ကိုယ်ပိုင်ခြံဝန်းနဲ့ အိမ်ကောင်းအိမ်သန့်ရှာနေသူများအတွက် ဈေးသင့်ပြီး နေရာကောင်းသော 2 RC နှစ်ထပ် လုံးချင်းတိုက် ရောင်းမည်

ပုံကြီးချဲ့ရန် နှိပ်ပါ

 • ကိုယ်ပိုင်ခြံဝန်းနဲ့ အိမ်ကောင်းအိမ်သန့်ရှာနေသူများအတွက် ဈေးသင့်ပြီး နေရာကောင်းသော 2 RC နှစ်ထပ် လုံးချင်းတိုက် ရောင်းမည် - ရောင်းရန် - ဒဂုံမြို့သစ် မြောက်ပိုင်း (Dagon Myothit (North)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 6,750 သိန်း (ကျပ်) - S-11797766 | iMyanmarHouse.com
 • ကိုယ်ပိုင်ခြံဝန်းနဲ့ အိမ်ကောင်းအိမ်သန့်ရှာနေသူများအတွက် ဈေးသင့်ပြီး နေရာကောင်းသော 2 RC နှစ်ထပ် လုံးချင်းတိုက် ရောင်းမည် - ရောင်းရန် - ဒဂုံမြို့သစ် မြောက်ပိုင်း (Dagon Myothit (North)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 6,750 သိန်း (ကျပ်) - S-11797766 | iMyanmarHouse.com
 • ကိုယ်ပိုင်ခြံဝန်းနဲ့ အိမ်ကောင်းအိမ်သန့်ရှာနေသူများအတွက် ဈေးသင့်ပြီး နေရာကောင်းသော 2 RC နှစ်ထပ် လုံးချင်းတိုက် ရောင်းမည် - ရောင်းရန် - ဒဂုံမြို့သစ် မြောက်ပိုင်း (Dagon Myothit (North)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 6,750 သိန်း (ကျပ်) - S-11797766 | iMyanmarHouse.com
 • ကိုယ်ပိုင်ခြံဝန်းနဲ့ အိမ်ကောင်းအိမ်သန့်ရှာနေသူများအတွက် ဈေးသင့်ပြီး နေရာကောင်းသော 2 RC နှစ်ထပ် လုံးချင်းတိုက် ရောင်းမည် - ရောင်းရန် - ဒဂုံမြို့သစ် မြောက်ပိုင်း (Dagon Myothit (North)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 6,750 သိန်း (ကျပ်) - S-11797766 | iMyanmarHouse.com
 • ကိုယ်ပိုင်ခြံဝန်းနဲ့ အိမ်ကောင်းအိမ်သန့်ရှာနေသူများအတွက် ဈေးသင့်ပြီး နေရာကောင်းသော 2 RC နှစ်ထပ် လုံးချင်းတိုက် ရောင်းမည် - ရောင်းရန် - ဒဂုံမြို့သစ် မြောက်ပိုင်း (Dagon Myothit (North)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 6,750 သိန်း (ကျပ်) - S-11797766 | iMyanmarHouse.com
 • ကိုယ်ပိုင်ခြံဝန်းနဲ့ အိမ်ကောင်းအိမ်သန့်ရှာနေသူများအတွက် ဈေးသင့်ပြီး နေရာကောင်းသော 2 RC နှစ်ထပ် လုံးချင်းတိုက် ရောင်းမည် - ရောင်းရန် - ဒဂုံမြို့သစ် မြောက်ပိုင်း (Dagon Myothit (North)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 6,750 သိန်း (ကျပ်) - S-11797766 | iMyanmarHouse.com
 • ကိုယ်ပိုင်ခြံဝန်းနဲ့ အိမ်ကောင်းအိမ်သန့်ရှာနေသူများအတွက် ဈေးသင့်ပြီး နေရာကောင်းသော 2 RC နှစ်ထပ် လုံးချင်းတိုက် ရောင်းမည် - ရောင်းရန် - ဒဂုံမြို့သစ် မြောက်ပိုင်း (Dagon Myothit (North)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 6,750 သိန်း (ကျပ်) - S-11797766 | iMyanmarHouse.com
 • ကိုယ်ပိုင်ခြံဝန်းနဲ့ အိမ်ကောင်းအိမ်သန့်ရှာနေသူများအတွက် ဈေးသင့်ပြီး နေရာကောင်းသော 2 RC နှစ်ထပ် လုံးချင်းတိုက် ရောင်းမည် - ရောင်းရန် - ဒဂုံမြို့သစ် မြောက်ပိုင်း (Dagon Myothit (North)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 6,750 သိန်း (ကျပ်) - S-11797766 | iMyanmarHouse.com
