မှော်ဘီမြို့နယ် ပြည်လမ်းမပေါ် မှော်ဘီတိုးဂိတ်အကျော်လေး အကျယ်အဝန်း 0.3 acre ပေါ် ပေ 50' x ပေ 50' ကျယ်ဝန်းတဲ့ အိမ်အသစ်လေးပါ အရောင်း

ပုံကြီးချဲ့ရန် နှိပ်ပါ

 • မှော်ဘီမြို့နယ် ပြည်လမ်းမပေါ် မှော်ဘီတိုးဂိတ်အကျော်လေး အကျယ်အဝန်း 0.3 acre ပေါ် ပေ 50' x ပေ 50' ကျယ်ဝန်းတဲ့ အိမ်အသစ်လေးပါ အရောင်း - ရောင်းရန် - မှော်ဘီ (Hmawbi) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 35,000 သိန်း (ကျပ်) - S-12217728 | iMyanmarHouse.com
 • မှော်ဘီမြို့နယ် ပြည်လမ်းမပေါ် မှော်ဘီတိုးဂိတ်အကျော်လေး အကျယ်အဝန်း 0.3 acre ပေါ် ပေ 50' x ပေ 50' ကျယ်ဝန်းတဲ့ အိမ်အသစ်လေးပါ အရောင်း - ရောင်းရန် - မှော်ဘီ (Hmawbi) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 35,000 သိန်း (ကျပ်) - S-12217728 | iMyanmarHouse.com
 • မှော်ဘီမြို့နယ် ပြည်လမ်းမပေါ် မှော်ဘီတိုးဂိတ်အကျော်လေး အကျယ်အဝန်း 0.3 acre ပေါ် ပေ 50' x ပေ 50' ကျယ်ဝန်းတဲ့ အိမ်အသစ်လေးပါ အရောင်း - ရောင်းရန် - မှော်ဘီ (Hmawbi) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 35,000 သိန်း (ကျပ်) - S-12217728 | iMyanmarHouse.com
 • မှော်ဘီမြို့နယ် ပြည်လမ်းမပေါ် မှော်ဘီတိုးဂိတ်အကျော်လေး အကျယ်အဝန်း 0.3 acre ပေါ် ပေ 50' x ပေ 50' ကျယ်ဝန်းတဲ့ အိမ်အသစ်လေးပါ အရောင်း - ရောင်းရန် - မှော်ဘီ (Hmawbi) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 35,000 သိန်း (ကျပ်) - S-12217728 | iMyanmarHouse.com
 • မှော်ဘီမြို့နယ် ပြည်လမ်းမပေါ် မှော်ဘီတိုးဂိတ်အကျော်လေး အကျယ်အဝန်း 0.3 acre ပေါ် ပေ 50' x ပေ 50' ကျယ်ဝန်းတဲ့ အိမ်အသစ်လေးပါ အရောင်း - ရောင်းရန် - မှော်ဘီ (Hmawbi) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 35,000 သိန်း (ကျပ်) - S-12217728 | iMyanmarHouse.com
 • မှော်ဘီမြို့နယ် ပြည်လမ်းမပေါ် မှော်ဘီတိုးဂိတ်အကျော်လေး အကျယ်အဝန်း 0.3 acre ပေါ် ပေ 50' x ပေ 50' ကျယ်ဝန်းတဲ့ အိမ်အသစ်လေးပါ အရောင်း - ရောင်းရန် - မှော်ဘီ (Hmawbi) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 35,000 သိန်း (ကျပ်) - S-12217728 | iMyanmarHouse.com
 • မှော်ဘီမြို့နယ် ပြည်လမ်းမပေါ် မှော်ဘီတိုးဂိတ်အကျော်လေး အကျယ်အဝန်း 0.3 acre ပေါ် ပေ 50' x ပေ 50' ကျယ်ဝန်းတဲ့ အိမ်အသစ်လေးပါ အရောင်း - ရောင်းရန် - မှော်ဘီ (Hmawbi) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 35,000 သိန်း (ကျပ်) - S-12217728 | iMyanmarHouse.com
 • မှော်ဘီမြို့နယ် ပြည်လမ်းမပေါ် မှော်ဘီတိုးဂိတ်အကျော်လေး အကျယ်အဝန်း 0.3 acre ပေါ် ပေ 50' x ပေ 50' ကျယ်ဝန်းတဲ့ အိမ်အသစ်လေးပါ အရောင်း - ရောင်းရန် - မှော်ဘီ (Hmawbi) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 35,000 သိန်း (ကျပ်) - S-12217728 | iMyanmarHouse.com
 • မှော်ဘီမြို့နယ် ပြည်လမ်းမပေါ် မှော်ဘီတိုးဂိတ်အကျော်လေး အကျယ်အဝန်း 0.3 acre ပေါ် ပေ 50' x ပေ 50' ကျယ်ဝန်းတဲ့ အိမ်အသစ်လေးပါ အရောင်း - ရောင်းရန် - မှော်ဘီ (Hmawbi) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 35,000 သိန်း (ကျပ်) - S-12217728 | iMyanmarHouse.com
