🙏လက်ရှိလည်ပါတ်​နေ​သောတည်းခိုခန်း(​ရေချိုးခန်းအိမ်သာတွဲလျက်၂၅ခန်းပါ) လိုင်စင်အပါ အမြန်​ရောင်း​ပေးမည်🙏 ✅ အမြန်ရောင်းချင်လို့ပါ ✅ ကိုယ်ပိုင်မြေဂရန် အမည်ပေါက်ပါ ✅ မြေ ( ၆၀ပတ်လည်)

ပုံကြီးချဲ့ရန် နှိပ်ပါ

 • 🙏လက်ရှိလည်ပါတ်​နေ​သောတည်းခိုခန်း(​ရေချိုးခန်းအိမ်သာတွဲလျက်၂၅ခန်းပါ) လိုင်စင်အပါ အမြန်​ရောင်း​ပေးမည်🙏
✅ အမြန်ရောင်းချင်လို့ပါ
✅ ကိုယ်ပိုင်မြေဂရန် အမည်ပေါက်ပါ
✅ မြေ ( ၆၀ပတ်လည်) - ရောင်းရန် - မြောက်ဥက္ကလာပ (North Okkalapa) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 16,000 သိန်း (ကျပ်) - S-10670415 | iMyanmarHouse.com
 • 🙏လက်ရှိလည်ပါတ်​နေ​သောတည်းခိုခန်း(​ရေချိုးခန်းအိမ်သာတွဲလျက်၂၅ခန်းပါ) လိုင်စင်အပါ အမြန်​ရောင်း​ပေးမည်🙏
✅ အမြန်ရောင်းချင်လို့ပါ
✅ ကိုယ်ပိုင်မြေဂရန် အမည်ပေါက်ပါ
✅ မြေ ( ၆၀ပတ်လည်) - ရောင်းရန် - မြောက်ဥက္ကလာပ (North Okkalapa) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 16,000 သိန်း (ကျပ်) - S-10670415 | iMyanmarHouse.com
 • 🙏လက်ရှိလည်ပါတ်​နေ​သောတည်းခိုခန်း(​ရေချိုးခန်းအိမ်သာတွဲလျက်၂၅ခန်းပါ) လိုင်စင်အပါ အမြန်​ရောင်း​ပေးမည်🙏
✅ အမြန်ရောင်းချင်လို့ပါ
✅ ကိုယ်ပိုင်မြေဂရန် အမည်ပေါက်ပါ
✅ မြေ ( ၆၀ပတ်လည်) - ရောင်းရန် - မြောက်ဥက္ကလာပ (North Okkalapa) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 16,000 သိန်း (ကျပ်) - S-10670415 | iMyanmarHouse.com
 • 🙏လက်ရှိလည်ပါတ်​နေ​သောတည်းခိုခန်း(​ရေချိုးခန်းအိမ်သာတွဲလျက်၂၅ခန်းပါ) လိုင်စင်အပါ အမြန်​ရောင်း​ပေးမည်🙏
✅ အမြန်ရောင်းချင်လို့ပါ
✅ ကိုယ်ပိုင်မြေဂရန် အမည်ပေါက်ပါ
✅ မြေ ( ၆၀ပတ်လည်) - ရောင်းရန် - မြောက်ဥက္ကလာပ (North Okkalapa) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 16,000 သိန်း (ကျပ်) - S-10670415 | iMyanmarHouse.com
 • 🙏လက်ရှိလည်ပါတ်​နေ​သောတည်းခိုခန်း(​ရေချိုးခန်းအိမ်သာတွဲလျက်၂၅ခန်းပါ) လိုင်စင်အပါ အမြန်​ရောင်း​ပေးမည်🙏
✅ အမြန်ရောင်းချင်လို့ပါ
✅ ကိုယ်ပိုင်မြေဂရန် အမည်ပေါက်ပါ
✅ မြေ ( ၆၀ပတ်လည်) - ရောင်းရန် - မြောက်ဥက္ကလာပ (North Okkalapa) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 16,000 သိန်း (ကျပ်) - S-10670415 | iMyanmarHouse.com
 • 🙏လက်ရှိလည်ပါတ်​နေ​သောတည်းခိုခန်း(​ရေချိုးခန်းအိမ်သာတွဲလျက်၂၅ခန်းပါ) လိုင်စင်အပါ အမြန်​ရောင်း​ပေးမည်🙏
✅ အမြန်ရောင်းချင်လို့ပါ
✅ ကိုယ်ပိုင်မြေဂရန် အမည်ပေါက်ပါ
✅ မြေ ( ၆၀ပတ်လည်) - ရောင်းရန် - မြောက်ဥက္ကလာပ (North Okkalapa) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 16,000 သိန်း (ကျပ်) - S-10670415 | iMyanmarHouse.com
 • 🙏လက်ရှိလည်ပါတ်​နေ​သောတည်းခိုခန်း(​ရေချိုးခန်းအိမ်သာတွဲလျက်၂၅ခန်းပါ) လိုင်စင်အပါ အမြန်​ရောင်း​ပေးမည်🙏
✅ အမြန်ရောင်းချင်လို့ပါ
✅ ကိုယ်ပိုင်မြေဂရန် အမည်ပေါက်ပါ
✅ မြေ ( ၆၀ပတ်လည်) - ရောင်းရန် - မြောက်ဥက္ကလာပ (North Okkalapa) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 16,000 သိန်း (ကျပ်) - S-10670415 | iMyanmarHouse.com
 • 🙏လက်ရှိလည်ပါတ်​နေ​သောတည်းခိုခန်း(​ရေချိုးခန်းအိမ်သာတွဲလျက်၂၅ခန်းပါ) လိုင်စင်အပါ အမြန်​ရောင်း​ပေးမည်🙏
