သင်္ဃန်းကျွန်း သီရိဂုဏ်အိမ်ရာ အတွင်းရှိ ခန်းနားလှပတဲ့ 2 RC လုံးခြင်းတိုက်အိမ်ကြီး အမြန်ရောင်းမည်

ပုံကြီးချဲ့ရန် နှိပ်ပါ

 • သင်္ဃန်းကျွန်း သီရိဂုဏ်အိမ်ရာ အတွင်းရှိ ခန်းနားလှပတဲ့ 2 RC လုံးခြင်းတိုက်အိမ်ကြီး အမြန်ရောင်းမည် - ရောင်းရန် - သင်္ဃန်းကျွန်း (Thingangyun) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 16,500 သိန်း (ကျပ်) - S-11271259 | iMyanmarHouse.com
 • သင်္ဃန်းကျွန်း သီရိဂုဏ်အိမ်ရာ အတွင်းရှိ ခန်းနားလှပတဲ့ 2 RC လုံးခြင်းတိုက်အိမ်ကြီး အမြန်ရောင်းမည် - ရောင်းရန် - သင်္ဃန်းကျွန်း (Thingangyun) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 16,500 သိန်း (ကျပ်) - S-11271259 | iMyanmarHouse.com
 • သင်္ဃန်းကျွန်း သီရိဂုဏ်အိမ်ရာ အတွင်းရှိ ခန်းနားလှပတဲ့ 2 RC လုံးခြင်းတိုက်အိမ်ကြီး အမြန်ရောင်းမည် - ရောင်းရန် - သင်္ဃန်းကျွန်း (Thingangyun) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 16,500 သိန်း (ကျပ်) - S-11271259 | iMyanmarHouse.com
 • သင်္ဃန်းကျွန်း သီရိဂုဏ်အိမ်ရာ အတွင်းရှိ ခန်းနားလှပတဲ့ 2 RC လုံးခြင်းတိုက်အိမ်ကြီး အမြန်ရောင်းမည် - ရောင်းရန် - သင်္ဃန်းကျွန်း (Thingangyun) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 16,500 သိန်း (ကျပ်) - S-11271259 | iMyanmarHouse.com
 • သင်္ဃန်းကျွန်း သီရိဂုဏ်အိမ်ရာ အတွင်းရှိ ခန်းနားလှပတဲ့ 2 RC လုံးခြင်းတိုက်အိမ်ကြီး အမြန်ရောင်းမည် - ရောင်းရန် - သင်္ဃန်းကျွန်း (Thingangyun) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 16,500 သိန်း (ကျပ်) - S-11271259 | iMyanmarHouse.com
 • သင်္ဃန်းကျွန်း သီရိဂုဏ်အိမ်ရာ အတွင်းရှိ ခန်းနားလှပတဲ့ 2 RC လုံးခြင်းတိုက်အိမ်ကြီး အမြန်ရောင်းမည် - ရောင်းရန် - သင်္ဃန်းကျွန်း (Thingangyun) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 16,500 သိန်း (ကျပ်) - S-11271259 | iMyanmarHouse.com
 • သင်္ဃန်းကျွန်း သီရိဂုဏ်အိမ်ရာ အတွင်းရှိ ခန်းနားလှပတဲ့ 2 RC လုံးခြင်းတိုက်အိမ်ကြီး အမြန်ရောင်းမည် - ရောင်းရန် - သင်္ဃန်းကျွန်း (Thingangyun) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 16,500 သိန်း (ကျပ်) - S-11271259 | iMyanmarHouse.com
 • သင်္ဃန်းကျွန်း သီရိဂုဏ်အိမ်ရာ အတွင်းရှိ ခန်းနားလှပတဲ့ 2 RC လုံးခြင်းတိုက်အိမ်ကြီး အမြန်ရောင်းမည် - ရောင်းရန် - သင်္ဃန်းကျွန်း (Thingangyun) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 16,500 သိန်း (ကျပ်) - S-11271259 | iMyanmarHouse.com
 • သင်္ဃန်းကျွန်း သီရိဂုဏ်အိမ်ရာ အတွင်းရှိ ခန်းနားလှပတဲ့ 2 RC လုံးခြင်းတိုက်အိမ်ကြီး အမြန်ရောင်းမည် - ရောင်းရန် - သင်္ဃန်းကျွန်း (Thingangyun) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 16,500 သိန်း (ကျပ်) - S-11271259 | iMyanmarHouse.com
 • သင်္ဃန်းကျွန်း သီရိဂုဏ်အိမ်ရာ အတွင်းရှိ ခန်းနားလှပတဲ့ 2 RC လုံးခြင်းတိုက်အိမ်ကြီး အမြန်ရောင်းမည် - ရောင်းရန် - သင်္ဃန်းကျွန်း (Thingangyun) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 16,500 သိန်း (ကျပ်) - S-11271259 | iMyanmarHouse.com
