🏠ရလဟေပဌည်သာမဌို့၊ ၆ ရပ်ကလက် ရလဟေညာမောင်မဟတ်တိုင်အနီသ လုံသချင်သတိုက်အသစ်ရောင်သမည်။

ပုံကဌီသချဲ့ရန် နဟိပ်ပါ

 • 🏠ရလဟေပဌည်သာမဌို့၊ ၆ ရပ်ကလက် ရလဟေညာမောင်မဟတ်တိုင်အနီသ လုံသချင်သတိုက်အသစ်ရောင်သမည်။ - ရောင်သရန် - ရလဟေပဌည်သာ (Shwepyithar) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 780 သိန်သ (ကျပ်) - S-11421362 | iMyanmarHouse.com
 • 🏠ရလဟေပဌည်သာမဌို့၊ ၆ ရပ်ကလက် ရလဟေညာမောင်မဟတ်တိုင်အနီသ လုံသချင်သတိုက်အသစ်ရောင်သမည်။ - ရောင်သရန် - ရလဟေပဌည်သာ (Shwepyithar) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 780 သိန်သ (ကျပ်) - S-11421362 | iMyanmarHouse.com
 • 🏠ရလဟေပဌည်သာမဌို့၊ ၆ ရပ်ကလက် ရလဟေညာမောင်မဟတ်တိုင်အနီသ လုံသချင်သတိုက်အသစ်ရောင်သမည်။ - ရောင်သရန် - ရလဟေပဌည်သာ (Shwepyithar) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 780 သိန်သ (ကျပ်) - S-11421362 | iMyanmarHouse.com
 • 🏠ရလဟေပဌည်သာမဌို့၊ ၆ ရပ်ကလက် ရလဟေညာမောင်မဟတ်တိုင်အနီသ လုံသချင်သတိုက်အသစ်ရောင်သမည်။ - ရောင်သရန် - ရလဟေပဌည်သာ (Shwepyithar) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 780 သိန်သ (ကျပ်) - S-11421362 | iMyanmarHouse.com
 • 🏠ရလဟေပဌည်သာမဌို့၊ ၆ ရပ်ကလက် ရလဟေညာမောင်မဟတ်တိုင်အနီသ လုံသချင်သတိုက်အသစ်ရောင်သမည်။ - ရောင်သရန် - ရလဟေပဌည်သာ (Shwepyithar) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 780 သိန်သ (ကျပ်) - S-11421362 | iMyanmarHouse.com
 • 🏠ရလဟေပဌည်သာမဌို့၊ ၆ ရပ်ကလက် ရလဟေညာမောင်မဟတ်တိုင်အနီသ လုံသချင်သတိုက်အသစ်ရောင်သမည်။ - ရောင်သရန် - ရလဟေပဌည်သာ (Shwepyithar) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 780 သိန်သ (ကျပ်) - S-11421362 | iMyanmarHouse.com
 • 🏠ရလဟေပဌည်သာမဌို့၊ ၆ ရပ်ကလက် ရလဟေညာမောင်မဟတ်တိုင်အနီသ လုံသချင်သတိုက်အသစ်ရောင်သမည်။ - ရောင်သရန် - ရလဟေပဌည်သာ (Shwepyithar) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 780 သိန်သ (ကျပ်) - S-11421362 | iMyanmarHouse.com
 • 🏠ရလဟေပဌည်သာမဌို့၊ ၆ ရပ်ကလက် ရလဟေညာမောင်မဟတ်တိုင်အနီသ လုံသချင်သတိုက်အသစ်ရောင်သမည်။ - ရောင်သရန် - ရလဟေပဌည်သာ (Shwepyithar) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 780 သိန်သ (ကျပ်) - S-11421362 | iMyanmarHouse.com
 • 🏠ရလဟေပဌည်သာမဌို့၊ ၆ ရပ်ကလက် ရလဟေညာမောင်မဟတ်တိုင်အနီသ လုံသချင်သတိုက်အသစ်ရောင်သမည်။ - ရောင်သရန် - ရလဟေပဌည်သာ (Shwepyithar) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 780 သိန်သ (ကျပ်) - S-11421362 | iMyanmarHouse.com
 • 🏠ရလဟေပဌည်သာမဌို့၊ ၆ ရပ်ကလက် ရလဟေညာမောင်မဟတ်တိုင်အနီသ လုံသချင်သတိုက်အသစ်ရောင်သမည်။ - ရောင်သရန် - ရလဟေပဌည်သာ (Shwepyithar) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 780 သိန်သ (ကျပ်) - S-11421362 | iMyanmarHouse.com
 • 🏠ရလဟေပဌည်သာမဌို့၊ ၆ ရပ်ကလက် ရလဟေညာမောင်မဟတ်တိုင်အနီသ လုံသချင်သတိုက်အသစ်ရောင်သမည်။ - ရောင်သရန် - ရလဟေပဌည်သာ (Shwepyithar) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 780 သိန်သ (ကျပ်) - S-11421362 | iMyanmarHouse.com
 • 🏠ရလဟေပဌည်သာမဌို့၊ ၆ ရပ်ကလက် ရလဟေညာမောင်မဟတ်တိုင်အနီသ လုံသချင်သတိုက်အသစ်ရောင်သမည်။ - ရောင်သရန် - ရလဟေပဌည်သာ (Shwepyithar) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 780 သိန်သ (ကျပ်) - S-11421362 | iMyanmarHouse.com
ကဌော်ငဌာပိုင်ရဟင်သို့ဆက်သလယ်ရန်နဟိပ်ပါ
31 May 2023 9:59 pm တလင်ကဌော်ငဌာတင်ခဲ့သည်340 ကဌိမ် ကဌည့်ရဟု့ပဌီသကဌော်ငဌာနံပါတ် S-11421362

