🎑 မရမ်သကုန်သမဌို့နယ်ဘုရင့်နောင်ပလဲရုံအနီသ လမ်သလေသဘက်ပေါက်တဲ့ တိုက်ခန်သအရောင်သ

ပုံကဌီသချဲ့ရန် နဟိပ်ပါ

  • 🎑 မရမ်သကုန်သမဌို့နယ်ဘုရင့်နောင်ပလဲရုံအနီသ လမ်သလေသဘက်ပေါက်တဲ့ တိုက်ခန်သအရောင်သ - ရောင်သရန် - မရမ်သကုန်သ (Mayangone) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 760 သိန်သ (ကျပ်) - S-10760961 | iMyanmarHouse.com
  • 🎑 မရမ်သကုန်သမဌို့နယ်ဘုရင့်နောင်ပလဲရုံအနီသ လမ်သလေသဘက်ပေါက်တဲ့ တိုက်ခန်သအရောင်သ - ရောင်သရန် - မရမ်သကုန်သ (Mayangone) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 760 သိန်သ (ကျပ်) - S-10760961 | iMyanmarHouse.com
  • 🎑 မရမ်သကုန်သမဌို့နယ်ဘုရင့်နောင်ပလဲရုံအနီသ လမ်သလေသဘက်ပေါက်တဲ့ တိုက်ခန်သအရောင်သ - ရောင်သရန် - မရမ်သကုန်သ (Mayangone) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 760 သိန်သ (ကျပ်) - S-10760961 | iMyanmarHouse.com
  • 🎑 မရမ်သကုန်သမဌို့နယ်ဘုရင့်နောင်ပလဲရုံအနီသ လမ်သလေသဘက်ပေါက်တဲ့ တိုက်ခန်သအရောင်သ - ရောင်သရန် - မရမ်သကုန်သ (Mayangone) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 760 သိန်သ (ကျပ်) - S-10760961 | iMyanmarHouse.com
  • 🎑 မရမ်သကုန်သမဌို့နယ်ဘုရင့်နောင်ပလဲရုံအနီသ လမ်သလေသဘက်ပေါက်တဲ့ တိုက်ခန်သအရောင်သ - ရောင်သရန် - မရမ်သကုန်သ (Mayangone) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 760 သိန်သ (ကျပ်) - S-10760961 | iMyanmarHouse.com
ကဌော်ငဌာပိုင်ရဟင်သို့ဆက်သလယ်ရန်နဟိပ်ပါ

မရမ်သကုန်သ | ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ

 á€á€­á€¯á€€á€ºá€á€”်သ  á‚ လလဟာ  1 ခန်သ  2 ခန်သ

ဈေသနဟုန်သ

760 သိန်သ (ကျပ်)


🎑 မရမ်သကုန်သမဌို့နယ်ဘုရင့်နောင်ပလဲရုံအနီသ လမ်သလေသဘက်ပေါက်တဲ့ တိုက်ခန်သအရောင်သ
🌇 BCC ပါပဌီသ တိုက်သာသကောင်သ၊ သက်တန်သ ၅နဟစ်သာရဟိ​သေသတဲ့ အရဟုပ်အရဟင်သလုံသဝမရဟိပဲ ရဟေ့နေနဲ့ သတင်သစာကဌေငဌာပဌီသ စာရလက်စာတမ်သ အပဌည့်အစုံ ရဟိတဲ့ အခန်သလေသပါ..
🏘 မီသလိုင်သတလေကိုလည်သ ကဌိုသ၊ ခလုတ်၊ breaker၊ မီသဆိုင်သတလေကအစ အသေသစိတ်ပဌင်ထာသပါတယ်ရဟင့်။
🏊 CB bank အပဌင်, KBZ bank , AYA Bank ဘုရင့်နောင်ပလဲရုံတို့နဟင့် အလလန်နီသရုံမက လမ်သလေသဘက်ပေါက်တဲ့ နေရာကောင်သတစ်ခုဖဌစ်ပါတယ်..ကာသပါလာတဲ့သူတလေအတလက်လည်သ ကာသရပ်ဖို့အဆင်ပဌေပါတယ်.
🌄 ပေအကျယ် - 20 x 45 ပေ
🌄 2 Floor
🌄 Master bedroom 1
🌄 Double bedroom 1
🌄 A/C 3
🌄 ပါကေသခင်သ/ ကဌလေပဌာသခင်သ/ဘိုထိုင်
🌄 Pressure Pump
🌄 Water Heater
🌄 Own Motor
🌄 Own Meter
🏘 760 Lakhs
🙆 လူကဌီသမင်သတို့ ပဌန်လည်ရောင်သချ ဝယ်ယူလိုသော အိမ်ခဌံမဌေ ကလန်ဒို တိုက်ခန်သမျာသအာသ ယုံကဌည်စိတ်ချစလာ အပ်နဟံနိုင်ပီသ အရောင်သအဝယ် အဌာသ မျာသအာသ One Stop Service ဖဌင့် အထူသကျလမ်သကျင်သော ရဟေ့နေမျာသမဟ စာချုပ်စာတမ်သမျာသကို စိတ်ချယုံကဌည်စလာဖဌင့် ဆောင်ရလက်ပေသနေပါသည်။
For detail to
09 421803845
09 773329925
09 777257032
#Burmesehouseproperty
#PropertyConsultant

အကျယ်အဝန်သ

20 ပေ x 45 ပေ

900 စတုရန်သပေ

အချက်အလက်မျာသ

  • ဆောက်လုပ်ပဌီသ
  • အလုံသစုံ ပဌင်ဆင်ပဌီသ
iMyanmarHouse.com (အိုင်မဌန်မာဟောက်စ်ဒေါ့ကလန်သ) တလင် တလေ့သောကဌော်ငဌာဟု ပဌောပါရန်
နဟိုင်သယဟဥ်ရန် အနဟစ်သက်ဆုံသ Report လုပ်ရန်

Vibe Genius Property ရဟိ ရောင်သရန် အိမ်ခဌံမဌေမျာသ


Featured AdWanted Listing

iMyanmarHouse Mobile App

iMyanmarHouse - GET IT ON Google PlayiMyanmarHouse - Download on the App Store

မရမ်သကုန်သမဌို့နယ် ရောင်သရန် အိမ်ခဌံမဌေမျာသ