 • ကိုယ်ပိုင်ခြံဝန်းနဲ့ အိမ်ကောင်းအိမ်သန့်ရှာနေသူများအတွက် ဈေးသင့်ပြီး နေရာကောင်းသော 2 RC နှစ်ထပ် လုံးချင်းတိုက် ရောင်းမည် - ရောင်းရန် - ဒဂုံမြို့သစ် မြောက်ပိုင်း (Dagon Myothit (North)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 6,750 သိန်း (ကျပ်) - S-11797766 | iMyanmarHouse.com
 • ကိုယ်ပိုင်ခြံဝန်းနဲ့ အိမ်ကောင်းအိမ်သန့်ရှာနေသူများအတွက် ဈေးသင့်ပြီး နေရာကောင်းသော 2 RC နှစ်ထပ် လုံးချင်းတိုက် ရောင်းမည် - ရောင်းရန် - ဒဂုံမြို့သစ် မြောက်ပိုင်း (Dagon Myothit (North)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 6,750 သိန်း (ကျပ်) - S-11797766 | iMyanmarHouse.com
 • ကိုယ်ပိုင်ခြံဝန်းနဲ့ အိမ်ကောင်းအိမ်သန့်ရှာနေသူများအတွက် ဈေးသင့်ပြီး နေရာကောင်းသော 2 RC နှစ်ထပ် လုံးချင်းတိုက် ရောင်းမည် - ရောင်းရန် - ဒဂုံမြို့သစ် မြောက်ပိုင်း (Dagon Myothit (North)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 6,750 သိန်း (ကျပ်) - S-11797766 | iMyanmarHouse.com
 • ကိုယ်ပိုင်ခြံဝန်းနဲ့ အိမ်ကောင်းအိမ်သန့်ရှာနေသူများအတွက် ဈေးသင့်ပြီး နေရာကောင်းသော 2 RC နှစ်ထပ် လုံးချင်းတိုက် ရောင်းမည် - ရောင်းရန် - ဒဂုံမြို့သစ် မြောက်ပိုင်း (Dagon Myothit (North)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 6,750 သိန်း (ကျပ်) - S-11797766 | iMyanmarHouse.com
 • ကိုယ်ပိုင်ခြံဝန်းနဲ့ အိမ်ကောင်းအိမ်သန့်ရှာနေသူများအတွက် ဈေးသင့်ပြီး နေရာကောင်းသော 2 RC နှစ်ထပ် လုံးချင်းတိုက် ရောင်းမည် - ရောင်းရန် - ဒဂုံမြို့သစ် မြောက်ပိုင်း (Dagon Myothit (North)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 6,750 သိန်း (ကျပ်) - S-11797766 | iMyanmarHouse.com
 • ကိုယ်ပိုင်ခြံဝန်းနဲ့ အိမ်ကောင်းအိမ်သန့်ရှာနေသူများအတွက် ဈေးသင့်ပြီး နေရာကောင်းသော 2 RC နှစ်ထပ် လုံးချင်းတိုက် ရောင်းမည် - ရောင်းရန် - ဒဂုံမြို့သစ် မြောက်ပိုင်း (Dagon Myothit (North)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 6,750 သိန်း (ကျပ်) - S-11797766 | iMyanmarHouse.com
 • ကိုယ်ပိုင်ခြံဝန်းနဲ့ အိမ်ကောင်းအိမ်သန့်ရှာနေသူများအတွက် ဈေးသင့်ပြီး နေရာကောင်းသော 2 RC နှစ်ထပ် လုံးချင်းတိုက် ရောင်းမည် - ရောင်းရန် - ဒဂုံမြို့သစ် မြောက်ပိုင်း (Dagon Myothit (North)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 6,750 သိန်း (ကျပ်) - S-11797766 | iMyanmarHouse.com
 • ကိုယ်ပိုင်ခြံဝန်းနဲ့ အိမ်ကောင်းအိမ်သန့်ရှာနေသူများအတွက် ဈေးသင့်ပြီး နေရာကောင်းသော 2 RC နှစ်ထပ် လုံးချင်းတိုက် ရောင်းမည် - ရောင်းရန် - ဒဂုံမြို့သစ် မြောက်ပိုင်း (Dagon Myothit (North)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 6,750 သိန်း (ကျပ်) - S-11797766 | iMyanmarHouse.com
ကြော်ငြာပိုင်ရှင်သို့ဆက်သွယ်ရန်နှိပ်ပါ
31 Aug 2023 12:35 pm တွင်ကြော်ငြာတင်ခဲ့သည်1078 ကြိမ် ကြည့်ရှု့ပြီးကြော်ငြာနံပါတ် S-11797766

ဒဂုံမြို့သစ် မြောက်ပိုင်း | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

လုံးချင်းအိမ်

41 ပေ x 60 ပေ 2460 စတုရန်းပေ

အိပ်ခန်း 3 ခန်း ရေချိုးခန်း 2 ခန်း

ဈေးနှုန်း 6,750 သိန်း (ကျပ်)

ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင် 

-မြောက်ဒဂုံမြို့နယ် ၊ ၂၈ ရပ်ကွက် ၊ ပြည်ထောင်စုလမ်းကြီး ၊ ဆရာစံလမ်းတို့နှင့်အလွန်နီးသည့်စိတ်ငြိမ်‌အေးချမ်းသောလမ်းသွယ်တွင်ရှိတဲ့ လုံးချင်းအိမ်လေးဖြစ်ပါတယ် အရပ်ကမြောက်ဘက်လှည့်ပါ။

အခန်း ဖွဲ့စည်းပုံတို့မှာ -
အောက်ထပ် အကျယ် ပေ ၃၀×၄၀ တွင် ...
(၁) ဧည့်ခန်း - ၁
(၂) အိပ်ခန်းကျယ် - ၁
(၃) အိပ်ခန်းငယ် - ၂
(၄) ထမင်းစားခန်း - ၁
(၅) မီးဖို - ၁
(၆) အိမ်သာနှင့်ရေချိုးခန်းတစ်ခန်းစီ
(၇) အခန်းတိုင်းကြမ်းပြင်
ကိုးရီးယားပါ‌ကေးခင်း
အပေါ်ထပ် အကျယ် ပေ ၃၀× ၁၈ တွင် ...
(၁) ဘုရားခန်း ပေ ၁၀×၁၈
(၂) ‌အခန်းလွတ် ၁ ပေ ၂၀×၁၈
(၃) ‌အိမ်သာနှင့်ရေချိုးခန်းတွဲထားသည်။
(၄) ကြမ်းခင်းလျှာထိုးခင်းထားသည်။

- ရေ နဲ့ မီးအတွက်လည်း စိတ်ပူစရာမလို ဖူးနော် အဝီစိတွင်း ပေ ၃၇၅ ထူးထားပြီး ၊ အပေါ်တွင် ဂါလံ ၁၀၀ဆံ့ ဖိုင်ဘာရေတိုင်ကီ ၂လုံးတင်ထားသည် အောက်တွင် ဂါလံ ၅၀၀ ဆန့် အုတ်ရေကန်ရှိပြီး၊ရေစုတ်စက်နှင့်ရေတင် pump လည်းတပ်ထားသည်။

- အုတ်ခြံစည်းရိုးတစ်ပတ်လည်ကာရံထားပြီး ၊ ရေမြောင်းလုပ်ထားတဲ့အတွက် မိုးရွာလျှင်ရေမတင် ၊ ရေမဝပ် တဲ့ အတွက် ရေဝင်မှာလည်းစိတ်ပူ စရာမလိုပါဖူး

-RC ပတ်ကား ၊ အိမ်ကောင်းအိမ်သန့်ဖြစ်ပြီးအပေါ်ထပ်နှင့်အောက်ထပ်ပြူတင်းပေါက်နှင့်အဝင်အထွက်တံခါးပေါက်တိုင်းတို့တွင်ခြင်လုံသံဇကာတံခါးများတပ်ဆင်ထားပါတယ်။

- ကျောင်းနီး ၊ ဈေးနီး ၊ ပင်လုံဆေးရုံနီး ၊ ပင်လုံ City mall တို့နှင့် နီးသည့် အတွက် ပတ်ဝန်းကျင်ကောင်းပြီး စိတ်ငြိမ်အေးချမ်းသောကြောင့် ကိုယ်တိုင်နေထိုင်ရန်နှင့် ကုမ္ပဏီရုံးခန်းဖွင့်ရန်တို့အတွက်အလွန်ကောင်းပါသည်။

-ပိုင်ရှင်တိုက်ရိုက်မို့ ပိုင်ဆိုင်မှု ခိုင်မာပြီးအရှုပ်အရှင်းကင်းပါတယ်။ဂရန်အမည်ပေါက်ထံမှ၊ SP ယူ၍ မြေပုံထုတ်ထားပါတယ်။ မြန်မြန်လက်ဦးထားချင်တယ်ဆိုရင်တော့ 095421059 ကိုဆက်သွယ်လိုက်နော်။

အချက်အလက်များ

 • ဆောက်လုပ်ပြီး
 • အလုံးစုံ ပြင်ဆင်ပြီး
iMyanmarHouse.com (အိုင်မြန်မာဟောက်စ်ဒေါ့ကွန်း) တွင် တွေ့သောကြော်ငြာဟု ပြောပါရန်
နှိုင်းယှဥ်ရန် နှစ်သက် မျှဝေရန် Report

အခြား ရောင်းရန် အိမ်ခြံမြေများ


Featured AdWanted Listing

iMyanmarHouse Mobile App

iMyanmarHouse - GET IT ON Google PlayiMyanmarHouse - Download on the App Store

ဒဂုံမြို့သစ် မြောက်ပိုင်းမြို့နယ် ရောင်းရန် အိမ်ခြံမြေများ