🙏🙏🙏...ရတနာလမ်သမအနီသ ပေကျယ် တိုက်ခန်သအသင့်ပဌင်ပဌီသ ရောင်သပါမည်...🙏🙏🙏

ပုံကဌီသချဲ့ရန် နဟိပ်ပါ

 • 🙏🙏🙏...ရတနာလမ်သမအနီသ ပေကျယ် တိုက်ခန်သအသင့်ပဌင်ပဌီသ ရောင်သပါမည်...🙏🙏🙏 - ရောင်သရန် - တောင်ဥက္ကလာပ (South Okkalapa) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 895 သိန်သ (ကျပ်) - S-10762634 | iMyanmarHouse.com
 • 🙏🙏🙏...ရတနာလမ်သမအနီသ ပေကျယ် တိုက်ခန်သအသင့်ပဌင်ပဌီသ ရောင်သပါမည်...🙏🙏🙏 - ရောင်သရန် - တောင်ဥက္ကလာပ (South Okkalapa) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 895 သိန်သ (ကျပ်) - S-10762634 | iMyanmarHouse.com
 • 🙏🙏🙏...ရတနာလမ်သမအနီသ ပေကျယ် တိုက်ခန်သအသင့်ပဌင်ပဌီသ ရောင်သပါမည်...🙏🙏🙏 - ရောင်သရန် - တောင်ဥက္ကလာပ (South Okkalapa) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 895 သိန်သ (ကျပ်) - S-10762634 | iMyanmarHouse.com
 • 🙏🙏🙏...ရတနာလမ်သမအနီသ ပေကျယ် တိုက်ခန်သအသင့်ပဌင်ပဌီသ ရောင်သပါမည်...🙏🙏🙏 - ရောင်သရန် - တောင်ဥက္ကလာပ (South Okkalapa) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 895 သိန်သ (ကျပ်) - S-10762634 | iMyanmarHouse.com
 • 🙏🙏🙏...ရတနာလမ်သမအနီသ ပေကျယ် တိုက်ခန်သအသင့်ပဌင်ပဌီသ ရောင်သပါမည်...🙏🙏🙏 - ရောင်သရန် - တောင်ဥက္ကလာပ (South Okkalapa) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 895 သိန်သ (ကျပ်) - S-10762634 | iMyanmarHouse.com
 • 🙏🙏🙏...ရတနာလမ်သမအနီသ ပေကျယ် တိုက်ခန်သအသင့်ပဌင်ပဌီသ ရောင်သပါမည်...🙏🙏🙏 - ရောင်သရန် - တောင်ဥက္ကလာပ (South Okkalapa) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 895 သိန်သ (ကျပ်) - S-10762634 | iMyanmarHouse.com
 • 🙏🙏🙏...ရတနာလမ်သမအနီသ ပေကျယ် တိုက်ခန်သအသင့်ပဌင်ပဌီသ ရောင်သပါမည်...🙏🙏🙏 - ရောင်သရန် - တောင်ဥက္ကလာပ (South Okkalapa) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 895 သိန်သ (ကျပ်) - S-10762634 | iMyanmarHouse.com
 • 🙏🙏🙏...ရတနာလမ်သမအနီသ ပေကျယ် တိုက်ခန်သအသင့်ပဌင်ပဌီသ ရောင်သပါမည်...🙏🙏🙏 - ရောင်သရန် - တောင်ဥက္ကလာပ (South Okkalapa) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 895 သိန်သ (ကျပ်) - S-10762634 | iMyanmarHouse.com
 • 🙏🙏🙏...ရတနာလမ်သမအနီသ ပေကျယ် တိုက်ခန်သအသင့်ပဌင်ပဌီသ ရောင်သပါမည်...🙏🙏🙏 - ရောင်သရန် - တောင်ဥက္ကလာပ (South Okkalapa) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 895 သိန်သ (ကျပ်) - S-10762634 | iMyanmarHouse.com
 • 🙏🙏🙏...ရတနာလမ်သမအနီသ ပေကျယ် တိုက်ခန်သအသင့်ပဌင်ပဌီသ ရောင်သပါမည်...🙏🙏🙏 - ရောင်သရန် - တောင်ဥက္ကလာပ (South Okkalapa) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 895 သိန်သ (ကျပ်) - S-10762634 | iMyanmarHouse.com