✅ အမြန်ရောင်းချင်လို့ပါ
✅ ကိုယ်ပိုင်မြေဂရန် အမည်ပေါက်ပါ
✅ မြေ ( ၆၀ပတ်လည်) - ရောင်းရန် - မြောက်ဥက္ကလာပ (North Okkalapa) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 16,000 သိန်း (ကျပ်) - S-10670415 | iMyanmarHouse.com
 • 🙏လက်ရှိလည်ပါတ်​နေ​သောတည်းခိုခန်း(​ရေချိုးခန်းအိမ်သာတွဲလျက်၂၅ခန်းပါ) လိုင်စင်အပါ အမြန်​ရောင်း​ပေးမည်🙏
✅ အမြန်ရောင်းချင်လို့ပါ
✅ ကိုယ်ပိုင်မြေဂရန် အမည်ပေါက်ပါ
✅ မြေ ( ၆၀ပတ်လည်) - ရောင်းရန် - မြောက်ဥက္ကလာပ (North Okkalapa) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 16,000 သိန်း (ကျပ်) - S-10670415 | iMyanmarHouse.com
 • 🙏လက်ရှိလည်ပါတ်​နေ​သောတည်းခိုခန်း(​ရေချိုးခန်းအိမ်သာတွဲလျက်၂၅ခန်းပါ) လိုင်စင်အပါ အမြန်​ရောင်း​ပေးမည်🙏
✅ အမြန်ရောင်းချင်လို့ပါ
✅ ကိုယ်ပိုင်မြေဂရန် အမည်ပေါက်ပါ
✅ မြေ ( ၆၀ပတ်လည်) - ရောင်းရန် - မြောက်ဥက္ကလာပ (North Okkalapa) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 16,000 သိန်း (ကျပ်) - S-10670415 | iMyanmarHouse.com
 • 🙏လက်ရှိလည်ပါတ်​နေ​သောတည်းခိုခန်း(​ရေချိုးခန်းအိမ်သာတွဲလျက်၂၅ခန်းပါ) လိုင်စင်အပါ အမြန်​ရောင်း​ပေးမည်🙏
✅ အမြန်ရောင်းချင်လို့ပါ
✅ ကိုယ်ပိုင်မြေဂရန် အမည်ပေါက်ပါ
✅ မြေ ( ၆၀ပတ်လည်) - ရောင်းရန် - မြောက်ဥက္ကလာပ (North Okkalapa) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 16,000 သိန်း (ကျပ်) - S-10670415 | iMyanmarHouse.com
 • 🙏လက်ရှိလည်ပါတ်​နေ​သောတည်းခိုခန်း(​ရေချိုးခန်းအိမ်သာတွဲလျက်၂၅ခန်းပါ) လိုင်စင်အပါ အမြန်​ရောင်း​ပေးမည်🙏
✅ အမြန်ရောင်းချင်လို့ပါ
✅ ကိုယ်ပိုင်မြေဂရန် အမည်ပေါက်ပါ
✅ မြေ ( ၆၀ပတ်လည်) - ရောင်းရန် - မြောက်ဥက္ကလာပ (North Okkalapa) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 16,000 သိန်း (ကျပ်) - S-10670415 | iMyanmarHouse.com
 • 🙏လက်ရှိလည်ပါတ်​နေ​သောတည်းခိုခန်း(​ရေချိုးခန်းအိမ်သာတွဲလျက်၂၅ခန်းပါ) လိုင်စင်အပါ အမြန်​ရောင်း​ပေးမည်🙏
✅ အမြန်ရောင်းချင်လို့ပါ
✅ ကိုယ်ပိုင်မြေဂရန် အမည်ပေါက်ပါ
✅ မြေ ( ၆၀ပတ်လည်) - ရောင်းရန် - မြောက်ဥက္ကလာပ (North Okkalapa) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 16,000 သိန်း (ကျပ်) - S-10670415 | iMyanmarHouse.com
 • 🙏လက်ရှိလည်ပါတ်​နေ​သောတည်းခိုခန်း(​ရေချိုးခန်းအိမ်သာတွဲလျက်၂၅ခန်းပါ) လိုင်စင်အပါ အမြန်​ရောင်း​ပေးမည်🙏
✅ အမြန်ရောင်းချင်လို့ပါ
✅ ကိုယ်ပိုင်မြေဂရန် အမည်ပေါက်ပါ
✅ မြေ ( ၆၀ပတ်လည်) - ရောင်းရန် - မြောက်ဥက္ကလာပ (North Okkalapa) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 16,000 သိန်း (ကျပ်) - S-10670415 | iMyanmarHouse.com
 • 🙏လက်ရှိလည်ပါတ်​နေ​သောတည်းခိုခန်း(​ရေချိုးခန်းအိမ်သာတွဲလျက်၂၅ခန်းပါ) လိုင်စင်အပါ အမြန်​ရောင်း​ပေးမည်🙏
✅ အမြန်ရောင်းချင်လို့ပါ
✅ ကိုယ်ပိုင်မြေဂရန် အမည်ပေါက်ပါ
✅ မြေ ( ၆၀ပတ်လည်) - ရောင်းရန် - မြောက်ဥက္ကလာပ (North Okkalapa) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 16,000 သိန်း (ကျပ်) - S-10670415 | iMyanmarHouse.com
ကြော်ငြာပိုင်ရှင်သို့ဆက်သွယ်ရန်နှိပ်ပါ

