အပန်းဖြေစခန်းဖွင့်ချင်သူတွေအတွက် မှော်ဘီမြို့ရှိ ဆောက်လုပ်နေဆဲ အပန်းဖြေစခန်းရောင်းရန်ရှိသည်။

ပုံကြီးချဲ့ရန် နှိပ်ပါ

 • အပန်းဖြေစခန်းဖွင့်ချင်သူတွေအတွက် မှော်ဘီမြို့ရှိ ဆောက်လုပ်နေဆဲ အပန်းဖြေစခန်းရောင်းရန်ရှိသည်။ - ရောင်းရန် - မှော်ဘီ (Hmawbi) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 4,000 သိန်း (ကျပ်) - S-10984670 | iMyanmarHouse.com
 • အပန်းဖြေစခန်းဖွင့်ချင်သူတွေအတွက် မှော်ဘီမြို့ရှိ ဆောက်လုပ်နေဆဲ အပန်းဖြေစခန်းရောင်းရန်ရှိသည်။ - ရောင်းရန် - မှော်ဘီ (Hmawbi) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 4,000 သိန်း (ကျပ်) - S-10984670 | iMyanmarHouse.com
 • အပန်းဖြေစခန်းဖွင့်ချင်သူတွေအတွက် မှော်ဘီမြို့ရှိ ဆောက်လုပ်နေဆဲ အပန်းဖြေစခန်းရောင်းရန်ရှိသည်။ - ရောင်းရန် - မှော်ဘီ (Hmawbi) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 4,000 သိန်း (ကျပ်) - S-10984670 | iMyanmarHouse.com
 • အပန်းဖြေစခန်းဖွင့်ချင်သူတွေအတွက် မှော်ဘီမြို့ရှိ ဆောက်လုပ်နေဆဲ အပန်းဖြေစခန်းရောင်းရန်ရှိသည်။ - ရောင်းရန် - မှော်ဘီ (Hmawbi) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 4,000 သိန်း (ကျပ်) - S-10984670 | iMyanmarHouse.com
 • အပန်းဖြေစခန်းဖွင့်ချင်သူတွေအတွက် မှော်ဘီမြို့ရှိ ဆောက်လုပ်နေဆဲ အပန်းဖြေစခန်းရောင်းရန်ရှိသည်။ - ရောင်းရန် - မှော်ဘီ (Hmawbi) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 4,000 သိန်း (ကျပ်) - S-10984670 | iMyanmarHouse.com
 • အပန်းဖြေစခန်းဖွင့်ချင်သူတွေအတွက် မှော်ဘီမြို့ရှိ ဆောက်လုပ်နေဆဲ အပန်းဖြေစခန်းရောင်းရန်ရှိသည်။ - ရောင်းရန် - မှော်ဘီ (Hmawbi) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 4,000 သိန်း (ကျပ်) - S-10984670 | iMyanmarHouse.com
 • အပန်းဖြေစခန်းဖွင့်ချင်သူတွေအတွက် မှော်ဘီမြို့ရှိ ဆောက်လုပ်နေဆဲ အပန်းဖြေစခန်းရောင်းရန်ရှိသည်။ - ရောင်းရန် - မှော်ဘီ (Hmawbi) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 4,000 သိန်း (ကျပ်) - S-10984670 | iMyanmarHouse.com
 • အပန်းဖြေစခန်းဖွင့်ချင်သူတွေအတွက် မှော်ဘီမြို့ရှိ ဆောက်လုပ်နေဆဲ အပန်းဖြေစခန်းရောင်းရန်ရှိသည်။ - ရောင်းရန် - မှော်ဘီ (Hmawbi) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 4,000 သိန်း (ကျပ်) - S-10984670 | iMyanmarHouse.com
 • အပန်းဖြေစခန်းဖွင့်ချင်သူတွေအတွက် မှော်ဘီမြို့ရှိ ဆောက်လုပ်နေဆဲ အပန်းဖြေစခန်းရောင်းရန်ရှိသည်။ - ရောင်းရန် - မှော်ဘီ (Hmawbi) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 4,000 သိန်း (ကျပ်) - S-10984670 | iMyanmarHouse.com
 • အပန်းဖြေစခန်းဖွင့်ချင်သူတွေအတွက် မှော်ဘီမြို့ရှိ ဆောက်လုပ်နေဆဲ အပန်းဖြေစခန်းရောင်းရန်ရှိသည်။ - ရောင်းရန် - မှော်ဘီ (Hmawbi) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 4,000 သိန်း (ကျပ်) - S-10984670 | iMyanmarHouse.com