 • မှော်ဘီမြို့နယ် ပြည်လမ်းမပေါ် မှော်ဘီတိုးဂိတ်အကျော်လေး အကျယ်အဝန်း 0.3 acre ပေါ် ပေ 50' x ပေ 50' ကျယ်ဝန်းတဲ့ အိမ်အသစ်လေးပါ အရောင်း - ရောင်းရန် - မှော်ဘီ (Hmawbi) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 35,000 သိန်း (ကျပ်) - S-12217728 | iMyanmarHouse.com
 • မှော်ဘီမြို့နယ် ပြည်လမ်းမပေါ် မှော်ဘီတိုးဂိတ်အကျော်လေး အကျယ်အဝန်း 0.3 acre ပေါ် ပေ 50' x ပေ 50' ကျယ်ဝန်းတဲ့ အိမ်အသစ်လေးပါ အရောင်း - ရောင်းရန် - မှော်ဘီ (Hmawbi) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 35,000 သိန်း (ကျပ်) - S-12217728 | iMyanmarHouse.com
 • မှော်ဘီမြို့နယ် ပြည်လမ်းမပေါ် မှော်ဘီတိုးဂိတ်အကျော်လေး အကျယ်အဝန်း 0.3 acre ပေါ် ပေ 50' x ပေ 50' ကျယ်ဝန်းတဲ့ အိမ်အသစ်လေးပါ အရောင်း - ရောင်းရန် - မှော်ဘီ (Hmawbi) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 35,000 သိန်း (ကျပ်) - S-12217728 | iMyanmarHouse.com
 • မှော်ဘီမြို့နယ် ပြည်လမ်းမပေါ် မှော်ဘီတိုးဂိတ်အကျော်လေး အကျယ်အဝန်း 0.3 acre ပေါ် ပေ 50' x ပေ 50' ကျယ်ဝန်းတဲ့ အိမ်အသစ်လေးပါ အရောင်း - ရောင်းရန် - မှော်ဘီ (Hmawbi) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 35,000 သိန်း (ကျပ်) - S-12217728 | iMyanmarHouse.com
 • မှော်ဘီမြို့နယ် ပြည်လမ်းမပေါ် မှော်ဘီတိုးဂိတ်အကျော်လေး အကျယ်အဝန်း 0.3 acre ပေါ် ပေ 50' x ပေ 50' ကျယ်ဝန်းတဲ့ အိမ်အသစ်လေးပါ အရောင်း - ရောင်းရန် - မှော်ဘီ (Hmawbi) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 35,000 သိန်း (ကျပ်) - S-12217728 | iMyanmarHouse.com
 • မှော်ဘီမြို့နယ် ပြည်လမ်းမပေါ် မှော်ဘီတိုးဂိတ်အကျော်လေး အကျယ်အဝန်း 0.3 acre ပေါ် ပေ 50' x ပေ 50' ကျယ်ဝန်းတဲ့ အိမ်အသစ်လေးပါ အရောင်း - ရောင်းရန် - မှော်ဘီ (Hmawbi) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 35,000 သိန်း (ကျပ်) - S-12217728 | iMyanmarHouse.com
 • မှော်ဘီမြို့နယ် ပြည်လမ်းမပေါ် မှော်ဘီတိုးဂိတ်အကျော်လေး အကျယ်အဝန်း 0.3 acre ပေါ် ပေ 50' x ပေ 50' ကျယ်ဝန်းတဲ့ အိမ်အသစ်လေးပါ အရောင်း - ရောင်းရန် - မှော်ဘီ (Hmawbi) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 35,000 သိန်း (ကျပ်) - S-12217728 | iMyanmarHouse.com
 • မှော်ဘီမြို့နယ် ပြည်လမ်းမပေါ် မှော်ဘီတိုးဂိတ်အကျော်လေး အကျယ်အဝန်း 0.3 acre ပေါ် ပေ 50' x ပေ 50' ကျယ်ဝန်းတဲ့ အိမ်အသစ်လေးပါ အရောင်း - ရောင်းရန် - မှော်ဘီ (Hmawbi) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 35,000 သိန်း (ကျပ်) - S-12217728 | iMyanmarHouse.com
10 Dec 2023 9:58 am တွင်ကြော်ငြာတင်ခဲ့သည်394 ကြိမ် ကြည့်ရှု့ပြီးကြော်ငြာနံပါတ် S-12217728

မှော်ဘီ | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

လုံးချင်းအိမ်

0.3 ဧက

ဈေးနှုန်း 35,000 သိန်း (ကျပ်)

