ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ အချက်အချာကြပြီး တာမွေမြို့နယ် သမိန်ဗရမ်းလမ်းမပေါ် မှာရှိတဲ့ လုံးဝ လုံးဝ လက်လွှတ်မခံသင့်တဲ့ အသင့်နေ တိုက်ခန်းလေးပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်အမြန်ရောင်းမည် ✅

ပုံကြီးချဲ့ရန် နှိပ်ပါ

 • ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ အချက်အချာကြပြီး တာမွေမြို့နယ် သမိန်ဗရမ်းလမ်းမပေါ် မှာရှိတဲ့ လုံးဝ လုံးဝ လက်လွှတ်မခံသင့်တဲ့ အသင့်နေ တိုက်ခန်းလေးပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်အမြန်ရောင်းမည် ✅ - ရောင်းရန် - တာမွေ (Tamwe) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 1,050 သိန်း (ကျပ်) - S-12097467 | iMyanmarHouse.com
 • ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ အချက်အချာကြပြီး တာမွေမြို့နယ် သမိန်ဗရမ်းလမ်းမပေါ် မှာရှိတဲ့ လုံးဝ လုံးဝ လက်လွှတ်မခံသင့်တဲ့ အသင့်နေ တိုက်ခန်းလေးပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်အမြန်ရောင်းမည် ✅ - ရောင်းရန် - တာမွေ (Tamwe) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 1,050 သိန်း (ကျပ်) - S-12097467 | iMyanmarHouse.com
 • ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ အချက်အချာကြပြီး တာမွေမြို့နယ် သမိန်ဗရမ်းလမ်းမပေါ် မှာရှိတဲ့ လုံးဝ လုံးဝ လက်လွှတ်မခံသင့်တဲ့ အသင့်နေ တိုက်ခန်းလေးပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်အမြန်ရောင်းမည် ✅ - ရောင်းရန် - တာမွေ (Tamwe) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 1,050 သိန်း (ကျပ်) - S-12097467 | iMyanmarHouse.com
 • ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ အချက်အချာကြပြီး တာမွေမြို့နယ် သမိန်ဗရမ်းလမ်းမပေါ် မှာရှိတဲ့ လုံးဝ လုံးဝ လက်လွှတ်မခံသင့်တဲ့ အသင့်နေ တိုက်ခန်းလေးပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်အမြန်ရောင်းမည် ✅ - ရောင်းရန် - တာမွေ (Tamwe) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 1,050 သိန်း (ကျပ်) - S-12097467 | iMyanmarHouse.com
 • ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ အချက်အချာကြပြီး တာမွေမြို့နယ် သမိန်ဗရမ်းလမ်းမပေါ် မှာရှိတဲ့ လုံးဝ လုံးဝ လက်လွှတ်မခံသင့်တဲ့ အသင့်နေ တိုက်ခန်းလေးပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်အမြန်ရောင်းမည် ✅ - ရောင်းရန် - တာမွေ (Tamwe) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 1,050 သိန်း (ကျပ်) - S-12097467 | iMyanmarHouse.com
 • ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ အချက်အချာကြပြီး တာမွေမြို့နယ် သမိန်ဗရမ်းလမ်းမပေါ် မှာရှိတဲ့ လုံးဝ လုံးဝ လက်လွှတ်မခံသင့်တဲ့ အသင့်နေ တိုက်ခန်းလေးပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်အမြန်ရောင်းမည် ✅ - ရောင်းရန် - တာမွေ (Tamwe) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 1,050 သိန်း (ကျပ်) - S-12097467 | iMyanmarHouse.com
 • ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ အချက်အချာကြပြီး တာမွေမြို့နယ် သမိန်ဗရမ်းလမ်းမပေါ် မှာရှိတဲ့ လုံးဝ လုံးဝ လက်လွှတ်မခံသင့်တဲ့ အသင့်နေ တိုက်ခန်းလေးပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်အမြန်ရောင်းမည် ✅ - ရောင်းရန် - တာမွေ (Tamwe) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 1,050 သိန်း (ကျပ်) - S-12097467 | iMyanmarHouse.com
 • ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ အချက်အချာကြပြီး တာမွေမြို့နယ် သမိန်ဗရမ်းလမ်းမပေါ် မှာရှိတဲ့ လုံးဝ လုံးဝ လက်လွှတ်မခံသင့်တဲ့ အသင့်နေ တိုက်ခန်းလေးပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်အမြန်ရောင်းမည် ✅ - ရောင်းရန် - တာမွေ (Tamwe) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 1,050 သိန်း (ကျပ်) - S-12097467 | iMyanmarHouse.com
 • ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ အချက်အချာကြပြီး တာမွေမြို့နယ် သမိန်ဗရမ်းလမ်းမပေါ် မှာရှိတဲ့ လုံးဝ လုံးဝ လက်လွှတ်မခံသင့်တဲ့ အသင့်နေ တိုက်ခန်းလေးပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်အမြန်ရောင်းမည် ✅ - ရောင်းရန် - တာမွေ (Tamwe) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 1,050 သိန်း (ကျပ်) - S-12097467 | iMyanmarHouse.com
 • ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ အချက်အချာကြပြီး တာမွေမြို့နယ် သမိန်ဗရမ်းလမ်းမပေါ် မှာရှိတဲ့ လုံးဝ လုံးဝ လက်လွှတ်မခံသင့်တဲ့ အသင့်နေ တိုက်ခန်းလေးပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်အမြန်ရောင်းမည် ✅ - ရောင်းရန် - တာမွေ (Tamwe) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 1,050 သိန်း (ကျပ်) - S-12097467 | iMyanmarHouse.com
 • ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ အချက်အချာကြပြီး တာမွေမြို့နယ် သမိန်ဗရမ်းလမ်းမပေါ် မှာရှိတဲ့ လုံးဝ လုံးဝ လက်လွှတ်မခံသင့်တဲ့ အသင့်နေ တိုက်ခန်းလေးပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်အမြန်ရောင်းမည် ✅ - ရောင်းရန် - တာမွေ (Tamwe) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 1,050 သိန်း (ကျပ်) - S-12097467 | iMyanmarHouse.com
 • ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ အချက်အချာကြပြီး တာမွေမြို့နယ် သမိန်ဗရမ်းလမ်းမပေါ် မှာရှိတဲ့ လုံးဝ လုံးဝ လက်လွှတ်မခံသင့်တဲ့ အသင့်နေ တိုက်ခန်းလေးပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်အမြန်ရောင်းမည် ✅ - ရောင်းရန် - တာမွေ (Tamwe) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 1,050 သိန်း (ကျပ်) - S-12097467 | iMyanmarHouse.com
 • ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ အချက်အချာကြပြီး တာမွေမြို့နယ် သမိန်ဗရမ်းလမ်းမပေါ် မှာရှိတဲ့ လုံးဝ လုံးဝ လက်လွှတ်မခံသင့်တဲ့ အသင့်နေ တိုက်ခန်းလေးပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်အမြန်ရောင်းမည် ✅ - ရောင်းရန် - တာမွေ (Tamwe) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 1,050 သိန်း (ကျပ်) - S-12097467 | iMyanmarHouse.com
 • ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ အချက်အချာကြပြီး တာမွေမြို့နယ် သမိန်ဗရမ်းလမ်းမပေါ် မှာရှိတဲ့ လုံးဝ လုံးဝ လက်လွှတ်မခံသင့်တဲ့ အသင့်နေ တိုက်ခန်းလေးပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်အမြန်ရောင်းမည် ✅ - ရောင်းရန် - တာမွေ (Tamwe) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 1,050 သိန်း (ကျပ်) - S-12097467 | iMyanmarHouse.com
 • ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ အချက်အချာကြပြီး တာမွေမြို့နယ် သမိန်ဗရမ်းလမ်းမပေါ် မှာရှိတဲ့ လုံးဝ လုံးဝ လက်လွှတ်မခံသင့်တဲ့ အသင့်နေ တိုက်ခန်းလေးပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်အမြန်ရောင်းမည် ✅ - ရောင်းရန် - တာမွေ (Tamwe) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 1,050 သိန်း (ကျပ်) - S-12097467 | iMyanmarHouse.com
 • ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ အချက်အချာကြပြီး တာမွေမြို့နယ် သမိန်ဗရမ်းလမ်းမပေါ် မှာရှိတဲ့ လုံးဝ လုံးဝ လက်လွှတ်မခံသင့်တဲ့ အသင့်နေ တိုက်ခန်းလေးပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်အမြန်ရောင်းမည် ✅ - ရောင်းရန် - တာမွေ (Tamwe) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 1,050 သိန်း (ကျပ်) - S-12097467 | iMyanmarHouse.com
 • ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ အချက်အချာကြပြီး တာမွေမြို့နယ် သမိန်ဗရမ်းလမ်းမပေါ် မှာရှိတဲ့ လုံးဝ လုံးဝ လက်လွှတ်မခံသင့်တဲ့ အသင့်နေ တိုက်ခန်းလေးပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်အမြန်ရောင်းမည် ✅ - ရောင်းရန် - တာမွေ (Tamwe) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 1,050 သိန်း (ကျပ်) - S-12097467 | iMyanmarHouse.com
 • ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ အချက်အချာကြပြီး တာမွေမြို့နယ် သမိန်ဗရမ်းလမ်းမပေါ် မှာရှိတဲ့ လုံးဝ လုံးဝ လက်လွှတ်မခံသင့်တဲ့ အသင့်နေ တိုက်ခန်းလေးပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်အမြန်ရောင်းမည် ✅ - ရောင်းရန် - တာမွေ (Tamwe) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 1,050 သိန်း (ကျပ်) - S-12097467 | iMyanmarHouse.com
 • ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ အချက်အချာကြပြီး တာမွေမြို့နယ် သမိန်ဗရမ်းလမ်းမပေါ် မှာရှိတဲ့ လုံးဝ လုံးဝ လက်လွှတ်မခံသင့်တဲ့ အသင့်နေ တိုက်ခန်းလေးပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်အမြန်ရောင်းမည် ✅ - ရောင်းရန် - တာမွေ (Tamwe) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 1,050 သိန်း (ကျပ်) - S-12097467 | iMyanmarHouse.com
 • ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ အချက်အချာကြပြီး တာမွေမြို့နယ် သမိန်ဗရမ်းလမ်းမပေါ် မှာရှိတဲ့ လုံးဝ လုံးဝ လက်လွှတ်မခံသင့်တဲ့ အသင့်နေ တိုက်ခန်းလေးပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်အမြန်ရောင်းမည် ✅ - ရောင်းရန် - တာမွေ (Tamwe) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 1,050 သိန်း (ကျပ်) - S-12097467 | iMyanmarHouse.com
10 Nov 2023 1:35 pm တွင်ကြော်ငြာတင်ခဲ့သည်1149 ကြိမ် ကြည့်ရှု့ပြီးကြော်ငြာနံပါတ် S-12097467

