လူကြိုက်များပြီး ဆိတ်ငြိမ်တဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ မင်းရဲကျော်စွာလမ်းမပေါ်ရှိ Luxury ကွန်ဒို Brilliance Mansion Condominium ရှိ Studio room type အခန်း ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်ရောင်းမည် 🔸

ပုံကြီးချဲ့ရန် နှိပ်ပါ

 • လူကြိုက်များပြီး ဆိတ်ငြိမ်တဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ မင်းရဲကျော်စွာလမ်းမပေါ်ရှိ Luxury ကွန်ဒို Brilliance Mansion Condominium ရှိ Studio room type အခန်း ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်ရောင်းမည် 🔸 - ရောင်းရန် - လမ်းမတော် (Lanmadaw) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 3,600 သိန်း (ကျပ်) - S-11866759 | iMyanmarHouse.com
 • လူကြိုက်များပြီး ဆိတ်ငြိမ်တဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ မင်းရဲကျော်စွာလမ်းမပေါ်ရှိ Luxury ကွန်ဒို Brilliance Mansion Condominium ရှိ Studio room type အခန်း ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်ရောင်းမည် 🔸 - ရောင်းရန် - လမ်းမတော် (Lanmadaw) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 3,600 သိန်း (ကျပ်) - S-11866759 | iMyanmarHouse.com
 • လူကြိုက်များပြီး ဆိတ်ငြိမ်တဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ မင်းရဲကျော်စွာလမ်းမပေါ်ရှိ Luxury ကွန်ဒို Brilliance Mansion Condominium ရှိ Studio room type အခန်း ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်ရောင်းမည် 🔸 - ရောင်းရန် - လမ်းမတော် (Lanmadaw) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 3,600 သိန်း (ကျပ်) - S-11866759 | iMyanmarHouse.com
 • လူကြိုက်များပြီး ဆိတ်ငြိမ်တဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ မင်းရဲကျော်စွာလမ်းမပေါ်ရှိ Luxury ကွန်ဒို Brilliance Mansion Condominium ရှိ Studio room type အခန်း ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်ရောင်းမည် 🔸 - ရောင်းရန် - လမ်းမတော် (Lanmadaw) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 3,600 သိန်း (ကျပ်) - S-11866759 | iMyanmarHouse.com
 • လူကြိုက်များပြီး ဆိတ်ငြိမ်တဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ မင်းရဲကျော်စွာလမ်းမပေါ်ရှိ Luxury ကွန်ဒို Brilliance Mansion Condominium ရှိ Studio room type အခန်း ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်ရောင်းမည် 🔸 - ရောင်းရန် - လမ်းမတော် (Lanmadaw) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 3,600 သိန်း (ကျပ်) - S-11866759 | iMyanmarHouse.com
 • လူကြိုက်များပြီး ဆိတ်ငြိမ်တဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ မင်းရဲကျော်စွာလမ်းမပေါ်ရှိ Luxury ကွန်ဒို Brilliance Mansion Condominium ရှိ Studio room type အခန်း ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်ရောင်းမည် 🔸 - ရောင်းရန် - လမ်းမတော် (Lanmadaw) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 3,600 သိန်း (ကျပ်) - S-11866759 | iMyanmarHouse.com
 • လူကြိုက်များပြီး ဆိတ်ငြိမ်တဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ မင်းရဲကျော်စွာလမ်းမပေါ်ရှိ Luxury ကွန်ဒို Brilliance Mansion Condominium ရှိ Studio room type အခန်း ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်ရောင်းမည် 🔸 - ရောင်းရန် - လမ်းမတော် (Lanmadaw) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 3,600 သိန်း (ကျပ်) - S-11866759 | iMyanmarHouse.com
 • လူကြိုက်များပြီး ဆိတ်ငြိမ်တဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ မင်းရဲကျော်စွာလမ်းမပေါ်ရှိ Luxury ကွန်ဒို Brilliance Mansion Condominium ရှိ Studio room type အခန်း ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်ရောင်းမည် 🔸 - ရောင်းရန် - လမ်းမတော် (Lanmadaw) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 3,600 သိန်း (ကျပ်) - S-11866759 | iMyanmarHouse.com
 • လူကြိုက်များပြီး ဆိတ်ငြိမ်တဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ မင်းရဲကျော်စွာလမ်းမပေါ်ရှိ Luxury ကွန်ဒို Brilliance Mansion Condominium ရှိ Studio room type အခန်း ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်ရောင်းမည် 🔸 - ရောင်းရန် - လမ်းမတော် (Lanmadaw) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 3,600 သိန်း (ကျပ်) - S-11866759 | iMyanmarHouse.com
 • လူကြိုက်များပြီး ဆိတ်ငြိမ်တဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ မင်းရဲကျော်စွာလမ်းမပေါ်ရှိ Luxury ကွန်ဒို Brilliance Mansion Condominium ရှိ Studio room type အခန်း ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်ရောင်းမည် 🔸 - ရောင်းရန် - လမ်းမတော် (Lanmadaw) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 3,600 သိန်း (ကျပ်) - S-11866759 | iMyanmarHouse.com
