ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်ရောင်းပြီး ဘဏ်ချိတ်လည်းရတဲ့ သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ် ငမိုးရိပ်၁၀လမ်းရှိ မြေညီထပ်ရောင်းရန်ရှိသည်။

ပုံကြီးချဲ့ရန် နှိပ်ပါ

 • ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်ရောင်းပြီး ဘဏ်ချိတ်လည်းရတဲ့ သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ် ငမိုးရိပ်၁၀လမ်းရှိ မြေညီထပ်ရောင်းရန်ရှိသည်။ - ရောင်းရန် - သင်္ဃန်းကျွန်း (Thingangyun) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 720 သိန်း (ကျပ်) - S-10739915 | iMyanmarHouse.com
 • ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်ရောင်းပြီး ဘဏ်ချိတ်လည်းရတဲ့ သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ် ငမိုးရိပ်၁၀လမ်းရှိ မြေညီထပ်ရောင်းရန်ရှိသည်။ - ရောင်းရန် - သင်္ဃန်းကျွန်း (Thingangyun) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 720 သိန်း (ကျပ်) - S-10739915 | iMyanmarHouse.com
 • ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်ရောင်းပြီး ဘဏ်ချိတ်လည်းရတဲ့ သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ် ငမိုးရိပ်၁၀လမ်းရှိ မြေညီထပ်ရောင်းရန်ရှိသည်။ - ရောင်းရန် - သင်္ဃန်းကျွန်း (Thingangyun) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 720 သိန်း (ကျပ်) - S-10739915 | iMyanmarHouse.com
 • ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်ရောင်းပြီး ဘဏ်ချိတ်လည်းရတဲ့ သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ် ငမိုးရိပ်၁၀လမ်းရှိ မြေညီထပ်ရောင်းရန်ရှိသည်။ - ရောင်းရန် - သင်္ဃန်းကျွန်း (Thingangyun) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 720 သိန်း (ကျပ်) - S-10739915 | iMyanmarHouse.com
 • ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်ရောင်းပြီး ဘဏ်ချိတ်လည်းရတဲ့ သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ် ငမိုးရိပ်၁၀လမ်းရှိ မြေညီထပ်ရောင်းရန်ရှိသည်။ - ရောင်းရန် - သင်္ဃန်းကျွန်း (Thingangyun) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 720 သိန်း (ကျပ်) - S-10739915 | iMyanmarHouse.com
 • ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်ရောင်းပြီး ဘဏ်ချိတ်လည်းရတဲ့ သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ် ငမိုးရိပ်၁၀လမ်းရှိ မြေညီထပ်ရောင်းရန်ရှိသည်။ - ရောင်းရန် - သင်္ဃန်းကျွန်း (Thingangyun) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 720 သိန်း (ကျပ်) - S-10739915 | iMyanmarHouse.com
 • ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်ရောင်းပြီး ဘဏ်ချိတ်လည်းရတဲ့ သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ် ငမိုးရိပ်၁၀လမ်းရှိ မြေညီထပ်ရောင်းရန်ရှိသည်။ - ရောင်းရန် - သင်္ဃန်းကျွန်း (Thingangyun) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 720 သိန်း (ကျပ်) - S-10739915 | iMyanmarHouse.com
 • ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်ရောင်းပြီး ဘဏ်ချိတ်လည်းရတဲ့ သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ် ငမိုးရိပ်၁၀လမ်းရှိ မြေညီထပ်ရောင်းရန်ရှိသည်။ - ရောင်းရန် - သင်္ဃန်းကျွန်း (Thingangyun) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 720 သိန်း (ကျပ်) - S-10739915 | iMyanmarHouse.com
 • ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်ရောင်းပြီး ဘဏ်ချိတ်လည်းရတဲ့ သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ် ငမိုးရိပ်၁၀လမ်းရှိ မြေညီထပ်ရောင်းရန်ရှိသည်။ - ရောင်းရန် - သင်္ဃန်းကျွန်း (Thingangyun) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 720 သိန်း (ကျပ်) - S-10739915 | iMyanmarHouse.com
 • ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်ရောင်းပြီး ဘဏ်ချိတ်လည်းရတဲ့ သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ် ငမိုးရိပ်၁၀လမ်းရှိ မြေညီထပ်ရောင်းရန်ရှိသည်။ - ရောင်းရန် - သင်္ဃန်းကျွန်း (Thingangyun) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 720 သိန်း (ကျပ်) - S-10739915 | iMyanmarHouse.com
 • ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်ရောင်းပြီး ဘဏ်ချိတ်လည်းရတဲ့ သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ် ငမိုးရိပ်၁၀လမ်းရှိ မြေညီထပ်ရောင်းရန်ရှိသည်။ - ရောင်းရန် - သင်္ဃန်းကျွန်း (Thingangyun) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 720 သိန်း (ကျပ်) - S-10739915 | iMyanmarHouse.com
 • ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်ရောင်းပြီး ဘဏ်ချိတ်လည်းရတဲ့ သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ် ငမိုးရိပ်၁၀လမ်းရှိ မြေညီထပ်ရောင်းရန်ရှိသည်။ - ရောင်းရန် - သင်္ဃန်းကျွန်း (Thingangyun) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 720 သိန်း (ကျပ်) - S-10739915 | iMyanmarHouse.com
 • ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်ရောင်းပြီး ဘဏ်ချိတ်လည်းရတဲ့ သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ် ငမိုးရိပ်၁၀လမ်းရှိ မြေညီထပ်ရောင်းရန်ရှိသည်။ - ရောင်းရန် - သင်္ဃန်းကျွန်း (Thingangyun) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 720 သိန်း (ကျပ်) - S-10739915 | iMyanmarHouse.com
 • ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်ရောင်းပြီး ဘဏ်ချိတ်လည်းရတဲ့ သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ် ငမိုးရိပ်၁၀လမ်းရှိ မြေညီထပ်ရောင်းရန်ရှိသည်။ - ရောင်းရန် - သင်္ဃန်းကျွန်း (Thingangyun) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 720 သိန်း (ကျပ်) - S-10739915 | iMyanmarHouse.com
 • ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်ရောင်းပြီး ဘဏ်ချိတ်လည်းရတဲ့ သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ် ငမိုးရိပ်၁၀လမ်းရှိ မြေညီထပ်ရောင်းရန်ရှိသည်။ - ရောင်းရန် - သင်္ဃန်းကျွန်း (Thingangyun) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 720 သိန်း (ကျပ်) - S-10739915 | iMyanmarHouse.com
 • ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်ရောင်းပြီး ဘဏ်ချိတ်လည်းရတဲ့ သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ် ငမိုးရိပ်၁၀လမ်းရှိ မြေညီထပ်ရောင်းရန်ရှိသည်။ - ရောင်းရန် - သင်္ဃန်းကျွန်း (Thingangyun) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 720 သိန်း (ကျပ်) - S-10739915 | iMyanmarHouse.com
 • ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်ရောင်းပြီး ဘဏ်ချိတ်လည်းရတဲ့ သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ် ငမိုးရိပ်၁၀လမ်းရှိ မြေညီထပ်ရောင်းရန်ရှိသည်။ - ရောင်းရန် - သင်္ဃန်းကျွန်း (Thingangyun) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 720 သိန်း (ကျပ်) - S-10739915 | iMyanmarHouse.com
 • ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်ရောင်းပြီး ဘဏ်ချိတ်လည်းရတဲ့ သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ် ငမိုးရိပ်၁၀လမ်းရှိ မြေညီထပ်ရောင်းရန်ရှိသည်။ - ရောင်းရန် - သင်္ဃန်းကျွန်း (Thingangyun) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 720 သိန်း (ကျပ်) - S-10739915 | iMyanmarHouse.com
 • ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်ရောင်းပြီး ဘဏ်ချိတ်လည်းရတဲ့ သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ် ငမိုးရိပ်၁၀လမ်းရှိ မြေညီထပ်ရောင်းရန်ရှိသည်။ - ရောင်းရန် - သင်္ဃန်းကျွန်း (Thingangyun) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 720 သိန်း (ကျပ်) - S-10739915 | iMyanmarHouse.com
 • ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်ရောင်းပြီး ဘဏ်ချိတ်လည်းရတဲ့ သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ် ငမိုးရိပ်၁၀လမ်းရှိ မြေညီထပ်ရောင်းရန်ရှိသည်။ - ရောင်းရန် - သင်္ဃန်းကျွန်း (Thingangyun) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 720 သိန်း (ကျပ်) - S-10739915 | iMyanmarHouse.com
ကြော်ငြာပိုင်ရှင်သို့ဆက်သွယ်ရန်နှိပ်ပါ

သင်္ဃန်းကျွန်း | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

 တိုက်ခန်း  မြေညီထပ်  1 ခန်း  1 ခန်း

ဈေးနှုန်း

720 သိန်း (ကျပ်)


