📌📌 ခဌံဝန်သကျယ်ကျယ်ရဟာနေသောမိတ်ဆလေမျာသအတလက် #စမ်သချောင်သမဌို့နယ်က_လုံချင်သပါသောခဌံကျယ် အရောင်သ

အထူသကဌော်ငဌာ

ပုံကဌီသချဲ့ရန် နဟိပ်ပါ

 • 📌📌 ခဌံဝန်သကျယ်ကျယ်ရဟာနေသောမိတ်ဆလေမျာသအတလက် #စမ်သချောင်သမဌို့နယ်က_လုံချင်သပါသောခဌံကျယ် အရောင်သ - ရောင်သရန် - စမ်သချောင်သ (Sanchaung) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 35,000 သိန်သ (ကျပ်) - S-10754181 | iMyanmarHouse.com
 • 📌📌 ခဌံဝန်သကျယ်ကျယ်ရဟာနေသောမိတ်ဆလေမျာသအတလက် #စမ်သချောင်သမဌို့နယ်က_လုံချင်သပါသောခဌံကျယ် အရောင်သ - ရောင်သရန် - စမ်သချောင်သ (Sanchaung) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 35,000 သိန်သ (ကျပ်) - S-10754181 | iMyanmarHouse.com
 • 📌📌 ခဌံဝန်သကျယ်ကျယ်ရဟာနေသောမိတ်ဆလေမျာသအတလက် #စမ်သချောင်သမဌို့နယ်က_လုံချင်သပါသောခဌံကျယ် အရောင်သ - ရောင်သရန် - စမ်သချောင်သ (Sanchaung) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 35,000 သိန်သ (ကျပ်) - S-10754181 | iMyanmarHouse.com
 • 📌📌 ခဌံဝန်သကျယ်ကျယ်ရဟာနေသောမိတ်ဆလေမျာသအတလက် #စမ်သချောင်သမဌို့နယ်က_လုံချင်သပါသောခဌံကျယ် အရောင်သ - ရောင်သရန် - စမ်သချောင်သ (Sanchaung) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 35,000 သိန်သ (ကျပ်) - S-10754181 | iMyanmarHouse.com
 • 📌📌 ခဌံဝန်သကျယ်ကျယ်ရဟာနေသောမိတ်ဆလေမျာသအတလက် #စမ်သချောင်သမဌို့နယ်က_လုံချင်သပါသောခဌံကျယ် အရောင်သ - ရောင်သရန် - စမ်သချောင်သ (Sanchaung) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 35,000 သိန်သ (ကျပ်) - S-10754181 | iMyanmarHouse.com
 • 📌📌 ခဌံဝန်သကျယ်ကျယ်ရဟာနေသောမိတ်ဆလေမျာသအတလက် #စမ်သချောင်သမဌို့နယ်က_လုံချင်သပါသောခဌံကျယ် အရောင်သ - ရောင်သရန် - စမ်သချောင်သ (Sanchaung) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 35,000 သိန်သ (ကျပ်) - S-10754181 | iMyanmarHouse.com
 • 📌📌 ခဌံဝန်သကျယ်ကျယ်ရဟာနေသောမိတ်ဆလေမျာသအတလက် #စမ်သချောင်သမဌို့နယ်က_လုံချင်သပါသောခဌံကျယ် အရောင်သ - ရောင်သရန် - စမ်သချောင်သ (Sanchaung) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 35,000 သိန်သ (ကျပ်) - S-10754181 | iMyanmarHouse.com
 • 📌📌 ခဌံဝန်သကျယ်ကျယ်ရဟာနေသောမိတ်ဆလေမျာသအတလက် #စမ်သချောင်သမဌို့နယ်က_လုံချင်သပါသောခဌံကျယ် အရောင်သ - ရောင်သရန် - စမ်သချောင်သ (Sanchaung) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 35,000 သိန်သ (ကျပ်) - S-10754181 | iMyanmarHouse.com
 • 📌📌 ခဌံဝန်သကျယ်ကျယ်ရဟာနေသောမိတ်ဆလေမျာသအတလက် #စမ်သချောင်သမဌို့နယ်က_လုံချင်သပါသောခဌံကျယ် အရောင်သ - ရောင်သရန် - စမ်သချောင်သ (Sanchaung) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 35,000 သိန်သ (ကျပ်) - S-10754181 | iMyanmarHouse.com
 • 📌📌 ခဌံဝန်သကျယ်ကျယ်ရဟာနေသောမိတ်ဆလေမျာသအတလက် #စမ်သချောင်သမဌို့နယ်က_လုံချင်သပါသောခဌံကျယ် အရောင်သ - ရောင်သရန် - စမ်သချောင်သ (Sanchaung) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 35,000 သိန်သ (ကျပ်) - S-10754181 | iMyanmarHouse.com
 • 📌📌 ခဌံဝန်သကျယ်ကျယ်ရဟာနေသောမိတ်ဆလေမျာသအတလက် #စမ်သချောင်သမဌို့နယ်က_လုံချင်သပါသောခဌံကျယ် အရောင်သ - ရောင်သရန် - စမ်သချောင်သ (Sanchaung) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 35,000 သိန်သ (ကျပ်) - S-10754181 | iMyanmarHouse.com
 • 📌📌 ခဌံဝန်သကျယ်ကျယ်ရဟာနေသောမိတ်ဆလေမျာသအတလက် #စမ်သချောင်သမဌို့နယ်က_လုံချင်သပါသောခဌံကျယ် အရောင်သ - ရောင်သရန် - စမ်သချောင်သ (Sanchaung) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 35,000 သိန်သ (ကျပ်) - S-10754181 | iMyanmarHouse.com
 • 📌📌 ခဌံဝန်သကျယ်ကျယ်ရဟာနေသောမိတ်ဆလေမျာသအတလက် #စမ်သချောင်သမဌို့နယ်က_လုံချင်သပါသောခဌံကျယ် အရောင်သ - ရောင်သရန် - စမ်သချောင်သ (Sanchaung) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 35,000 သိန်သ (ကျပ်) - S-10754181 | iMyanmarHouse.com
 • 📌📌 ခဌံဝန်သကျယ်ကျယ်ရဟာနေသောမိတ်ဆလေမျာသအတလက် #စမ်သချောင်သမဌို့နယ်က_လုံချင်သပါသောခဌံကျယ် အရောင်သ - ရောင်သရန် - စမ်သချောင်သ (Sanchaung) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 35,000 သိန်သ (ကျပ်) - S-10754181 | iMyanmarHouse.com
ကဌော်ငဌာပိုင်ရဟင်သို့ဆက်သလယ်ရန်နဟိပ်ပါ