 • သင်္ဃန်းကျွန်း သီရိဂုဏ်အိမ်ရာ အတွင်းရှိ ခန်းနားလှပတဲ့ 2 RC လုံးခြင်းတိုက်အိမ်ကြီး အမြန်ရောင်းမည် - ရောင်းရန် - သင်္ဃန်းကျွန်း (Thingangyun) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 16,500 သိန်း (ကျပ်) - S-11271259 | iMyanmarHouse.com
 • သင်္ဃန်းကျွန်း သီရိဂုဏ်အိမ်ရာ အတွင်းရှိ ခန်းနားလှပတဲ့ 2 RC လုံးခြင်းတိုက်အိမ်ကြီး အမြန်ရောင်းမည် - ရောင်းရန် - သင်္ဃန်းကျွန်း (Thingangyun) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 16,500 သိန်း (ကျပ်) - S-11271259 | iMyanmarHouse.com
 • သင်္ဃန်းကျွန်း သီရိဂုဏ်အိမ်ရာ အတွင်းရှိ ခန်းနားလှပတဲ့ 2 RC လုံးခြင်းတိုက်အိမ်ကြီး အမြန်ရောင်းမည် - ရောင်းရန် - သင်္ဃန်းကျွန်း (Thingangyun) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 16,500 သိန်း (ကျပ်) - S-11271259 | iMyanmarHouse.com
 • သင်္ဃန်းကျွန်း သီရိဂုဏ်အိမ်ရာ အတွင်းရှိ ခန်းနားလှပတဲ့ 2 RC လုံးခြင်းတိုက်အိမ်ကြီး အမြန်ရောင်းမည် - ရောင်းရန် - သင်္ဃန်းကျွန်း (Thingangyun) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 16,500 သိန်း (ကျပ်) - S-11271259 | iMyanmarHouse.com
 • သင်္ဃန်းကျွန်း သီရိဂုဏ်အိမ်ရာ အတွင်းရှိ ခန်းနားလှပတဲ့ 2 RC လုံးခြင်းတိုက်အိမ်ကြီး အမြန်ရောင်းမည် - ရောင်းရန် - သင်္ဃန်းကျွန်း (Thingangyun) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 16,500 သိန်း (ကျပ်) - S-11271259 | iMyanmarHouse.com
 • သင်္ဃန်းကျွန်း သီရိဂုဏ်အိမ်ရာ အတွင်းရှိ ခန်းနားလှပတဲ့ 2 RC လုံးခြင်းတိုက်အိမ်ကြီး အမြန်ရောင်းမည် - ရောင်းရန် - သင်္ဃန်းကျွန်း (Thingangyun) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 16,500 သိန်း (ကျပ်) - S-11271259 | iMyanmarHouse.com
 • သင်္ဃန်းကျွန်း သီရိဂုဏ်အိမ်ရာ အတွင်းရှိ ခန်းနားလှပတဲ့ 2 RC လုံးခြင်းတိုက်အိမ်ကြီး အမြန်ရောင်းမည် - ရောင်းရန် - သင်္ဃန်းကျွန်း (Thingangyun) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 16,500 သိန်း (ကျပ်) - S-11271259 | iMyanmarHouse.com
 • သင်္ဃန်းကျွန်း သီရိဂုဏ်အိမ်ရာ အတွင်းရှိ ခန်းနားလှပတဲ့ 2 RC လုံးခြင်းတိုက်အိမ်ကြီး အမြန်ရောင်းမည် - ရောင်းရန် - သင်္ဃန်းကျွန်း (Thingangyun) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 16,500 သိန်း (ကျပ်) - S-11271259 | iMyanmarHouse.com
 • သင်္ဃန်းကျွန်း သီရိဂုဏ်အိမ်ရာ အတွင်းရှိ ခန်းနားလှပတဲ့ 2 RC လုံးခြင်းတိုက်အိမ်ကြီး အမြန်ရောင်းမည် - ရောင်းရန် - သင်္ဃန်းကျွန်း (Thingangyun) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 16,500 သိန်း (ကျပ်) - S-11271259 | iMyanmarHouse.com
 • သင်္ဃန်းကျွန်း သီရိဂုဏ်အိမ်ရာ အတွင်းရှိ ခန်းနားလှပတဲ့ 2 RC လုံးခြင်းတိုက်အိမ်ကြီး အမြန်ရောင်းမည် - ရောင်းရန် - သင်္ဃန်းကျွန်း (Thingangyun) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 16,500 သိန်း (ကျပ်) - S-11271259 | iMyanmarHouse.com
ကြော်ငြာပိုင်ရှင်သို့ဆက်သွယ်ရန်နှိပ်ပါ
21 Apr 2023 9:52 am တွင်ကြော်ငြာတင်ခဲ့သည်695 ကြိမ် ကြည့်ရှု့ပြီးကြော်ငြာနံပါတ် S-11271259