မြောက်ဥက္ကလာပ | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

 á€Ÿá€­á€¯á€á€šá€º ၊ စားသောက်ဆိုင်  10 ခန်း  10 ခန်း

ဈေးနှုန်း

16,000 သိန်း (ကျပ်)


🙏လက်ရှိလည်ပါတ်​နေ​သောတည်းခိုခန်း(​ရေချိုးခန်းအိမ်သာတွဲလျက်၂၅ခန်းပါ) လိုင်စင်အပါ အမြန်​ရောင်း​ပေးမည်🙏

✅ အမြန်ရောင်းချင်လို့ပါ

✅ ကိုယ်ပိုင်မြေဂရန် အမည်ပေါက်ပါ

✅ မြေ ( ၆၀ပတ်လည်)
✅ 4RC , MBR ( 25 ) ခန်း ဧည့်ခန်း မီးဖိုခန်း
✅ ရေ ( ဂျိုးဖြူ အဝီစိ ) ပါ
✅ မီး ( ထရန်စဖော်မာ နဲ့ မီးစက်ကြီး )၂ခုလုံး ပါ

✅wifi ပါရှိခြင်း

✅ လက်ရှိ တည်းခိုခန်းလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်လျှက်ရှိ (လိုင်စင်ပါပြီး)

✅ အရောင်း သိန်း(၁၆၀၀၀) (ခုန်ဆင်း)
လုံးဝအလျှော့အတင်းရှိ ​စျေးညှိနှိုင်း၍ရပါ​သေးသည်

✅ မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ် သုဓမ္မာလမ်းမကြီးပေါ်
(ဆေးရုံကြီး ၂ခုဖြစ်သော ရွေလမင်းနဲ့ OSC ကြားတွင် တည်ရှိခြင်း)

✅ ရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်သို့သွားလျှင် ၁၀မိနစ်ခန့်ရောက်ရှိခြင်း

✅အောင်မင်္ဂလာအဝေးပြေးသို့သွားလျှင် မိနစ် ၂၀ခန့် ဖြင့်ရောက်ရှိခြင်း

👍အစည်ဆုံးဈေးဖြစ်သော ၂စျေးကြီးအနီးနားတွင် တည်ရှိခြင်း....

👍KBZ Bank နဲ့ AYA Bank ကြားမှ တည်ရှိခြင်း

💥 အပေါ်ဆုံးထပ် လသာဆောင်တွင်
Mini bar လုပ်ရန် သင့်တော်သော
နေရာအကျယ်အဝန်း ရှိပါသည်။

💰ဝယ်ယူသူဘက််မှ အကျိုး​ဆောင်ခ မ​ပေးရပါ ,စိတ်ဝင်စား၍ကြည့်လိုပါက ဖုန်းကြိုဆက်ပီး​ပြော​​ပေးပါ🙏🙏🙏

📲📲📲ဆက်သွယ်ရန် ..👈👈👈

💢💢💢Hein Dana Aung Real Rstate💢💢💢

📲📲📲 09 426129606(Viber)
📲📲📲 09 944025504
📲📲📲 09 976715225
📩📩📩heindanaaungrealestate@gmail.com

✅ အိမ် ခြံ ​မြေ ​ရောင်း ဝယ် ငှား လိုပါက အိမ်ရှင် ​မြေရှင် ဟိုတယ်ပိုင်ရှင် စက်ရုံပိုင်ရှင်များ တိုက်ရိုက် ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်✅

အကျယ်အဝန်း

60 ပေ x 60 ပေ

3600 စတုရန်းပေ

အချက်အလက်များ

 • ဆောက်လုပ်ပြီး
 • အလုံးစုံ ပြင်ဆင်ပြီး
iMyanmarHouse.com (အိုင်မြန်မာဟောက်စ်ဒေါ့ကွန်း) တွင် တွေ့သောကြော်ငြာဟု ပြောပါရန်
နှိုင်းယှဥ်ရန် အနှစ်သက်ဆုံး Report လုပ်ရန်

Featured AdWanted Listing

iMyanmarHouse Mobile App

iMyanmarHouse - GET IT ON Google PlayiMyanmarHouse - Download on the App Store

မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ် ရောင်းရန် အိမ်ခြံမြေများ