တစ်အိမ်လုံးအသင့်ပြင်ဆင်ပေးထားသော တောင်ဥက္ကလာရှိ တိုက်ခန်းကျယ်အား ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်ရောင်းပေးမည်။

အထူးကြော်ငြာ

ပုံကြီးချဲ့ရန် နှိပ်ပါ

 • တစ်အိမ်လုံးအသင့်ပြင်ဆင်ပေးထားသော တောင်ဥက္ကလာရှိ တိုက်ခန်းကျယ်အား ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်ရောင်းပေးမည်။ - ရောင်းရန် - တောင်ဥက္ကလာပ (South Okkalapa) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 790 သိန်း (ကျပ်) - S-11119505 | iMyanmarHouse.com
 • တစ်အိမ်လုံးအသင့်ပြင်ဆင်ပေးထားသော တောင်ဥက္ကလာရှိ တိုက်ခန်းကျယ်အား ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်ရောင်းပေးမည်။ - ရောင်းရန် - တောင်ဥက္ကလာပ (South Okkalapa) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 790 သိန်း (ကျပ်) - S-11119505 | iMyanmarHouse.com
 • တစ်အိမ်လုံးအသင့်ပြင်ဆင်ပေးထားသော တောင်ဥက္ကလာရှိ တိုက်ခန်းကျယ်အား ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်ရောင်းပေးမည်။ - ရောင်းရန် - တောင်ဥက္ကလာပ (South Okkalapa) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 790 သိန်း (ကျပ်) - S-11119505 | iMyanmarHouse.com
 • တစ်အိမ်လုံးအသင့်ပြင်ဆင်ပေးထားသော တောင်ဥက္ကလာရှိ တိုက်ခန်းကျယ်အား ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်ရောင်းပေးမည်။ - ရောင်းရန် - တောင်ဥက္ကလာပ (South Okkalapa) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 790 သိန်း (ကျပ်) - S-11119505 | iMyanmarHouse.com
 • တစ်အိမ်လုံးအသင့်ပြင်ဆင်ပေးထားသော တောင်ဥက္ကလာရှိ တိုက်ခန်းကျယ်အား ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်ရောင်းပေးမည်။ - ရောင်းရန် - တောင်ဥက္ကလာပ (South Okkalapa) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 790 သိန်း (ကျပ်) - S-11119505 | iMyanmarHouse.com
 • တစ်အိမ်လုံးအသင့်ပြင်ဆင်ပေးထားသော တောင်ဥက္ကလာရှိ တိုက်ခန်းကျယ်အား ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်ရောင်းပေးမည်။ - ရောင်းရန် - တောင်ဥက္ကလာပ (South Okkalapa) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 790 သိန်း (ကျပ်) - S-11119505 | iMyanmarHouse.com
 • တစ်အိမ်လုံးအသင့်ပြင်ဆင်ပေးထားသော တောင်ဥက္ကလာရှိ တိုက်ခန်းကျယ်အား ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်ရောင်းပေးမည်။ - ရောင်းရန် - တောင်ဥက္ကလာပ (South Okkalapa) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 790 သိန်း (ကျပ်) - S-11119505 | iMyanmarHouse.com
 • တစ်အိမ်လုံးအသင့်ပြင်ဆင်ပေးထားသော တောင်ဥက္ကလာရှိ တိုက်ခန်းကျယ်အား ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်ရောင်းပေးမည်။ - ရောင်းရန် - တောင်ဥက္ကလာပ (South Okkalapa) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 790 သိန်း (ကျပ်) - S-11119505 | iMyanmarHouse.com
 • တစ်အိမ်လုံးအသင့်ပြင်ဆင်ပေးထားသော တောင်ဥက္ကလာရှိ တိုက်ခန်းကျယ်အား ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်ရောင်းပေးမည်။ - ရောင်းရန် - တောင်ဥက္ကလာပ (South Okkalapa) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 790 သိန်း (ကျပ်) - S-11119505 | iMyanmarHouse.com
 • တစ်အိမ်လုံးအသင့်ပြင်ဆင်ပေးထားသော တောင်ဥက္ကလာရှိ တိုက်ခန်းကျယ်အား ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်ရောင်းပေးမည်။ - ရောင်းရန် - တောင်ဥက္ကလာပ (South Okkalapa) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 790 သိန်း (ကျပ်) - S-11119505 | iMyanmarHouse.com
