🌲ကိုယ်ပိုင် ခြံဝန်းလေးနှင့်အေးချမ်းစွာ မိသားစုနှင့်နေထိုင်ချင်တဲ့သူတွေအတွက် အင်းစိန် ရှမ်းကုန်းလမ်းသွယ် အတွင်းမှာရှိတဲ့ 3 ထပ်တိုက် RC လေးပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်အမြန်ရောင်းမည် ✨

ပုံကြီးချဲ့ရန် နှိပ်ပါ

 • 🌲ကိုယ်ပိုင် ခြံဝန်းလေးနှင့်အေးချမ်းစွာ မိသားစုနှင့်နေထိုင်ချင်တဲ့သူတွေအတွက် အင်းစိန် ရှမ်းကုန်းလမ်းသွယ် အတွင်းမှာရှိတဲ့ 3 ထပ်တိုက် RC လေးပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်အမြန်ရောင်းမည် ✨ - ရောင်းရန် - အင်းစိန် (Insein) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 4,000 သိန်း (ကျပ်) - S-11760898 | iMyanmarHouse.com
 • 🌲ကိုယ်ပိုင် ခြံဝန်းလေးနှင့်အေးချမ်းစွာ မိသားစုနှင့်နေထိုင်ချင်တဲ့သူတွေအတွက် အင်းစိန် ရှမ်းကုန်းလမ်းသွယ် အတွင်းမှာရှိတဲ့ 3 ထပ်တိုက် RC လေးပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်အမြန်ရောင်းမည် ✨ - ရောင်းရန် - အင်းစိန် (Insein) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 4,000 သိန်း (ကျပ်) - S-11760898 | iMyanmarHouse.com
 • 🌲ကိုယ်ပိုင် ခြံဝန်းလေးနှင့်အေးချမ်းစွာ မိသားစုနှင့်နေထိုင်ချင်တဲ့သူတွေအတွက် အင်းစိန် ရှမ်းကုန်းလမ်းသွယ် အတွင်းမှာရှိတဲ့ 3 ထပ်တိုက် RC လေးပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်အမြန်ရောင်းမည် ✨ - ရောင်းရန် - အင်းစိန် (Insein) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 4,000 သိန်း (ကျပ်) - S-11760898 | iMyanmarHouse.com
 • 🌲ကိုယ်ပိုင် ခြံဝန်းလေးနှင့်အေးချမ်းစွာ မိသားစုနှင့်နေထိုင်ချင်တဲ့သူတွေအတွက် အင်းစိန် ရှမ်းကုန်းလမ်းသွယ် အတွင်းမှာရှိတဲ့ 3 ထပ်တိုက် RC လေးပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်အမြန်ရောင်းမည် ✨ - ရောင်းရန် - အင်းစိန် (Insein) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 4,000 သိန်း (ကျပ်) - S-11760898 | iMyanmarHouse.com
 • 🌲ကိုယ်ပိုင် ခြံဝန်းလေးနှင့်အေးချမ်းစွာ မိသားစုနှင့်နေထိုင်ချင်တဲ့သူတွေအတွက် အင်းစိန် ရှမ်းကုန်းလမ်းသွယ် အတွင်းမှာရှိတဲ့ 3 ထပ်တိုက် RC လေးပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်အမြန်ရောင်းမည် ✨ - ရောင်းရန် - အင်းစိန် (Insein) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 4,000 သိန်း (ကျပ်) - S-11760898 | iMyanmarHouse.com
 • 🌲ကိုယ်ပိုင် ခြံဝန်းလေးနှင့်အေးချမ်းစွာ မိသားစုနှင့်နေထိုင်ချင်တဲ့သူတွေအတွက် အင်းစိန် ရှမ်းကုန်းလမ်းသွယ် အတွင်းမှာရှိတဲ့ 3 ထပ်တိုက် RC လေးပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်အမြန်ရောင်းမည် ✨ - ရောင်းရန် - အင်းစိန် (Insein) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 4,000 သိန်း (ကျပ်) - S-11760898 | iMyanmarHouse.com
 • 🌲ကိုယ်ပိုင် ခြံဝန်းလေးနှင့်အေးချမ်းစွာ မိသားစုနှင့်နေထိုင်ချင်တဲ့သူတွေအတွက် အင်းစိန် ရှမ်းကုန်းလမ်းသွယ် အတွင်းမှာရှိတဲ့ 3 ထပ်တိုက် RC လေးပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်အမြန်ရောင်းမည် ✨ - ရောင်းရန် - အင်းစိန် (Insein) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 4,000 သိန်း (ကျပ်) - S-11760898 | iMyanmarHouse.com