သင်္ဃန်းကျွန်း | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

လုံးချင်းအိမ်

4029 စတုရန်းပေ

အိပ်ခန်း 6 ခန်း ရေချိုးခန်း 3 ခန်း

ဈေးနှုန်း 16,500 သိန်း (ကျပ်)

ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင် 

အိမ်ကြီးရဲ့တည်နေရာကတော့ သင်္ဃန်းကျွန်း မြို့နယ် သီရိဂုဏ်အိမ်ရာ အတွင်းမှာရှိပြီး အနီးအနားမှာလဲ ကျောင်း ,အောင်ရတနာဆေးရုံ,ဘဏ်,ဝေဇယန္တာလမ်းမကြီး အစရှိတဲ့နေရာတွေနဲ့လဲနီးတဲ့အတွက်ကြောင့် သွားလာရလွယ်ကူပီး တစ်ကယ့်ကိုအချက်အချာကျတဲ့ နေရာကောင်းလေး တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။
ခြံကြီးရဲ့အကျယ်အဝန်းကတော့ 4029 sqft ( 0.092 ဧက ) အတွင်းရှိ 2RC တိုက်သစ်ကြီး ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် တကယ့်ကိုကျယ်ကျယ်ဝန်းဝန်းနဲ့နေထိုင်နိုင်မည်အပြင် ခန်းနားလှပစွာ အသင့်နေထိုင်နိုင်ရန် ပြင်ဆင်ထားပြီး စိတ်ငြိမ်ရပ်ကွက်လဲ ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် မိသားစုနဲ့အတူ စိတ်အေးချမ်းသာစွာ နေထိုင်နိုင်ဖို့အတွက်အကောင်းဆုံးအဖိုးတန်နေရာလေးတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။
အိမ်အတွင်းမှာတော့
Master Bedroom - 3 ခန်း
Bedroom - 2 ခန်း
ဘုရားခန်းကျယ်
ဧည့်ခန်းကျယ်
Dining Room
Kitchen ( Dry + Wet )
Maid room
Garage
Central Aircorn - 2 လုံး
Aircorn - 6 လုံး
Common Wash Room - 2 ခန်း
Fully Furniture
Ground Tank - 1 လုံး
Overhead Tank - 2 လုံး
ဂျိုးဖြူရေ
စက်ရေတွင်း
မီတာ - ၂ လုံး အစရှိသည်တို့ပါဝင်သည့်အပြင် တစ်အိမ်လုံး အဆင့်မြင့်ကျွန်းများဖြင့်ခန်းနားထည်ဝါစွာ အလှဆင်ထားတဲ့ အသင့်နေထိုင်ရန်အိမ်ကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် လက်လွတ်မခံပဲ တကယ့်ကိုဝယ်ယူသင့်တဲ့ အိမ်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ် ။
ဈေးနှုန်းလေးကတော့ သိန်း 16500 ( ညှိနှိုင်း ) ဖြစ်ပီး ပိုင်ရှင်တိုက်ရိုက်ရောင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် အရှုပ်အရှင်းကင်းကင်းနဲ့ ယုံကြည်စိတ်ချစွာ ဝယ်ယူရရှိနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
အသေးစိတ်သိရှိချင်ရင်တော့ဖုန်းလေးသာအခုပဲအမြန်ဆုံးဆက်သွယ်လိုက်ပါနော် ။
ဆက်သွယ်ရန် - 095155433 , 09759528528

အချက်အလက်များ

 • ဆောက်လုပ်ပြီး
 • အလုံးစုံ ပြင်ဆင်ပြီး
iMyanmarHouse.com (အိုင်မြန်မာဟောက်စ်ဒေါ့ကွန်း) တွင် တွေ့သောကြော်ငြာဟု ပြောပါရန်
နှိုင်းယှဥ်ရန် အနှစ်သက်ဆုံး Report လုပ်ရန်

အခြား ရောင်းရန် အိမ်ခြံမြေများ


Featured AdWanted Listing

iMyanmarHouse Mobile App

iMyanmarHouse - GET IT ON Google PlayiMyanmarHouse - Download on the App Store

သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ် ရောင်းရန် အိမ်ခြံမြေများ