👉 သုဝဏ္ဏဗီလာ ရဟိမဌေကလက်မျာသရောင်သမည်🏡

အထူသကဌော်ငဌာ

ပုံကဌီသချဲ့ရန် နဟိပ်ပါ

  • 👉 သုဝဏ္ဏဗီလာ ရဟိမဌေကလက်မျာသရောင်သမည်🏡 - ရောင်သရန် - သင်္ဃန်သကျလန်သ (Thingangyun) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 2,800 သိန်သ (ကျပ်) - S-10741794 | iMyanmarHouse.com
  • 👉 သုဝဏ္ဏဗီလာ ရဟိမဌေကလက်မျာသရောင်သမည်🏡 - ရောင်သရန် - သင်္ဃန်သကျလန်သ (Thingangyun) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 2,800 သိန်သ (ကျပ်) - S-10741794 | iMyanmarHouse.com
  • 👉 သုဝဏ္ဏဗီလာ ရဟိမဌေကလက်မျာသရောင်သမည်🏡 - ရောင်သရန် - သင်္ဃန်သကျလန်သ (Thingangyun) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 2,800 သိန်သ (ကျပ်) - S-10741794 | iMyanmarHouse.com
  • 👉 သုဝဏ္ဏဗီလာ ရဟိမဌေကလက်မျာသရောင်သမည်🏡 - ရောင်သရန် - သင်္ဃန်သကျလန်သ (Thingangyun) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 2,800 သိန်သ (ကျပ်) - S-10741794 | iMyanmarHouse.com
  • 👉 သုဝဏ္ဏဗီလာ ရဟိမဌေကလက်မျာသရောင်သမည်🏡 - ရောင်သရန် - သင်္ဃန်သကျလန်သ (Thingangyun) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 2,800 သိန်သ (ကျပ်) - S-10741794 | iMyanmarHouse.com
  • 👉 သုဝဏ္ဏဗီလာ ရဟိမဌေကလက်မျာသရောင်သမည်🏡 - ရောင်သရန် - သင်္ဃန်သကျလန်သ (Thingangyun) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 2,800 သိန်သ (ကျပ်) - S-10741794 | iMyanmarHouse.com
  • 👉 သုဝဏ္ဏဗီလာ ရဟိမဌေကလက်မျာသရောင်သမည်🏡 - ရောင်သရန် - သင်္ဃန်သကျလန်သ (Thingangyun) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 2,800 သိန်သ (ကျပ်) - S-10741794 | iMyanmarHouse.com
  • 👉 သုဝဏ္ဏဗီလာ ရဟိမဌေကလက်မျာသရောင်သမည်🏡 - ရောင်သရန် - သင်္ဃန်သကျလန်သ (Thingangyun) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 2,800 သိန်သ (ကျပ်) - S-10741794 | iMyanmarHouse.com
  • 👉 သုဝဏ္ဏဗီလာ ရဟိမဌေကလက်မျာသရောင်သမည်🏡 - ရောင်သရန် - သင်္ဃန်သကျလန်သ (Thingangyun) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 2,800 သိန်သ (ကျပ်) - S-10741794 | iMyanmarHouse.com
ကဌော်ငဌာပိုင်ရဟင်သို့ဆက်သလယ်ရန်နဟိပ်ပါ

သင်္ဃန်သကျလန်သ | ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ

 á€™á€Œá€±á€€á€œá€€á€º ၊ ခဌံကလက်  á€™á€•á€«  á€™á€•á€«

ဈေသနဟုန်သ

2,800 သိန်သ (ကျပ်)


👉 သုဝဏ္ဏဗီလာ ရဟိမဌေကလက်မျာသရောင်သမည်🏡

သုဝဏ္ဏဗီလာရဲ့ အာသသာချက်ကတော့ သင်္ဃန်သကျလန်သမဌို့နယ် (သုဝဏ္ဏ) သံသုမာလမ်သ၊ ဝေဇယန္တာလမ်သအနီသတလင်တည်ရဟိသောကဌောင့်အချက်အချာကျသောနေရာဖဌစ်ပါသည်။ ရန်ကုန်မဌို့နဲ့အနီသဆုံသဖဌစ်ပဌီသသလာသရေသလာရေသ လလယ်ကူကာ ဈေသနဟုန်သအာသဖဌင့် အလလန်သင့်တော်သည့် အိမ်ရာတစ်ခုဖဌစ်ပါသည်။

🏡 P-1 - (1351.25 Sqft) - 1 Sqft - 1.5 သိန်သ
🏡 P-2 - (1233.75 Sqft) - 1 Sqft - 1.5 သိန်သ
🏡 P-3 - (2390 Sqft) - 2800 သိန်သ
🏡 P-16 - (30 x 58) - 2000 သိန်သ
🏡 P-17 - (27 x 58) - 1850 သိန်သ
🏡 P-19 - (26 x 58) - 1650 သိန်သ
🏡 P-26 - (30 x 57) - 1950 သိန်သ
🏡 P-32 - (30 x 50) - 1850 သိန်သ
🏡 P-33 - (30 x 51) - 1850 သိန်သ
🏡 P-37 - (25 x 53) - 1650 သိန်သ
🏡 P-38 - (1300 Sqft) - 1650 သိန်သ 