 • လူကြိုက်များပြီး ဆိတ်ငြိမ်တဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ မင်းရဲကျော်စွာလမ်းမပေါ်ရှိ Luxury ကွန်ဒို Brilliance Mansion Condominium ရှိ Studio room type အခန်း ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်ရောင်းမည် 🔸 - ရောင်းရန် - လမ်းမတော် (Lanmadaw) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 3,600 သိန်း (ကျပ်) - S-11866759 | iMyanmarHouse.com
 • လူကြိုက်များပြီး ဆိတ်ငြိမ်တဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ မင်းရဲကျော်စွာလမ်းမပေါ်ရှိ Luxury ကွန်ဒို Brilliance Mansion Condominium ရှိ Studio room type အခန်း ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်ရောင်းမည် 🔸 - ရောင်းရန် - လမ်းမတော် (Lanmadaw) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 3,600 သိန်း (ကျပ်) - S-11866759 | iMyanmarHouse.com
 • လူကြိုက်များပြီး ဆိတ်ငြိမ်တဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ မင်းရဲကျော်စွာလမ်းမပေါ်ရှိ Luxury ကွန်ဒို Brilliance Mansion Condominium ရှိ Studio room type အခန်း ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်ရောင်းမည် 🔸 - ရောင်းရန် - လမ်းမတော် (Lanmadaw) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 3,600 သိန်း (ကျပ်) - S-11866759 | iMyanmarHouse.com
 • လူကြိုက်များပြီး ဆိတ်ငြိမ်တဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ မင်းရဲကျော်စွာလမ်းမပေါ်ရှိ Luxury ကွန်ဒို Brilliance Mansion Condominium ရှိ Studio room type အခန်း ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်ရောင်းမည် 🔸 - ရောင်းရန် - လမ်းမတော် (Lanmadaw) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 3,600 သိန်း (ကျပ်) - S-11866759 | iMyanmarHouse.com
 • လူကြိုက်များပြီး ဆိတ်ငြိမ်တဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ မင်းရဲကျော်စွာလမ်းမပေါ်ရှိ Luxury ကွန်ဒို Brilliance Mansion Condominium ရှိ Studio room type အခန်း ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်ရောင်းမည် 🔸 - ရောင်းရန် - လမ်းမတော် (Lanmadaw) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 3,600 သိန်း (ကျပ်) - S-11866759 | iMyanmarHouse.com
 • လူကြိုက်များပြီး ဆိတ်ငြိမ်တဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ မင်းရဲကျော်စွာလမ်းမပေါ်ရှိ Luxury ကွန်ဒို Brilliance Mansion Condominium ရှိ Studio room type အခန်း ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်ရောင်းမည် 🔸 - ရောင်းရန် - လမ်းမတော် (Lanmadaw) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 3,600 သိန်း (ကျပ်) - S-11866759 | iMyanmarHouse.com
 • လူကြိုက်များပြီး ဆိတ်ငြိမ်တဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ မင်းရဲကျော်စွာလမ်းမပေါ်ရှိ Luxury ကွန်ဒို Brilliance Mansion Condominium ရှိ Studio room type အခန်း ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်ရောင်းမည် 🔸 - ရောင်းရန် - လမ်းမတော် (Lanmadaw) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 3,600 သိန်း (ကျပ်) - S-11866759 | iMyanmarHouse.com
 • လူကြိုက်များပြီး ဆိတ်ငြိမ်တဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ မင်းရဲကျော်စွာလမ်းမပေါ်ရှိ Luxury ကွန်ဒို Brilliance Mansion Condominium ရှိ Studio room type အခန်း ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်ရောင်းမည် 🔸 - ရောင်းရန် - လမ်းမတော် (Lanmadaw) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 3,600 သိန်း (ကျပ်) - S-11866759 | iMyanmarHouse.com
 • လူကြိုက်များပြီး ဆိတ်ငြိမ်တဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ မင်းရဲကျော်စွာလမ်းမပေါ်ရှိ Luxury ကွန်ဒို Brilliance Mansion Condominium ရှိ Studio room type အခန်း ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်ရောင်းမည် 🔸 - ရောင်းရန် - လမ်းမတော် (Lanmadaw) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 3,600 သိန်း (ကျပ်) - S-11866759 | iMyanmarHouse.com
 • လူကြိုက်များပြီး ဆိတ်ငြိမ်တဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ မင်းရဲကျော်စွာလမ်းမပေါ်ရှိ Luxury ကွန်ဒို Brilliance Mansion Condominium ရှိ Studio room type အခန်း ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်ရောင်းမည် 🔸 - ရောင်းရန် - လမ်းမတော် (Lanmadaw) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 3,600 သိန်း (ကျပ်) - S-11866759 | iMyanmarHouse.com
ကြော်ငြာပိုင်ရှင်သို့ဆက်သွယ်ရန်နှိပ်ပါ
15 Sep 2023 3:10 pm တွင်ကြော်ငြာတင်ခဲ့သည်752 ကြိမ် ကြည့်ရှု့ပြီးကြော်ငြာနံပါတ် S-11866759