 • 🙏🙏🙏...ရတနာလမ်သမအနီသ ပေကျယ် တိုက်ခန်သအသင့်ပဌင်ပဌီသ ရောင်သပါမည်...🙏🙏🙏 - ရောင်သရန် - တောင်ဥက္ကလာပ (South Okkalapa) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 895 သိန်သ (ကျပ်) - S-10762634 | iMyanmarHouse.com
 • 🙏🙏🙏...ရတနာလမ်သမအနီသ ပေကျယ် တိုက်ခန်သအသင့်ပဌင်ပဌီသ ရောင်သပါမည်...🙏🙏🙏 - ရောင်သရန် - တောင်ဥက္ကလာပ (South Okkalapa) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 895 သိန်သ (ကျပ်) - S-10762634 | iMyanmarHouse.com
 • 🙏🙏🙏...ရတနာလမ်သမအနီသ ပေကျယ် တိုက်ခန်သအသင့်ပဌင်ပဌီသ ရောင်သပါမည်...🙏🙏🙏 - ရောင်သရန် - တောင်ဥက္ကလာပ (South Okkalapa) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 895 သိန်သ (ကျပ်) - S-10762634 | iMyanmarHouse.com
 • 🙏🙏🙏...ရတနာလမ်သမအနီသ ပေကျယ် တိုက်ခန်သအသင့်ပဌင်ပဌီသ ရောင်သပါမည်...🙏🙏🙏 - ရောင်သရန် - တောင်ဥက္ကလာပ (South Okkalapa) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 895 သိန်သ (ကျပ်) - S-10762634 | iMyanmarHouse.com
 • 🙏🙏🙏...ရတနာလမ်သမအနီသ ပေကျယ် တိုက်ခန်သအသင့်ပဌင်ပဌီသ ရောင်သပါမည်...🙏🙏🙏 - ရောင်သရန် - တောင်ဥက္ကလာပ (South Okkalapa) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 895 သိန်သ (ကျပ်) - S-10762634 | iMyanmarHouse.com
 • 🙏🙏🙏...ရတနာလမ်သမအနီသ ပေကျယ် တိုက်ခန်သအသင့်ပဌင်ပဌီသ ရောင်သပါမည်...🙏🙏🙏 - ရောင်သရန် - တောင်ဥက္ကလာပ (South Okkalapa) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 895 သိန်သ (ကျပ်) - S-10762634 | iMyanmarHouse.com
 • 🙏🙏🙏...ရတနာလမ်သမအနီသ ပေကျယ် တိုက်ခန်သအသင့်ပဌင်ပဌီသ ရောင်သပါမည်...🙏🙏🙏 - ရောင်သရန် - တောင်ဥက္ကလာပ (South Okkalapa) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 895 သိန်သ (ကျပ်) - S-10762634 | iMyanmarHouse.com
 • 🙏🙏🙏...ရတနာလမ်သမအနီသ ပေကျယ် တိုက်ခန်သအသင့်ပဌင်ပဌီသ ရောင်သပါမည်...🙏🙏🙏 - ရောင်သရန် - တောင်ဥက္ကလာပ (South Okkalapa) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 895 သိန်သ (ကျပ်) - S-10762634 | iMyanmarHouse.com
 • 🙏🙏🙏...ရတနာလမ်သမအနီသ ပေကျယ် တိုက်ခန်သအသင့်ပဌင်ပဌီသ ရောင်သပါမည်...🙏🙏🙏 - ရောင်သရန် - တောင်ဥက္ကလာပ (South Okkalapa) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 895 သိန်သ (ကျပ်) - S-10762634 | iMyanmarHouse.com
 • 🙏🙏🙏...ရတနာလမ်သမအနီသ ပေကျယ် တိုက်ခန်သအသင့်ပဌင်ပဌီသ ရောင်သပါမည်...🙏🙏🙏 - ရောင်သရန် - တောင်ဥက္ကလာပ (South Okkalapa) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 895 သိန်သ (ကျပ်) - S-10762634 | iMyanmarHouse.com
ကဌော်ငဌာပိုင်ရဟင်သို့ဆက်သလယ်ရန်နဟိပ်ပါ