 • တစ်အိမ်လုံးအသင့်ပြင်ဆင်ပေးထားသော တောင်ဥက္ကလာရှိ တိုက်ခန်းကျယ်အား ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်ရောင်းပေးမည်။ - ရောင်းရန် - တောင်ဥက္ကလာပ (South Okkalapa) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 790 သိန်း (ကျပ်) - S-11119505 | iMyanmarHouse.com
 • တစ်အိမ်လုံးအသင့်ပြင်ဆင်ပေးထားသော တောင်ဥက္ကလာရှိ တိုက်ခန်းကျယ်အား ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်ရောင်းပေးမည်။ - ရောင်းရန် - တောင်ဥက္ကလာပ (South Okkalapa) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 790 သိန်း (ကျပ်) - S-11119505 | iMyanmarHouse.com
 • တစ်အိမ်လုံးအသင့်ပြင်ဆင်ပေးထားသော တောင်ဥက္ကလာရှိ တိုက်ခန်းကျယ်အား ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်ရောင်းပေးမည်။ - ရောင်းရန် - တောင်ဥက္ကလာပ (South Okkalapa) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 790 သိန်း (ကျပ်) - S-11119505 | iMyanmarHouse.com
 • တစ်အိမ်လုံးအသင့်ပြင်ဆင်ပေးထားသော တောင်ဥက္ကလာရှိ တိုက်ခန်းကျယ်အား ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်ရောင်းပေးမည်။ - ရောင်းရန် - တောင်ဥက္ကလာပ (South Okkalapa) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 790 သိန်း (ကျပ်) - S-11119505 | iMyanmarHouse.com
 • တစ်အိမ်လုံးအသင့်ပြင်ဆင်ပေးထားသော တောင်ဥက္ကလာရှိ တိုက်ခန်းကျယ်အား ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်ရောင်းပေးမည်။ - ရောင်းရန် - တောင်ဥက္ကလာပ (South Okkalapa) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 790 သိန်း (ကျပ်) - S-11119505 | iMyanmarHouse.com
 • တစ်အိမ်လုံးအသင့်ပြင်ဆင်ပေးထားသော တောင်ဥက္ကလာရှိ တိုက်ခန်းကျယ်အား ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်ရောင်းပေးမည်။ - ရောင်းရန် - တောင်ဥက္ကလာပ (South Okkalapa) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 790 သိန်း (ကျပ်) - S-11119505 | iMyanmarHouse.com
 • တစ်အိမ်လုံးအသင့်ပြင်ဆင်ပေးထားသော တောင်ဥက္ကလာရှိ တိုက်ခန်းကျယ်အား ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်ရောင်းပေးမည်။ - ရောင်းရန် - တောင်ဥက္ကလာပ (South Okkalapa) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 790 သိန်း (ကျပ်) - S-11119505 | iMyanmarHouse.com
 • တစ်အိမ်လုံးအသင့်ပြင်ဆင်ပေးထားသော တောင်ဥက္ကလာရှိ တိုက်ခန်းကျယ်အား ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်ရောင်းပေးမည်။ - ရောင်းရန် - တောင်ဥက္ကလာပ (South Okkalapa) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 790 သိန်း (ကျပ်) - S-11119505 | iMyanmarHouse.com
 • တစ်အိမ်လုံးအသင့်ပြင်ဆင်ပေးထားသော တောင်ဥက္ကလာရှိ တိုက်ခန်းကျယ်အား ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်ရောင်းပေးမည်။ - ရောင်းရန် - တောင်ဥက္ကလာပ (South Okkalapa) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 790 သိန်း (ကျပ်) - S-11119505 | iMyanmarHouse.com
 • တစ်အိမ်လုံးအသင့်ပြင်ဆင်ပေးထားသော တောင်ဥက္ကလာရှိ တိုက်ခန်းကျယ်အား ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်ရောင်းပေးမည်။ - ရောင်းရန် - တောင်ဥက္ကလာပ (South Okkalapa) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 790 သိန်း (ကျပ်) - S-11119505 | iMyanmarHouse.com
ကြော်ငြာပိုင်ရှင်သို့ဆက်သွယ်ရန်နှိပ်ပါ
4 Mar 2023 10:55 am တွင်ကြော်ငြာတင်ခဲ့သည်739 ကြိမ် ကြည့်ရှု့ပြီးကြော်ငြာနံပါတ် S-11119505