လမ်းမတော် | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

ကွန်ဒို၄ လွှာ

530 စတုရန်းပေ

ဈေးနှုန်း 3,600 သိန်း (ကျပ်)

ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင် 

🔸Condo အခန်းလေးရဲ့ တည်နေရာကတော့ အမှတ်29 မင်းရဲကျော်စွာလမ်း မကြီး UMFCCI အနီး ရှိ Brilliance Mansion Condo မှာတည်ရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက် သွားလာရလွယ်ကူပြီးအချက်အချာကျတဲ့ နေရာလေးတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။

🔸City mall လမ်းလျှောက် ၁၀မိနစ်တော်ဝင်စင်တာစိန်ဂေဟာ စင်တာများနှင့်နီးကပ်လျှက်ရှိပြီးဆေးတက္ကသိုလ်ကျန်းမာရေးကုသနိုင်သောဆေးရုံဆေးခန်းများနဲ့လည်းနီးကပ်စွာရှိပြီးဗိုလ်ချုပ်စျေးသံစျေးစသောရန်ကုန်မြို့ရဲ့အထင်ကရနေရာများနဲ့လည်းအနီးဆုံးမှာတည်ရှိတဲ့အတွက်ဝယ်ယူထားသင့်သောနေရာကောင်းဖြစ်ပြီးအငှါးအရောင်းအတွက်ရင်းနှီးမြှပ်နှံလိုသူများလက်မလွှတ်သင်ဘဲဝယ်ယူထားပါကအကျိုးအမြတ်ဖြစ်ထွန်းမှာမလွဲပါ ဒါ့ကြောင့်ပိုင်ရှင်နဲ့တိုက်ရိုက်စကားပြောစျေးညှိနိုင်ပါတယ်Lucky room လေးဖြစ်တဲ့အကြောင်းပိုင်ရှင်ကလည်းပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်