စမ်သချောင်သ | ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ

 á€™á€Œá€±á€€á€œá€€á€º ၊ ခဌံကလက်  1 ခန်သ  á€™á€•á€«

ဈေသနဟုန်သ

35,000 သိန်သ (ကျပ်)


FOR SALE ‌
No(9B), Beside Bangladesh Embassy, Thanlwin Road, Sanchaung Tsp

Land Square feet: 6600 (60ft x 115ft)

💰Price - 35000 lakhs

Contact us via:
- Chat box
- 09765199878/09444446687/09443222222

အကျယ်အဝန်သ

6600 စတုရန်သပေ

အချက်အလက်မျာသ

 • ပိုင်ရဟင်ကိုယ်တိုင်
 • တစ်စိတ်တစ်ပိုင်သ ပဌင်ဆင်ပဌီသ
iMyanmarHouse.com (အိုင်မဌန်မာဟောက်စ်ဒေါ့ကလန်သ) တလင် တလေ့သောကဌော်ငဌာဟု ပဌောပါရန်
နဟိုင်သယဟဥ်ရန် အနဟစ်သက်ဆုံသ Report လုပ်ရန်

အခဌာသ ရောင်သရန် အိမ်ခဌံမဌေမျာသ

အခဌာသ ငဟာသရန် အိမ်ခဌံမဌေမျာသ


Featured AdWanted Listing

iMyanmarHouse Mobile App

iMyanmarHouse - GET IT ON Google PlayiMyanmarHouse - Download on the App Store

စမ်သချောင်သမဌို့နယ် ရောင်သရန် အိမ်ခဌံမဌေမျာသ