#ပိုင်ရှင်တိုက်ရိုက်
#ဘဏ်တဝက် ငွေသားတဝက်ရ
#ဘဏ်ချိတ်လည်းရ
(UAB bank Home Loan အောင်ပြီးသားမို့ UAB bank နဲ့သာ ဆက်ချိတ်ခွင့် ပေးပါမည်။)
UAB bank နဲ့ Home Loan အောင်ပြီးသားမို့ UAB bank နဲ့ ဆက်ချိတ်ရင် မြန်မြန် ပြန်ကျပါမည်။
#စီးပွားရေးလုပ်လို့ရတဲ့ နေရာကောင်း မြေညီတိုက်ခန်းလေးပါ။
🏠 တစ်အိမ်လုံး Pro 1က ပစ္စည်းအကောင်းတွေချည်းသုံးထားပြီး အသစ်တွေချည်းလဲထား ပြင်ဆင်ထားတဲ့ BCC ကျပြီး စာရွက်စာတမ်းအပြည့်အစုံပါတဲ့ ‌ဈေးတန်တဲ့ မြေညီအခန်းလေး ရောင်းချင်ပါတယ်။
ပိုင်ရှင်က သူနေမှာမို့ သူ့စိတ်ကြိုက် အပင်ပန်းခံ ဖျားတဲ့အထိ သူကိုယ်တိုင်ကြီးကြပ်ပြီး ပြင်ဆင်ထားတဲ့ အခန်းလေးပါ။
ခု ရင်းနှံမြှုပ်နှံမှုတစ်ခုလုပ်မှာမို့ မနေဖြစ်တော့လို့ ပြန်ရောင်းပါမယ်။
BCC ကျပြီး ရေမီးစုံ အထုတ်ဆွဲ အရန်သင့်တက်နေရုံအခန်းလေးပါရှင့်🥰
အပြင်က ပြန်လာလို့ အိမ်ထဲဝင်လိုက်တာနဲ့ အဲကွန်း ပန်ကာ
မလို အေးစိမ့်သွားစေတဲ့ အခန်းလေးပါ🥰
ကဲ...ဒါဆို စပြီး အခန်းလေးနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးမယ်နော်...
💰 မြေညီ သိန်း 720 (ညှိနှိုင်း) 💰
ဈေးနှုန်းလေးကို အတတ်နိုင်ဆုံး ညှိနှိုင်းပေးပါမယ်နော်...
အကျယ် - 12 ပေခွဲ၊‌ 50 ပေ
Hight - 9 ပေ
Location လေးက 👉 သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်၊ငမိုးရိပ် ရပ်ကွက်၊ငမိုးရိပ် ၁၀လမ်း၊ လမ်းကျယ် လမ်းသန့်
♦️အပိုင်း ၃ မို့ အခြားအပိုင်းတွေနဲ့မတူပဲ လူသွားလူလာ၊ဈေးသွားဈေးလာများလို့ လူစည်ပါတယ်။
✴️ ရတနာလမ်း ကျောကပ်
✴️ လိုင်စင်ရုံးအနီး
✴️ စံပြဈေးနီး
✴️ ကားမှတ်တိုင်နီး
♦️ စီးပွားရေးလုပ်လို့ရ ၊ အိမ်ရှေ့ အမိုးထုတ်ထားလို့ ဆိုင်ဖွင့်ရင်လည်း အရန်သင့်ဖွင့်လို့ရတယ်နော်...
Shwe Phyo ကတော့ ကွန်တိန်နာကျ ဘေထုတ်ဆိုင်လေးဖွင့်ထားပါတယ်။လူသွားလူလာများလို့ ရောင်းကောင်းပါတယ်။ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတစ်ခုလုပ်မှာမို့သာ အခန်းကို ပြန်ရောင်းတာပါ။တကယ့်နေရာကောင်းလေးပါရှင့်🥰
Shwe Phyo လို ကွန်တိန်နာကျဘေထုတ် ဆိုင်လေး ပြန်ဖွင့်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်း Shwe Phyo ရဲ့ မြေညီတိုက်ခန်း ဝယ်သူကို ပညာမလျှိုပဲ အကုန်ပြောပြပေးသွားမှာပါ🥰
♦️ ဆိုင်မဖွင့်ရင်တောင် ကား ၂စီးထားလို့ရ
မျက်နှာသာတစ်ဖက်တည်းမို့ ပတ်ဝန်းကျင်အေးဆေး
ဘေးပတ်ဝန်းကျင်သန့်