တောင်ဥက္ကလာပ | ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ

 á€á€­á€¯á€€á€ºá€á€”်သ  á„ လလဟာ  2 ခန်သ  2 ခန်သ

ဈေသနဟုန်သ

895 သိန်သ (ကျပ်)


🌺...(19×54)'...အိမ်ခန်သ(၂)...ခန်သပါ...
🌺...မာစတာ(၁)...ရိုသရိုသ(၁)...အဲယာသကလန်သ(၃).လုံသ...
🌺...ဧည့်ခန်သ/ထမင်သစာသ...
🌺...ပဌတင်သပေါက်ပတ်လည် သံပန်သဆန်သရဟိုတ် တပ်ဆင်ပဌီသ...
🌺...မျက်နဟာကျက် အလဟဆင်ပဌီသ...
🌺....ပါကေသခင်သ...ကဌလေပဌာသခင်သ...
🌺...ရဟယ်ပဌင်ဆင်ပဌီသ ရောင်သပါမည်....
🌺...BCC...ကျပဌီသ...စာရလက်/တမ်သပဌည့်ရဟိတယ်...
🌺...အသင့်နေ တိုက်ခန်သ ရောင်သပါမည်...

👉👉👉...ရတနာလမ်သမ ကျိုက်က္ကဆံဘုရာသ အာနန္ဒာဘုရာသအနီသ..ကောယိလမ်သမ မင်္ဂလာလမ်သမတို့ အနီသ...👈👈👈

💰💰💰...ရောင်သဈေသ-(တတိယထပ).၄လလဟာ...-၈၉၅.သိန်သ....(ညိဟု့နိူင်သ)...💰💰💰

✍✍အသေသစိတ် သိချင်တာမျာသရဟိရင် ဖုန်သဆက်မေသပါ ရပါတယ်✍✍

🙏🙏🙏...ဈေသနဟုန်သ ညဟိနဟိုင်သ နိုင်ပါတယ်...🙏🙏

⏯⏯⏯⏯⏯⏯⏯⏯⏯⏯⏯⏯⏯⏯⏯⏯⏯

👉👉👉...မဌို့နယ်စုံရဟိ...👈👈👈

🇲🇲...တိုက်ခန်သ (ရောင်သ / ငဟာသ).
🇲🇲...ကလန်တို (ရောင်သ/ ငဟာသ).
🇲🇲...လုံသချင်သအိမ် (ရောင်သ/ ငဟာသ).
🇲🇲...စက်မဟု့ဇုန်ဂိုဒေါင် (ရောင်သ/ ငဟာသ).
🇲🇲...မဌေကလက် (ရောင်သ/ ငဟာသ).
🇲🇲...ဟိုတယ် (ရောင်သ/ ငဟာသ)....

...Data...စာရင်သမျာသကို အပ်နဟံခဌင်သ နဟင့် မေသမဌန်သခဌင်သတို့ကို အောက်ပါ Page...ကို...Likes & Fallowing...လုပ်ပဌီသ ဆက်သလယ် စုံစမ်သနိူင်ပါတယ်...🙏🙏🙏

👉...https://www.Facebook.com/Aung -Ta-Khit-Real- Estate- Service-Co...Ltd...12730004994672321...👈

👉...https://www.imyanmarhouse.com/aung-ta-khit-real-estate-service...👈

👍👍👍Data...ကဌည့်လို့ပါက(၁).ရက်ကဌိုတင် ဖုန်သဆက်ပေသပါရန် မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်ခင်ဗျာ...👍👍👍

➡➡➡Email Address -kohtut8479@gmail. com...

📲09-763 810 191
📲09-445 823 005
📲09-699 860 804...(Viber)...

အကျယ်အဝန်သ

19 ပေ x 54 ပေ

1026 စတုရန်သပေ

အချက်အလက်မျာသ

 • ဆောက်လုပ်ပဌီသ
 • အလုံသစုံ ပဌင်ဆင်ပဌီသ
iMyanmarHouse.com (အိုင်မဌန်မာဟောက်စ်ဒေါ့ကလန်သ) တလင် တလေ့သောကဌော်ငဌာဟု ပဌောပါရန်
နဟိုင်သယဟဥ်ရန် အနဟစ်သက်ဆုံသ Report လုပ်ရန်

Aung Ta Khit Real Estate Service. ရဟိ ရောင်သရန် အိမ်ခဌံမဌေမျာသ

Aung Ta Khit Real Estate Service. ရဟိ ငဟာသရန် အိမ်ခဌံမဌေမျာသ


Featured AdWanted Listing

iMyanmarHouse Mobile App

iMyanmarHouse - GET IT ON Google PlayiMyanmarHouse - Download on the App Store

တောင်ဥက္ကလာပမဌို့နယ် ရောင်သရန် အိမ်ခဌံမဌေမျာသ