 • 🌲ကိုယ်ပိုင် ခြံဝန်းလေးနှင့်အေးချမ်းစွာ မိသားစုနှင့်နေထိုင်ချင်တဲ့သူတွေအတွက် အင်းစိန် ရှမ်းကုန်းလမ်းသွယ် အတွင်းမှာရှိတဲ့ 3 ထပ်တိုက် RC လေးပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်အမြန်ရောင်းမည် ✨ - ရောင်းရန် - အင်းစိန် (Insein) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 4,000 သိန်း (ကျပ်) - S-11760898 | iMyanmarHouse.com
 • 🌲ကိုယ်ပိုင် ခြံဝန်းလေးနှင့်အေးချမ်းစွာ မိသားစုနှင့်နေထိုင်ချင်တဲ့သူတွေအတွက် အင်းစိန် ရှမ်းကုန်းလမ်းသွယ် အတွင်းမှာရှိတဲ့ 3 ထပ်တိုက် RC လေးပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်အမြန်ရောင်းမည် ✨ - ရောင်းရန် - အင်းစိန် (Insein) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 4,000 သိန်း (ကျပ်) - S-11760898 | iMyanmarHouse.com
 • 🌲ကိုယ်ပိုင် ခြံဝန်းလေးနှင့်အေးချမ်းစွာ မိသားစုနှင့်နေထိုင်ချင်တဲ့သူတွေအတွက် အင်းစိန် ရှမ်းကုန်းလမ်းသွယ် အတွင်းမှာရှိတဲ့ 3 ထပ်တိုက် RC လေးပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်အမြန်ရောင်းမည် ✨ - ရောင်းရန် - အင်းစိန် (Insein) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 4,000 သိန်း (ကျပ်) - S-11760898 | iMyanmarHouse.com
 • 🌲ကိုယ်ပိုင် ခြံဝန်းလေးနှင့်အေးချမ်းစွာ မိသားစုနှင့်နေထိုင်ချင်တဲ့သူတွေအတွက် အင်းစိန် ရှမ်းကုန်းလမ်းသွယ် အတွင်းမှာရှိတဲ့ 3 ထပ်တိုက် RC လေးပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်အမြန်ရောင်းမည် ✨ - ရောင်းရန် - အင်းစိန် (Insein) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 4,000 သိန်း (ကျပ်) - S-11760898 | iMyanmarHouse.com
 • 🌲ကိုယ်ပိုင် ခြံဝန်းလေးနှင့်အေးချမ်းစွာ မိသားစုနှင့်နေထိုင်ချင်တဲ့သူတွေအတွက် အင်းစိန် ရှမ်းကုန်းလမ်းသွယ် အတွင်းမှာရှိတဲ့ 3 ထပ်တိုက် RC လေးပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်အမြန်ရောင်းမည် ✨ - ရောင်းရန် - အင်းစိန် (Insein) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 4,000 သိန်း (ကျပ်) - S-11760898 | iMyanmarHouse.com
 • 🌲ကိုယ်ပိုင် ခြံဝန်းလေးနှင့်အေးချမ်းစွာ မိသားစုနှင့်နေထိုင်ချင်တဲ့သူတွေအတွက် အင်းစိန် ရှမ်းကုန်းလမ်းသွယ် အတွင်းမှာရှိတဲ့ 3 ထပ်တိုက် RC လေးပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်အမြန်ရောင်းမည် ✨ - ရောင်းရန် - အင်းစိန် (Insein) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 4,000 သိန်း (ကျပ်) - S-11760898 | iMyanmarHouse.com
 • 🌲ကိုယ်ပိုင် ခြံဝန်းလေးနှင့်အေးချမ်းစွာ မိသားစုနှင့်နေထိုင်ချင်တဲ့သူတွေအတွက် အင်းစိန် ရှမ်းကုန်းလမ်းသွယ် အတွင်းမှာရှိတဲ့ 3 ထပ်တိုက် RC လေးပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်အမြန်ရောင်းမည် ✨ - ရောင်းရန် - အင်းစိန် (Insein) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 4,000 သိန်း (ကျပ်) - S-11760898 | iMyanmarHouse.com
ကြော်ငြာပိုင်ရှင်သို့ဆက်သွယ်ရန်နှိပ်ပါ
23 Aug 2023 11:44 am တွင်ကြော်ငြာတင်ခဲ့သည်1769 ကြိမ် ကြည့်ရှု့ပြီးကြော်ငြာနံပါတ် S-11760898