🔸Condo အခန်းလေး ရဲ့အကျယ် အဝန်းလေးကတော့ 530 Sqft ဖြစ်ပြီး 4 လွှာ တွင်တည်ရှိပါတယ်။ Studio Room အခန်းလေးဖြစ်ပြီး တစ်အိမ်လုံး Luxury အသုံး အဆောင်ပရိဘောဂများ ဖြင့် decoration ပြင်ဆင်ထားတဲ့ရှားပါး အခန်းလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် လက်မလွှတ်ပဲအမြန်ဝယ်ယူထားမှစိတ်ချရမယ်နော်

🔸ကွန်ဒိုအတွင်းမှာတော့ ၂၄ နာရီ လျှပ်စစ်မီး,ရေ, Security ပါရှိတဲ့အတွက်မိသားစုလိုက်စိတ်အေးချမ်းသာစွာနေထိုင်လို့ရနိုင်မည့်ဆိတ်ငြိမ်ရပ်ကွက်ရှိ Luxury Condo လေး တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။

🔸ကားပါကင်မရမှာ လည်း စိတ်ပူစရာမလိုသလို ကားပါကင် Free ၅နှစ်စာ ပါဝင်ပြီး Underground တွင် ခေတ်မှီကားပါကင်စနစ် ဖြင့်လုံခြုံစိတ်ချစွာထားရှိနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်

🔸ထို့အပြင် Maintenance အတွက်လည် Maintenance Fees 6လစာဝန်ဆောင်ကြေးသွင်းထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။

🔸ရေကူးကန််နှင့်ခန့်ညားထည်ဝါသောပန်းခြံတို့ပါဝင်သည့်အပြင် Gym , မီနီမက် , ကော်ဖီ shop , Gift shop စသည့် Facalities များစွာပါဝင်တဲ့အတွက် ဝယ်ယူနေထိုင်ဖို့အကောင်းဆုံးနေရာလေးတစ်ခုဆိုရင်လဲမမှားပါဘူး

🔸အခုလို ပိုင်ဆိုင်မှုခိုင်မာပြီး အသင့်နေထိုင်နိုင်ရန်် ပြင်ဆင်ထားတဲ့ Lxury Condo အခန်းလေးရဲ့ဈေးနှုန်းလေးကတော့ သိန်း 3600 ( ညှိနှိုင်း ) ဖြစ်ပြီး ပိုင်ရှင်တိုက်ရိုက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အရှုပ်ရှင်းကင်းကင်းနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချစွာဝယ်ယူရရှိနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။

🔸အသေးစိတ်သိရှိချင်ရင်တော့အခုပဲဖုန်းလေးသာအမြန်ဆုံးဆက်သွယ်လိုက်ပါနော်။

☎️ဆက်သွယ်ရန် - 09420221541 , 095002201

အချက်အလက်များ

 • ဆောက်လုပ်ပြီး
 • အလုံးစုံ ပြင်ဆင်ပြီး
iMyanmarHouse.com (အိုင်မြန်မာဟောက်စ်ဒေါ့ကွန်း) တွင် တွေ့သောကြော်ငြာဟု ပြောပါရန်
နှိုင်းယှဥ်ရန် နှစ်သက် မျှဝေရန် Report

  Brilliance Mansion Gracious Garden Condominium နှင့်ပတ်သတ်၍ အသေးစိတ်ကြည့်ရန် နှိပ်ပါ

                  Brilliance Mansion ကွန်ဒိုသည် မင်းရဲကျော်စွာလမ်း ၊ လမ်းမတော်မြို့နယ်တွင် Singapore Yao Hua Group Co.,Ltd မှ တာဝန်ယူတည်ဆောက်ထားသည်။ ရန်ကုန်မြို့၏အဓိက CBD ဧရိယာတွင် တည်ရှိနေသောကြောင့် ကောင်းမွန်သောလမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး အထောက်အပံ့များဖြင့် ပြီးပြည့်စုံသော...

အခြား ရောင်းရန် အိမ်ခြံမြေများ


Featured AdWanted Listing

iMyanmarHouse Mobile App

iMyanmarHouse - GET IT ON Google PlayiMyanmarHouse - Download on the App Store

လမ်းမတော်မြို့နယ် ရောင်းရန် အိမ်ခြံမြေများ