 • အပန်းဖြေစခန်းဖွင့်ချင်သူတွေအတွက် မှော်ဘီမြို့ရှိ ဆောက်လုပ်နေဆဲ အပန်းဖြေစခန်းရောင်းရန်ရှိသည်။ - ရောင်းရန် - မှော်ဘီ (Hmawbi) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 4,000 သိန်း (ကျပ်) - S-10984670 | iMyanmarHouse.com
 • အပန်းဖြေစခန်းဖွင့်ချင်သူတွေအတွက် မှော်ဘီမြို့ရှိ ဆောက်လုပ်နေဆဲ အပန်းဖြေစခန်းရောင်းရန်ရှိသည်။ - ရောင်းရန် - မှော်ဘီ (Hmawbi) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 4,000 သိန်း (ကျပ်) - S-10984670 | iMyanmarHouse.com
 • အပန်းဖြေစခန်းဖွင့်ချင်သူတွေအတွက် မှော်ဘီမြို့ရှိ ဆောက်လုပ်နေဆဲ အပန်းဖြေစခန်းရောင်းရန်ရှိသည်။ - ရောင်းရန် - မှော်ဘီ (Hmawbi) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 4,000 သိန်း (ကျပ်) - S-10984670 | iMyanmarHouse.com
 • အပန်းဖြေစခန်းဖွင့်ချင်သူတွေအတွက် မှော်ဘီမြို့ရှိ ဆောက်လုပ်နေဆဲ အပန်းဖြေစခန်းရောင်းရန်ရှိသည်။ - ရောင်းရန် - မှော်ဘီ (Hmawbi) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 4,000 သိန်း (ကျပ်) - S-10984670 | iMyanmarHouse.com
 • အပန်းဖြေစခန်းဖွင့်ချင်သူတွေအတွက် မှော်ဘီမြို့ရှိ ဆောက်လုပ်နေဆဲ အပန်းဖြေစခန်းရောင်းရန်ရှိသည်။ - ရောင်းရန် - မှော်ဘီ (Hmawbi) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 4,000 သိန်း (ကျပ်) - S-10984670 | iMyanmarHouse.com
 • အပန်းဖြေစခန်းဖွင့်ချင်သူတွေအတွက် မှော်ဘီမြို့ရှိ ဆောက်လုပ်နေဆဲ အပန်းဖြေစခန်းရောင်းရန်ရှိသည်။ - ရောင်းရန် - မှော်ဘီ (Hmawbi) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 4,000 သိန်း (ကျပ်) - S-10984670 | iMyanmarHouse.com
 • အပန်းဖြေစခန်းဖွင့်ချင်သူတွေအတွက် မှော်ဘီမြို့ရှိ ဆောက်လုပ်နေဆဲ အပန်းဖြေစခန်းရောင်းရန်ရှိသည်။ - ရောင်းရန် - မှော်ဘီ (Hmawbi) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 4,000 သိန်း (ကျပ်) - S-10984670 | iMyanmarHouse.com
 • အပန်းဖြေစခန်းဖွင့်ချင်သူတွေအတွက် မှော်ဘီမြို့ရှိ ဆောက်လုပ်နေဆဲ အပန်းဖြေစခန်းရောင်းရန်ရှိသည်။ - ရောင်းရန် - မှော်ဘီ (Hmawbi) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 4,000 သိန်း (ကျပ်) - S-10984670 | iMyanmarHouse.com
 • အပန်းဖြေစခန်းဖွင့်ချင်သူတွေအတွက် မှော်ဘီမြို့ရှိ ဆောက်လုပ်နေဆဲ အပန်းဖြေစခန်းရောင်းရန်ရှိသည်။ - ရောင်းရန် - မှော်ဘီ (Hmawbi) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 4,000 သိန်း (ကျပ်) - S-10984670 | iMyanmarHouse.com
ကြော်ငြာပိုင်ရှင်သို့ဆက်သွယ်ရန်နှိပ်ပါ
27 Jan 2023 2:14 pm တွင်ကြော်ငြာတင်ခဲ့သည်916 ကြိမ် ကြည့်ရှု့ပြီးကြော်ငြာနံပါတ် S-10984670