အင်းစိန် | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

လုံးချင်းအိမ်

22 ပေ x 50 ပေ 3000 စတုရန်းပေ

အိပ်ခန်း 5 ခန်း ရေချိုးခန်း 4 ခန်း

ဈေးနှုန်း 4,000 သိန်း (ကျပ်)

ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင် 

📍 လုံးခြင်းတိုက်အိမ်လေး ရဲ့တည်နေရာလေးကတော့ လမ်းသစ် ရှမ်းကုန်းလမ်းသွယ် အင်းစိန် မြို့နယ်တွင်တည်ရှိပြီး အနီးအနားမှာလည်း One Stop Supermarket , ကျောင်း, Pro One , သီရိစန္ဒာဆေးခန်း အစရှိတဲ့နေရာတွေနှင့်အနီးဆုံးမှာ တည်ရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် သွားလာရလွယ်ကူပြီးအချက်အချာကျတဲ့ နေရာကောင်းလေးတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။

🔸 ခြံကွက်လေးရဲ့အကျယ်အဝန်းလေးကတော့ 26' × 59' ပေ ကျယ်ဝန်းပြီး ခြံအတွင်းမှာလည်း 22’ x 50’ ( Total - 3000 sqft )ကျယ်ဝန်းတဲ့ 3 ထပ်တိုက် RC လေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် မိသားစုနှင့်အတူကျယ်ကျယ်ဝန်းဝန်းနှင့်စိတ်အေးချမ်းသာစွာနေချင်တဲ့သူတွေအတွက်လက်လွှတ်မခံပဲဝယ်ယူသင့်တဲ့ အဖိုးတန်နေရာလေးတစ်ခုဆိုရင်လဲမမှားပါဘူး

🔸 လုံးခြင်းတိုက်အိမ်လေးအတွင်းမှာတော့စုစုပေါင်း Master Bedroom 1 ခန်း ရိုးရိုးခန်း 4 ခန်း ပါဝင်တဲ့အပြင် သေသပ်လှပစွာလညး်နေထိုင်ရုံအသင့်ပြင်ဆင်ထားပါတယ်။

🔸 အခုလို အသင့်ပြင်ဆင်ထားပြီး ကားပါကင်လဲပါဝင်တဲ့ လုံးခြင်းတိုက်အိမ်လေး ရဲ ့ ရောင်းဈေးလေးကတော့ 💰 သိန်း 4000 ညှိနှိုင်းဖြစ်ပြီး ပိုင်ရှင်တိုက်ရိုက်ရောင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အရှုပ်အရှင်းကင်းကင်းနှင့်ဝယ်ယူရရှိနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။


☎အသေးစိတ်သိရှိချင်ရင်တော့အခုပဲ ဖုန်းလေးသာအမြန်ဆုံးဆက်သွယ်လိုက်ပါနော်။

🔸ဆက်သွယ်ရန် - 0943189694, 09425290461

အချက်အလက်များ

 • ဆောက်လုပ်ပြီး
 • အလုံးစုံ ပြင်ဆင်ပြီး
iMyanmarHouse.com (အိုင်မြန်မာဟောက်စ်ဒေါ့ကွန်း) တွင် တွေ့သောကြော်ငြာဟု ပြောပါရန်
နှိုင်းယှဥ်ရန် နှစ်သက် မျှဝေရန် Report

အခြား ရောင်းရန် အိမ်ခြံမြေများ


Featured AdWanted Listing

iMyanmarHouse Mobile App

iMyanmarHouse - GET IT ON Google PlayiMyanmarHouse - Download on the App Store

အင်းစိန်မြို့နယ် ရောင်းရန် အိမ်ခြံမြေများ