သုဝဏ္ဏဗီလာစုစုပေါင်သ - (၃၇)ကလက် (မဌေသီသသန့်)

✅ အခလန်ဆောင်ပဌီသ မဟတ်ပုံတင်အရောင်သအဝယ်စာချုပ်ကဌီသဖဌင့် ပိုင်ဆိုင်ထာသသော မဌေပိုင်မဌေဖဌစ်သောကဌောင့် ပိုင်ဆိုင်မဟု(၁၀၀ %) ခိုင်မာပါသည်။
✅ မဌို့တော်စည်ပင်တလင် တရာသဝင်ခလဲစိပ်ပဌီသ ဝယ်သူအမည်ပေါက်ရရဟိမည်ဖဌစ်ပါသည်။
✅ King, YIS, ILBC, SIS International School တို့နဲ့အနီသဆုံသနေရာတလင် တည်ရဟိသောကဌောင့် သာသသာသမီသမီသတို့အတလက် အရလေသချယ်သင့်တဲ့နေရာတစ်ခုဖဌစ်ပါသည်။
✅ အိမ်ရာတလင် ရေမဌောင်သ၊ အုတ်တံတိုင်သ၊ (၂၄)နာရီလုံခဌုံရေသထာသရဟိပဌီသ Landscape ပဌုလုပ်ပေသပါမည်။
✅ သိန်သ(၁၀၀၀)ကျော်ဖဌင့် သာသစဉ်မဌေသဆက် မဌေပိုင်ဆိုင်နိုင်မည်ဖဌစ်ပဌီသ ဈေသနဟုန်သသင့်တင့်တဲ့အတလက် လက်လလတ်မခံဘဲ ရလေသချယ်သင့်တဲ့နေရာတစ်ခုဖဌစ်ပါသည်။
✅ လူကဌီသမင်သတို့၏ငလေကို တိုသပလာသလာအောင် (ဝယ်/ရောင်သ) ရင်သနဟီသမဌဟုပ်နဟံမလာသ?မဌေဝယ်ပဌီသ အိမ်ဆောက်ကာ အကျိုသအမဌတ်ရယူပဌီသ ပဌန်ရောင်သမလာသ?။မိသာသစုနေမလာသ?။ဘယ်လိုပဲဖဌစ်ဖဌစ် ဝယ်ထာသရင်မမဟာသတဲ့ အိမ်ရာတစ်ခုဖဌစ်ပါသည်။
🔞🔞🔞
အောက်ပါဖုန်သနံပါတ်မျာသအာသ ဆက်သလယ်စုံစမ်သမေသမဌန်သနိုင်ပါတယ်ရဟင်💁

📲 09.40 9999 618
📲 09.422 8888 54
📲 09.422 8888 53
📲 09.422 8888 52

✅ ယခုကဌော်ငဌာမျာသအပဌင် ရောင်သ/ငဟာသရန်

နေရာမျာသလည်သရဟိပါသဖဌင့်

ဆက်သလယ်စုံစမ်သမေသမဌန်သနိုင်ပါတယ်💁🏠🏙

✅ ယခုပဲဖုန်သလေသဆက်ပဌီသ လာကဌည့်ပေသဖို့

ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်📲

✅ လူကဌီသမင်သတို့၏ ရောင်သရန်/ငဟါသရန်

အိမ်၊ ခဌံ၊ မဌေမျာသကိုလည်သ အမဌန်ဆုံသရောင်သ/ငဟါသဖဌစ်အောင်

အကောင်သဆုံသ ဝန်ဆောင်မဟုပေသနေပါတယ်🙏

#aungmyaysaytanar
#အောင်မဌေစေတနာ
#aungmyayrealstate
#aungmyay
#အောင်မဌေ
#လုံသချင်သမဌေကလက်အရောင်သ
#landandhouseforsale
#သင်္ဃန်သကျလန်သမဌို့နယ်လုံသချင်သမဌေကလက်အရောင်သ
#Thingangyuntsplandandhouseforsale
#သုဝဏ္ဏဗီလာမဌေကလက်အရောင်သ
#Thuwanavillalandforsale

အကျယ်အဝန်သ

2390 စတုရန်သပေ

အချက်အလက်မျာသ

  • မပဌင်ဆင်ရသေသ
iMyanmarHouse.com (အိုင်မဌန်မာဟောက်စ်ဒေါ့ကလန်သ) တလင် တလေ့သောကဌော်ငဌာဟု ပဌောပါရန်
နဟိုင်သယဟဥ်ရန် အနဟစ်သက်ဆုံသ Report လုပ်ရန်

Aung Myay (SAYTANAR) Real Estate & General Service ရဟိ ရောင်သရန် အိမ်ခဌံမဌေမျာသ


Featured AdWanted Listing

iMyanmarHouse Mobile App

iMyanmarHouse - GET IT ON Google PlayiMyanmarHouse - Download on the App Store

သင်္ဃန်သကျလန်သမဌို့နယ် ရောင်သရန် အိမ်ခဌံမဌေမျာသ