မှော်ဘီ | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

ဟိုတယ် ၊ စားသောက်ဆိုင်

3.25 ဧက

ဈေးနှုန်း 4,000 သိန်း (ကျပ်)

ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင် 

မှော်ဘီမြို့၊ ပန်းတစ်ပွင့်တောင် ဆရာတော် ဘုရားကျောင်းသို့သွားလမ်း(လေထီးလမ်း) ပေါ်မှာတည်ရှိတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဘုရားဖူးကားများဖြတ်သွားသည့် လမ်းမပေါ်မှာရှိတဲ့အပြင် မှော်ဘီမြို့ထဲ၊ တိုက်ကြီးဈေးတို့ရဲ့ အနီးအနားမှာ ရှိတဲ့အတွက် သွားလာရလွယ်ကူပြီး အချက်အခြာကျတဲ့ နေရာလေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ခြံထဲတွင် သစ်ပင်ပန်းမန်များ၊ စားသောက်ဆိုင်အတွက် အဆောက်အဦးတစ်လုံး၊ ကားပါကင်အတွက် နေရာလွတ်နှင့် ဘန်လို အဆောက်အအုံလေးများရှိပါတယ်။
အဆောက်အဦးရဲ့ အကျယ်အဝန်းမှာ 23' x 80' ဖြစ်ပြီး အရှေ့အခန်းမှာ hall type ဖြစ်ပြီး အနောက်တွင် အိပ်ခန်း ၁ခန်း နှင့် kitchen ခန်းရှိပါတယ်။
ခြံထဲတွင် ပိန္ဒဲပင် ၊ ကျွဲကောပင် ၊ မာလာကာပင်၊ သရက်အပင်အစုံ၊ စင်ကာပူ ချယ်ရီပင် ၊ စိန်ပန်းပင်များ၊ သနပ်ခါးပင်၊ ကွမ်းပင်တို့ အပြင် အခြားသီးပင်စားပင် မျိုးစုံ စိုက်ပျိုးပေးထားပါတယ်။
ဂရမ်ကလည်း special ပိုင်ရှင်အမည်ပေါက်ဖြစ်တဲ့ အတွက် အရှုပ်အရှင်းကင်းပြီး စိတ်ချရပါတယ်။
အပန်းဖြေစခန်းတွင် အသုံးပြုရန် ပစ္စည်းများလည်းပါရှိပါတယ်။
မြို့နဲ့ မလှမ်းမဝေးမှာလည်းနေချင်တယ် မြို့ပြင်အရသာကိုလည်းခံစားချင်တယ်ဆိုတဲ့ လူတွေအတွက် ဝယ်ကိုဝယ်ထားသင့်တဲ့ နေရာလေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
မြို့နဲ့ မလှမ်းမဝေးမှာ အပန်းဖြေစခန်းဖွင်ဖို့ စိတ်ကူးနေတဲ့ သူတွေအတွက် ရွေးချယ်သင့်တဲ့ နေရာလေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။

ရောင်းဈေး - သိန်း 4000

*** အကယ်၍ငှားချင်တယ်ဆိုလည်း ဈေးနှုန်းညှိနှိုင်းပေးပါ့မယ်။

ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်း - 09400969919

အချက်အလက်များ

 • ဆောက်လုပ်ပြီး
 • တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း ပြင်ဆင်ပြီး
iMyanmarHouse.com (အိုင်မြန်မာဟောက်စ်ဒေါ့ကွန်း) တွင် တွေ့သောကြော်ငြာဟု ပြောပါရန်
နှိုင်းယှဥ်ရန် အနှစ်သက်ဆုံး Report လုပ်ရန်

အခြား ရောင်းရန် အိမ်ခြံမြေများ


Featured AdWanted Listing

iMyanmarHouse Mobile App

iMyanmarHouse - GET IT ON Google PlayiMyanmarHouse - Download on the App Store

မှော်ဘီမြို့နယ် ရောင်းရန် အိမ်ခြံမြေများ