📍 ရန်ကုန်မဌို့၊ သင်္ဃန်သကျလန်သမဌို့နယ်၊ ဇဝနလမ်သဆုံအနီသ၊ Smow Garden အိမ်ရာ ရဟိ 2.RC နဟစ်ထပ်တိုက် အရောင်သ ဖဌစ်ပါတယ်။

ပုံကဌီသချဲ့ရန် နဟိပ်ပါ

 • 📍 ရန်ကုန်မဌို့၊ သင်္ဃန်သကျလန်သမဌို့နယ်၊ ဇဝနလမ်သဆုံအနီသ၊ Smow Garden အိမ်ရာ ရဟိ 2.RC နဟစ်ထပ်တိုက် အရောင်သ ဖဌစ်ပါတယ်။ - ရောင်သရန် - သင်္ဃန်သကျလန်သ (Thingangyun) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 8,300 သိန်သ (ကျပ်) - S-11432103 | iMyanmarHouse.com
 • 📍 ရန်ကုန်မဌို့၊ သင်္ဃန်သကျလန်သမဌို့နယ်၊ ဇဝနလမ်သဆုံအနီသ၊ Smow Garden အိမ်ရာ ရဟိ 2.RC နဟစ်ထပ်တိုက် အရောင်သ ဖဌစ်ပါတယ်။ - ရောင်သရန် - သင်္ဃန်သကျလန်သ (Thingangyun) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 8,300 သိန်သ (ကျပ်) - S-11432103 | iMyanmarHouse.com
 • 📍 ရန်ကုန်မဌို့၊ သင်္ဃန်သကျလန်သမဌို့နယ်၊ ဇဝနလမ်သဆုံအနီသ၊ Smow Garden အိမ်ရာ ရဟိ 2.RC နဟစ်ထပ်တိုက် အရောင်သ ဖဌစ်ပါတယ်။ - ရောင်သရန် - သင်္ဃန်သကျလန်သ (Thingangyun) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 8,300 သိန်သ (ကျပ်) - S-11432103 | iMyanmarHouse.com
 • 📍 ရန်ကုန်မဌို့၊ သင်္ဃန်သကျလန်သမဌို့နယ်၊ ဇဝနလမ်သဆုံအနီသ၊ Smow Garden အိမ်ရာ ရဟိ 2.RC နဟစ်ထပ်တိုက် အရောင်သ ဖဌစ်ပါတယ်။ - ရောင်သရန် - သင်္ဃန်သကျလန်သ (Thingangyun) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 8,300 သိန်သ (ကျပ်) - S-11432103 | iMyanmarHouse.com
 • 📍 ရန်ကုန်မဌို့၊ သင်္ဃန်သကျလန်သမဌို့နယ်၊ ဇဝနလမ်သဆုံအနီသ၊ Smow Garden အိမ်ရာ ရဟိ 2.RC နဟစ်ထပ်တိုက် အရောင်သ ဖဌစ်ပါတယ်။ - ရောင်သရန် - သင်္ဃန်သကျလန်သ (Thingangyun) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 8,300 သိန်သ (ကျပ်) - S-11432103 | iMyanmarHouse.com
 • 📍 ရန်ကုန်မဌို့၊ သင်္ဃန်သကျလန်သမဌို့နယ်၊ ဇဝနလမ်သဆုံအနီသ၊ Smow Garden အိမ်ရာ ရဟိ 2.RC နဟစ်ထပ်တိုက် အရောင်သ ဖဌစ်ပါတယ်။ - ရောင်သရန် - သင်္ဃန်သကျလန်သ (Thingangyun) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 8,300 သိန်သ (ကျပ်) - S-11432103 | iMyanmarHouse.com
 • 📍 ရန်ကုန်မဌို့၊ သင်္ဃန်သကျလန်သမဌို့နယ်၊ ဇဝနလမ်သဆုံအနီသ၊ Smow Garden အိမ်ရာ ရဟိ 2.RC နဟစ်ထပ်တိုက် အရောင်သ ဖဌစ်ပါတယ်။ - ရောင်သရန် - သင်္ဃန်သကျလန်သ (Thingangyun) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 8,300 သိန်သ (ကျပ်) - S-11432103 | iMyanmarHouse.com
 • 📍 ရန်ကုန်မဌို့၊ သင်္ဃန်သကျလန်သမဌို့နယ်၊ ဇဝနလမ်သဆုံအနီသ၊ Smow Garden အိမ်ရာ ရဟိ 2.RC နဟစ်ထပ်တိုက် အရောင်သ ဖဌစ်ပါတယ်။ - ရောင်သရန် - သင်္ဃန်သကျလန်သ (Thingangyun) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 8,300 သိန်သ (ကျပ်) - S-11432103 | iMyanmarHouse.com
 • 📍 ရန်ကုန်မဌို့၊ သင်္ဃန်သကျလန်သမဌို့နယ်၊ ဇဝနလမ်သဆုံအနီသ၊ Smow Garden အိမ်ရာ ရဟိ 2.RC နဟစ်ထပ်တိုက် အရောင်သ ဖဌစ်ပါတယ်။ - ရောင်သရန် - သင်္ဃန်သကျလန်သ (Thingangyun) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 8,300 သိန်သ (ကျပ်) - S-11432103 | iMyanmarHouse.com
ကဌော်ငဌာပိုင်ရဟင်သို့ဆက်သလယ်ရန်နဟိပ်ပါ
3 Jun 2023 11:27 pm တလင်ကဌော်ငဌာတင်ခဲ့သည်230 ကဌိမ် ကဌည့်ရဟု့ပဌီသကဌော်ငဌာနံပါတ် S-11432103