တောင်ဥက္ကလာပ | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

တိုက်ခန်း၅ လွှာ

15 ပေ x 54 ပေ 810 စတုရန်းပေ

အိပ်ခန်း 3 ခန်း ရေချိုးခန်း 1 ခန်း

ဈေးနှုန်း 790 သိန်း (ကျပ်)

ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင် 

#တိုက်ခန်းရောင်းမည်
#ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်

တောင်ဥက္ကလာမှာ ရပ်ကွက်သန့်သန့် လမ်းမတန်းပေါ်ကတိုက်ခန်းကို အဆင်သင့်တက်နေလို့ရမယ့်ဟာမှ ဝယ်ချင်တာဆိုရင်

💰ဈေးနှုန်း - 790 သိန်း ( ပါးပါးညှိလို့ရ )

👉တောင်ဥက္ကလာမှာ ကားဂိတ်နဲ့ရော လမ်းမကြီးနဲ့ပါ နီးပြီး လမ်းသန့်တာဘဲ ကြိုက်တယ်... ပြင်ဆင်ပြီးသား လှလှလေးမှ နေချင်တာဆို ဒီအခန်းလေးနဲ့က ကွက်တိပါ

👉တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ် ၊ (၁၄/၃) ရပ်ကွက်င်္သစ္စာလမ်းမပေါ် နဲ့ အနီးဆုံးရှိတဲ့ တိုက်ခန်းပါရှင်

👉ဘုရားမှတ်တိုင်မှတ်တိုင်ရှိတဲ့ သံသုမာလမ်းမကြီးပေါ်ကနေ လမ်းလျှောက် ဝင်လာမယ်ဆို သုံးမိနစ်လောက် လျှောက်ရုံနဲ့ ရောက်တဲ့နေရာ

👉သစ္စာလမ်းမကြီးရော သံသုမာလမ်းမကြီးပါ နီးပြီး စျေး ၊ ကျောင်း ၊ ဆေးရုံတွေနဲ့ မနီးမဝေးရှိတဲ့နေရာ .. သွားရေးလာရေး စားရေးသောက်ရေး အဆင်ပြေ လွယ်ကူတဲ့ နေရာလေးပါ

👉၆ထပ်ခွဲ အပြည့် ဆောက်ထားတဲ့ တိုက်ခန်း ရဲ့ ၅ လွှာပါ ၊ သူ့အပေါ်မှာ အပေါ်ထပ် တစ်ခန်း ကျန်ပါမယ်

👉လှေကားခွင်လေးက သန့်ပြီး ကျယ်တယ် -အမြဲသော့ခာတ်တာမို့ လုံခြုံပါတယ်ရှင်

👉ပေ 30 - 60 မြေပေါ်မှာ နှစ်ခန်းတွဲ ဆောက်ထားတဲ့ တိုက်မို့ အခေါ်အဝေါ်အားဖြင့်ဆို ( 15 ပေ 60 ) အခန်းပါ ... အတွင်းကျန်ကတော့ ( 13 ပေခွဲ 54 ပေ ) ရှိပါမယ်

👉တိုက်မျက်နှာစာ အရှေ့ဘက်လှည့် ( တောင်ဘက်ကို ပိုယွန်းပါတယ် )
ဆောက်လုပ်ပြီး တိုက်သက်တမ်း 4 နှစ် ဝန်းကျင် ရှိပါပြီ။ပုံမှာ မြင်တွေ့ရတဲ့ အတိုင်း Build in Furniture တွေနဲ့ စိတ်တိုင်းကျ လှလှပပ ပြင်ဆင်ထားပါတယ်