👉 ကားပါကင်အတွက် စိတ်ပူစရာမလို။စီးပွားရေးလုပ်လို့ရတဲ့ နေရာကောင်း လမ်းသန့်ပါ။
လက်ရှိ ဆိုင်ဖွင့်ထားပါတယ်။ရောင်းကောင်းတဲ့နေရာလေးပါ။ဆိုင်ပြန်ဖွင့်မယ်ဆို အရန်သင့်ဖွင့်လို့ရတဲ့ အမိုးထုတ်ပြီးသားလေးပါ။
👉 Premier ဆေးအကောင်းစား အပြောင်သုတ်ထားတာမို့ ဆေးက ၁၀နှစ်လောက်အသာလေး အေးဆေးနော်...
Premier ဆေးအကောင်း အပြောင် သုတ်ထားလို့ မီးအလင်းနဲ့ အိမ်ဆေးသားက ကြည့်လိုက်တာနဲ့ သိသာတယ်နော်...
မျက်နှာကျက်တွေကအစ ဆေးအသစ်တွေသုတ်ထားတာပါ။
မျက်နှာကျက် ကောနစ် မီးအလှဆင်ထားပါတယ်။မီးဆိုင်းကလည်း အရောင်တွေပြောင်းလို့ရတဲ့အပြင် Bluetooth speaker ပါပါသေးတယ်။ကြိုက်နှစ်သက်ရာ တရားတို့ သီချင်းတို့ ဖွင့်လို့ရပါတယ်။
👉 ပါကေးအပြည့်ခင်းပြီးသားပါ။ပါကေးကို SPC ရေစိမ်ခံ 60% အပြောင်ကို ခင်းထားပါတယ်။
👉 တိုက်ရှေ့ ဖိနပ်ချွတ်နေရာ box ထုတ်ပြီးတဲ့အပြင် အရှေ့ အဆောင်အမိုးထုတ်ပြီးသားပါ။
👉 အိမ်ရှေ့ Slidedoor ပါပါတယ်။
👉 နောက်ဖေး မီးဖိုချောင် ကြွေပြားခင်း ကြွေပြားအပြည့်ကပ်ပြီး မီးဖိုခုံကအစ တိုနေလို့ ရှည်အောင်ပြန်ဆက်ထားပြီး ကြွေပြားအသစ်ပြန်လဲထားပါတယ်။
👉 အိမ်သာ၊ရေချိုးခန်း ကြွေပြားခင်း၊ကြွေပြားကပ်ပြီးသားပါ။အိမ်သာ၊ရေချိုးခန်းတံခါးတွေကလည်း တစ်သက်လုံးသုံးလို့ရတဲ့ အလူမီနီယမ်တံခါးတပ်ထားပါတယ်။တံခါးကို အိမ်ရဲ့ဆေးအရောင်နဲ့ ဝမ်းဆက်လုပ်ထားတာပါ။
Pressure pump တပ်ထားပါတယ်။
မီးမိန်းနေရာကအစ ပြန်ရွှေ့ထားပြီး မီးလိုင်းတွေအကုန် အသစ်ပြန်ရိုက်ထားပါတယ်။
ပြောရရင် တစ်အိမ်လုံး ပစ္စည်းအကောင်းတွေသုံးပြီး အသစ်တွေချည်းလဲထား ပြင်ဆင်ထားတာမို့ ဈေးတန်တဲ့ မြေညီလေးပါရှင့်။
စိတ်ဝင်စားလို့ စုံစမ်းလိုပါက 👉 09254179889 or cb.
အိမ်ကြည့်မယ်ဆို နာရီဝက် သို့မဟုတ် တစ်နာရီ ကြိုချိန်းပါ။
#Shwe Phyo.

အကျယ်အဝန်း

12.5 ပေ x 50 ပေ

625 စတုရန်းပေ

အချက်အလက်များ

 • ဆောက်လုပ်ပြီး
 • အလုံးစုံ ပြင်ဆင်ပြီး
iMyanmarHouse.com (အိုင်မြန်မာဟောက်စ်ဒေါ့ကွန်း) တွင် တွေ့သောကြော်ငြာဟု ပြောပါရန်
နှိုင်းယှဥ်ရန် အနှစ်သက်ဆုံး Report လုပ်ရန်

အခြား ရောင်းရန် အိမ်ခြံမြေများ


Featured AdWanted Listing

iMyanmarHouse Mobile App

iMyanmarHouse - GET IT ON Google PlayiMyanmarHouse - Download on the App Store

သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ် ရောင်းရန် အိမ်ခြံမြေများ