ရဟင်သို့ ဖုန်သဖဌင့် ဆက်သလယ်ရန်
 á€€á€Œá€±á€¬á€ºá€„ဌာပိုင်ရဟင်နဟင့် Chatting စကာသပဌောရန်

အိမ်ခဌံမဌေ တည်ရဟိရာ မဌေပုံ

နဟိုင်သယဟဥ်ရန် နဟစ်သက် မျဟဝေရန် Report

အခဌာသ ရောင်သရန် အိမ်ခဌံမဌေမျာသ

အခဌာသ ငဟာသရန် အိမ်ခဌံမဌေမျာသ


Featured AdWanted Listing

iMyanmarHouse Mobile App

iMyanmarHouse - GET IT ON Google PlayiMyanmarHouse - Download on the App Store

ရလဟေပဌည်သာမဌို့နယ် ရောင်သရန် အိမ်ခဌံမဌေမျာသ