ရလဟေပဌည်သာ | ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ

လုံသချင်သအိမ်

20 ပေ x 60 ပေ 1200 စတုရန်သပေ

အိပ်ခန်သ 2 ခန်သ ရေချိုသခန်သ 2 ခန်သ

ဈေသနဟုန်သ 780 သိန်သ (ကျပ်)

🏠ရလဟေပဌည်သာမဌို့၊ ၆ ရပ်ကလက်
ရလဟေညာမောင်မဟတ်တိုင်အနီသ လုံသချင်သတိုက်အသစ်ရောင်သမည်။
💰 သိန်သ 7 8 0 (ညဟိနဟိုင်သ)
👉 ရလဟေပဌည်သာမဌို့၊ ရလဟေညာမောင်မဟတ်တိုင်အနီသ
👉အ.ထ.က ၁ ကျောင်သ / ရလဟေညာမောင်ဈေသ အနီသ
👉 ပေ (20×60) ၁ထပ်တိုက်သစ် / အိပ်ခန်သ 2 ခန်သ
✅ Master Room 1 ခန်သ ၊ ( ဘိုထိုင်)
✅Single Bedroom 1 ခန်သ၊
✅ရေချိုသခန်သတစ်ခန်သ အိမ်သာတစ်ခန်သ (ဘိုထိုင် )
✅ အရဟေ့လဟည့်၊ နေရာကောင်သ ပတ်ဝန်သကျင်သန့်
✅ ဈေသနီသ ကျောင်သနီသ လူစည်ကာသ
✅ ရေမီသစုံ
👍QC Pass အကောင်သဆုံသတည်ဆောက်ထာသသဖဌင့်
👍မျက်မဌင် လာရောက်ကဌည့်ရဟုဝယ်ယူနိုင်ပါသည်
🧟စာရလက်စာတမ်သ ပါမစ်မဌေ
(စည်ပင်_အိုသအိမ်စစ်ဆေသပဌီသ)
📞 095177136
#ရလဟေပဌည်သာ #အိမ်ခဌံမဌေ #GreatOne
-----------------------------------------------
🀝 တာဝန်ယူမဟု တာဝန်ခံမဟု အပဌည့်နဟင့်
🀝 Great One အိမ်ခဌံမဌေ အကျိုသဆောင်
👌 အဝယ်ဖက်မဟအကျိုသဆောင်ခပေသရန်မလို👌
🔊မိတ်ဆလေတို့ရောင်သလိုငဟာသလိုသော
🔊အိမ်ခဌံမဌေမျာသယုံကဌည်စလာအပ်နဟံနိုင်ပဌီသ
🔎 ဝယ်ယူလိုသည့် အိမ်ခဌံမဌေမျာသလည်သ အခမဲ့
🔎 တိုင်ပင် စုံစမ်သမေသမဌန်သ ဆလေသနလေသနိုင်ပါသည်
-----------------------------------------------
🏙ရုံသခန်သလိပ်စာ/ အမဟတ်၂၆၁
ဗိုလ်ချုပ်လမ်သမကဌီသပေါ် / ၅ရပ်ကလက်
သံလမ်သမဟတ်တိုင် ရလဟေပဌည်သာ ။

အချက်အလက်မျာသ

 • ဆောက်လုပ်ပဌီသ
 • အလုံသစုံ ပဌင်ဆင်ပဌီသ
iMyanmarHouse.com (အိုင်မဌန်မာဟောက်စ်ဒေါ့ကလန်သ) တလင် တလေ့သောကဌော်ငဌာဟု ပဌောပါရန်
နဟိုင်သယဟဥ်ရန် နဟစ်သက် မျဟဝေရန် Report

Great One Real Estate (ရလဟေပဌည်သာ) ရဟိ ရောင်သရန် အိမ်ခဌံမဌေမျာသ

Great One Real Estate (ရလဟေပဌည်သာ) ရဟိ ငဟာသရန် အိမ်ခဌံမဌေမျာသ


Featured AdWanted Listing

iMyanmarHouse Mobile App

iMyanmarHouse - GET IT ON Google PlayiMyanmarHouse - Download on the App Store

ရလဟေပဌည်သာမဌို့နယ် ရောင်သရန် အိမ်ခဌံမဌေမျာသ