👉ကြွေပြား သန့်သန့်လေးတွေ ဝရန်တာနဲ့ မီးဖိုooခန်း အပြည့် ခင်းထားတဲ့အပြင် အိပ်ခန်းနဲ့ ဧည့်ခန်းတဆက်တည်းကိုကြွေပြားပြောင်ပြောင်လေးတွေ ခင်းပေးထားပါတယ်။အိမ်သာကလည်း ဘိုထိုင်... ရေလိုင်း ... မီးလိုင်း ဆေးကအစ အသစ် စက်စက်မို့ အထုပ်လေးဆွဲပြီး အသင့် တက်နေရုံပါဘဲ

တိုက်ရှေ့မျက်နှာစာမှာမှာ တိုက်အမြင့်မရှိလို့ အလင်းရောင်နဲ့ လေဝင်လေထွက် ရှယ်မှ ရှယ်ကြီးကို ကောင်းပါတယ် ။အိမ်ရှေ့ကနေ တန်ခိုးကြီးဘုရားကြီးတွေကို အမြဲဖူးမျှော်လို့ရတာလည်း ဒီတိုက်ရဲ့ အရေးပါတဲ့ အားသာချက်တွေထဲက တစ်ခုပါ
ကိုယ်ပိုင်မီတာ ကိုယ်ပိုင်ရေစက် အပြည့်အစုံ တပ်ပြီးသား ဖြစ်တဲ့အပြင် သုံးဖို့ရေကလည်း အချိန်မရွေး တင်လိုက်တိုင်းရတဲ့ ရေကြည်ရေသန့်

အိမ်ရှေ့မှာ ပန်းခြံလေးလည်းရှိတဲ့အတွက် မနက်ဘက်အားကစားလုပ်ချင်တဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ် ညနေဘက် ပန်းခြံထဲထိုင်ပြီး အနားယူချင်တဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ် အရမ်းကိုအဆင်ပြေစေပါတယ်

👉BCCစာရွက်၊ မြေရှင်-ကန်ထရိုက် အခန်း အပေးအယူ စာချုပ်၊ ဂရမ်မိတ္တူ၊ အရောင်းအဝယ်စာချုပ် အဆက်ဆက် မူရင်း အပြည့်အစုံ ရှိတာကြောင့် တိုက်ခန်းတစ်ခန်းရဲ့ ပိုင်ဆိုင်မှု ခိုင်မာရေး လိုအပ်ချက်အကုန် ပြည့်စုံပြီးသားပါရှင်

👉အခန်းကြည့်လို့ ကြိုက်ရင် စာရွက်စာတမ်းပါ တထိုင်တည်း ကြည့်လို့ရအောင် စီစဉ်ပေးထားတာမို့ … နားလည် တတ်ကျွမ်းသူနဲ့ စိတ်တိုင်းကျ စစ်ဆေးပြီး စိတ်ချလက်ချ ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်

👉ငွေပိုလို့ ဝယ်ထားမလား... ငှားစားမလား... ကိုယ်တိုင်နေမလား ... အားလုံး အဆင်ပြေတဲ့ အခန်းမျိုးလေးပါနော်

👉အရေးကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ ကားပါကင်လည်း ရပ်စရာ နေရာလွတ်တွေ အများကြီးဘဲမို့ ပါကင်အတွက် ကြောင့်ကြဖို့မလိုပါဘူး

☎️ ... အခန်းကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ ကြိုတင် ဖုန်းဆက်ချိန်းဆို ပြီးမှ လာကြည့်ပေးပါ

စျေးနှုန်း - သိန်း 790 (ပါးပါးညှိနှိုင်း)

ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်း - 09444834446

အချက်အလက်များ

 • ဆောက်လုပ်ပြီး
 • အလုံးစုံ ပြင်ဆင်ပြီး
iMyanmarHouse.com (အိုင်မြန်မာဟောက်စ်ဒေါ့ကွန်း) တွင် တွေ့သောကြော်ငြာဟု ပြောပါရန်
နှိုင်းယှဥ်ရန် အနှစ်သက်ဆုံး Report လုပ်ရန်

အခြား ရောင်းရန် အိမ်ခြံမြေများ


Featured AdWanted Listing

iMyanmarHouse Mobile App

iMyanmarHouse - GET IT ON Google PlayiMyanmarHouse - Download on the App Store

တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ် ရောင်းရန် အိမ်ခြံမြေများ