တာမွေ | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

တိုက်ခန်း၇ လွှာ

18 ပေ x 60 ပေ 990 စတုရန်းပေ

အိပ်ခန်း 2 ခန်း ရေချိုးခန်း 1 ခန်း

ဈေးနှုန်း 1,050 သိန်း (ကျပ်)

ပိုင်ရှင်တိုက်ရိုက် 

အဆင့်မြင့် ပြင်ဆင်ပြီး အိမ်ခန်းအရောင်း ⚜️
- အကျယ်အဝန်း - 18 ' × 60 '
- တာမွေ Ocean နား Main လမ်းမကြီးအရောင်းခန်း
- သိန်း ( 1050 ) 💰
- ☎ 09421059873
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
📍တည်နေရာ - တာမွှေမြို့နယ် အမှတ်-(99) တာမွေကြီး (က+ဂ) ရပ်ကွက် သမိန်ဗရမ်းလမ်းမပေါ် တွင်တည်ရှိပြီးအနီးအနားမှာလည်း တာမွေ Ocean,တာမွေပလာဇာမှတ်တိုင် အစရှိတဲ့ နေရာတွေနှင့်အနီးမှာတည်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်သွားလာရလွယ်ကူပြီးအချက်အချာကျတဲ့နေရာကောင်းလေးတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။