သင်္ဃန်သကျလန်သ | ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ

လုံသချင်သအိမ်

34 ပေ x 88 ပေ 2992 စတုရန်သပေ

အိပ်ခန်သ 5 ခန်သ ရေချိုသခန်သ 5 ခန်သ

ဈေသနဟုန်သ 8,300 သိန်သ (ကျပ်)

✹ Snow Garden 2.RC လုံသချင်သ အရောင်သ ✹

💞 #အရောင်သခေါ်စျေသ_8300_သိန်သ_ညဟိနဟိုင်သ

📍 ရန်ကုန်မဌို့၊ သင်္ဃန်သကျလန်သမဌို့နယ်၊ ဇဝနလမ်သဆုံအနီသ၊ Smow Garden အိမ်ရာ ရဟိ 2.RC နဟစ်ထပ်တိုက် အရောင်သ ဖဌစ်ပါတယ်။

â—Ÿ Land area 34' × 88'

â—Ÿ House 2.RC

â—Ÿ 4 Master Bedrooms

â—Ÿ 1 Single Bedroom

â—Ÿ Living Room

â—Ÿ Kitchen and Dinning space

â—Ÿ ခဌံတလင်သ ကာသပါကင် Okay

â—Ÿ ရေ ၂ မျိုသ (ဂျိုသဖဌူရေ+အဝီစိရေ )

â—Ÿ အလုံသစုံပဌင်ဆင်ပဌီသ လူနေရုံသခန်သအသုံသပဌုနိုင်သော ခဌံကျယ် လုံသချင်သအိမ်ဖဌစ်ပဌီသ အေသချမ်သစိတ်ငဌိမ်သော နေရာကောင်သ ပါတ်ဝန်သကျင်ကောင်သ ဖဌစ်ပါသည်

စိတ်ဝင်စာသပါကပိုင်ရဟင်နဟင့်တိုက်ရိုက်‌ဈေသစကာသပဌောနိုင်ပါတယ်ရဟင့်

🔰အသေသစိတ်သိရဟိလိုပါက

📲09.....266 458 812 (Viber)

📲09.....788 323 990
💻
သို့ဆက်သလယ်စုံစမ်သမေသမဌန်သနိုင်ပါသည်

*******************************

အချက်အလက်မျာသ

 • ဆောက်လုပ်ပဌီသ
 • မပဌင်ဆင်ရသေသ
iMyanmarHouse.com (အိုင်မဌန်မာဟောက်စ်ဒေါ့ကလန်သ) တလင် တလေ့သောကဌော်ငဌာဟု ပဌောပါရန်
နဟိုင်သယဟဥ်ရန် နဟစ်သက် မျဟဝေရန် Report

Eain Thaw Tar Real Estate & Law Firm Services ရဟိ ရောင်သရန် အိမ်ခဌံမဌေမျာသ

Eain Thaw Tar Real Estate & Law Firm Services ရဟိ ငဟာသရန် အိမ်ခဌံမဌေမျာသ


Featured AdWanted Listing

iMyanmarHouse Mobile App

iMyanmarHouse - GET IT ON Google PlayiMyanmarHouse - Download on the App Store

သင်္ဃန်သကျလန်သမဌို့နယ် ရောင်သရန် အိမ်ခဌံမဌေမျာသ