LG1346

?မြေကွက်လေးရဲ့တည်နေရာကတော့ မှော်ဘီမြို့နယ် ပြည်လမ်းမပေါ် တွင်တည်ရှိတာဖြစ်ပြီးမှော်ဘီတိုးဂိတ်အကျော်လေးတွင်ပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သွားလာရလွယ်ကူပြီး အေးချမ်းစွာအပန်းဖြေနေထိုင်ချင်တဲ့သူတွေအတွက် အဖိုးတန်နေရာလေးတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။

?မြေကွက်လေးရဲ့အကျယ်အဝန်းလေးကတော့ 0.3 acre ကျယ်ဝန်းတဲ့ လမ်းမတန်းမြေကွက်လေးဖြစ်တဲ့အပြင် မြေကွက်အတွင်းမှာလည်း ပေ 50' x ပေ 50' ကျယ်ဝန်းတဲ့ အိမ်အသစ်လေးပါဝင်တဲ့ အတွက်ကြောင့် မိသားစုနှင့်အတူတူကျယ်ကျယ်ဝန်းဝန်းနှင့်စိတ်အေးချမ်းသာစွာ အပန်းဖြေနေချင်ရင်ဖြစ်ဖြစ် စီးပွားရေးလုပ်ကိုင်ချင်ရင် ဖြစ်ဖြစ်မြေဝယ်မကျဆိုတဲ့စကားအတိုင်းရင်းနှီးမြုပ်နှံထားချင်ရင်ဖြစ်ဖြစ် လက်လွှတ်မခံပဲဝယ်ယူသင့်တဲ့ နေရာကောင်းခြံ နှင့် အိမ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။

?ခြံလေးအတွင်းမှာတော့ ပန်းခြံ နှင့် မြက်ခင်းများဖြင့်အလှဆင်ထားပြီးအိမ်အတွင်းမှာလည်းပါကေးများခင်းထားကာ နေထိုင်ရုံအသင့်သေသပ် လှပစွာပြင်ဆင်ထားတဲ့နေရာလေးတစ်ခုဆိုရင်လဲမမှားပါဘူး

?အခုလိုပိုင်ဆိုင်မှုခိုင်မာပြီး နေထိုင်ဖို့ရော ရင်းနှီးမြုပ်နှံဖို့ရောအဆင်ပြေတဲ့ မြေကွက်လေးရဲ့ဈေးနှုန်းလေးကတော့ ? သိန်း 35,000 ဖြစ်ပြီး အရှုပ်အရှင်းကင်းကင်းနဲ့ယုံကြည်စိတ်ချစွာဝယ်ယူရရှိနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။

?‍?မှန်ကန်ဖြောင့်မတ် City Best?‍?
City Best Yangon Real Estate Co. Ltd.
ဆက်သွယ်ရန်
☎️09 4500 96339
☎️09 7969 59763
☎️09 950 80 8884
☎️09 420 192 490
လက်ရှိ ကျွန်တော်တို့မှာ မြို့နယ်စုံ မြေကွက်၊ ဂိုဒေါင်၊ စက်ရုံ၊ ဆိုင်ခန်း၊ လုံးချင်းအိမ်၊ တိုက်ခန်း၊ ကွန်ဒို စသဖြင့် အရောင်းအငှား ၈၀၀ ကျော် အချက်အလက် စာရင်းရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက် အကိုတို့ အမတို့ လိုအပ်သည့် မြို့နယ်၊ လိုချင်သည့်အကျယ်အဝန်း၊ ငွေပမာဏတို့အား အသေးစိတ်ကို ဖုန်းဆက်ပြီး မေးလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာ၊
လူကိုယ်တိုင်စိတ်ကြိုက်ကြည့်ပြီး လာရွေးချင်တယ်ဆိုရင်လည်း ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ရုံးလိပ်စာ No13,Tha Khin Ba Sein Road,31 Ward, North Dagon Township,Yangon. ကိုလှမ်းလာခဲ့ဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာ၊

အချက်အလက်များ

 • ဆောက်လုပ်ပြီး
 • အလုံးစုံ ပြင်ဆင်ပြီး
 ကြော်ငြာပိုင်ရှင်သို့ ဖုန်းဖြင့် ဆက်သွယ်ရန်
 ကြော်ငြာပိုင်ရှင်နှင့် Chatting စကားပြောရန်
နှိုင်းယှဥ်ရန် နှစ်သက် မျှဝေရန် Report

City Best Yangon Real Estate Co.,Ltd ရှိ ရောင်းရန် အိမ်ခြံမြေများ


Featured AdWanted Listing

iMyanmarHouse Mobile App

iMyanmarHouse - GET IT ON Google PlayiMyanmarHouse - Download on the App Store

မှော်ဘီမြို့နယ် ရောင်းရန် အိမ်ခြံမြေများ