🏠ကျယ်အဝန်း - 18' x 60 ' ပေကျယ်ဝန်းတဲ့ 7လွှာအခန်းလေးဖြစ်ပါတယ်

🔶တိုက်ခန်းလေးအတွင်းမှာတော့ - အိပ်ခန်း 2 ခန်းပါရှိပြီး အခန်းတွင်သစ်သားတံခါးများစနစ်တကျတပ်ဆင်ပေးထားသည့်အပြင် ဝရန်တာနှင့် Main တံခါးများကိုလည်း ကျွန်းတံခါးများတပ်ဆင်ပေးထားပါတယ်။တစ်အိမ်လုံးရှိဆေးများကို Jotun ( ဆေးနာမည်) နှင့် လှပသေသပ်စွာ သုတ်ထားပေးပါတယ်။

💡အခန်းတွင်းမီးပြင်ဆင်မှုများ အနေနဲ့
✅ မီးကို Main ကနေ အသစ်ပြန်ဆွဲပေးထားပါတယ်
✅ တစ်အိမ်လုံးရှိမီးကြိုးများကိုလည်း အသစ်လဲထားပေးပါတယ်
✅ Socket တွေအကုန် အသစ်ပြန်ထည့်ထားပေးတဲ့အတွက် မီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်ပူစရာမရှိအောင်အကုန် Ready ပြုလုပ်ထားပါတယ်။
✅ အခန်းတိုင်းမှာ Aircon တပ်လို့ရအောင် မီးကြိုးလိုင်းအကုန်ချထားပေးပါတယ်။

🔶 Kitchen အတွင်းမှာတော့
✅ ရေခဲသေတ္တာ ထားဖို့ Socket
✅ အဝတ်လျော်စက်ထားဖို့အတွက် Socket နှင့်ရေပိုက်လိုင်းများကို လည်းready ပြင်ဆင်ပေးထားပါတယ်
✅ နောက်ဖေးတစ်ပြင်လုံး အိမ်သာ/ရေချိုးခန်းများကို ကြွေပြားအပြည့်ကပ်ထားပေးပါတယ်
✅ အိမ်သာဘိုထိုင်အိမ်သာ
✅ ရေချိုးခန်းတွေ Shower Head , အုတ်ကန်ပြုလုပ်ပေးထားပါတယ်
✅ Water Pump ကိုလဲအသစ်လဲပြီးအသုံးပြုပေးထားပါတယ်

🔶အခုလို သေသပ်လှပစွာ အသင့်နေထိုင်ရုံ ပြင်ဆင်ထားတဲ့ ရှားပါးအဖိုးတန်တိုက်ခန်းလေး ရဲ့ဈေးနှုန်းလေးကတော့ 💰 သိန်း ( 1050 ) ဖြစ်ပြီး ပိုင်ရှင်တိုက်ရိုက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် အရှုပ်အရှင်းကင်းကင်းနှင့်ဝယ်ယူရရှိနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။

🔶အသေးစိတ်သိရှ်ိချင်ရင်တော့ အခုပဲဖုန်း ☎ 09421059873 ကိုသာအမြန်ဆက်သွယ်လိုက်ပါနော်။

အချက်အလက်များ

 • ဆောက်လုပ်ပြီး
 • အလုံးစုံ ပြင်ဆင်ပြီး
 ကြော်ငြာပိုင်ရှင်သို့ ဖုန်းဖြင့် ဆက်သွယ်ရန်
 ကြော်ငြာပိုင်ရှင်နှင့် Chatting စကားပြောရန်
နှိုင်းယှဥ်ရန် နှစ်သက် မျှဝေရန် Report

အခြား ရောင်းရန် အိမ်ခြံမြေများ


Featured AdWanted Listing

iMyanmarHouse Mobile App

iMyanmarHouse - GET IT ON Google PlayiMyanmarHouse - Download on the App Store

တာမွေမြို့နယ် ရောင်းရန် အိမ်ခြံမြေများ